Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Socjologia - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

 • Uniwersytet w Białymstoku
  adres:
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
 • Wydział Historyczno-Socjologiczny
  adres:
  15-420 Białystok
  ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

  Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
  - obsługa informacyjna i techniczna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00 p. 114, tel. (0-85) 745-74-86

  telefon: 85 745 7486
  e-mail: whsrek@uwb.edu.pl

Zapisy

od 2018-05-22 do 2018-07-20 23:59:59

Limit miejsc

35

Język wykładowy

polski

Opis

1. Charakterystyka studiów
Studia socjologiczne II stopnia trwają 2 lata (4 semestry – 130 punktów ECTS) i zostały zaprojektowane w ten sposób by z jednej strony poszerzać dotychczasową (zdobytą na I stopniu) wiedzę, z drugiej zaś by dać możliwość studiowania tym osobom, które ukończyły studia I stopnia z innych dyscyplin. Są adresowane do osób, które chcą rozszerzyć swoje horyzonty, zgłębić podstawy relacji międzyludzkich, doskonalić swe działania komunikacyjne, poznać prawidła psychologii społecznej, działania grup i instytucji. W programie studiów - z jednej strony - położony jest nacisk na rozwinięcie wiedzy interdyscyplinarnej w zakresie nauk społecznych (która stanowi podstawę w przygotowywaniu się do studiów III stopnia), z drugiej zaś strony możliwość wyboru jednej z pięciu ścieżek specjalnościowych umożliwia praktyczne przygotowanie kandydatów do podjęcia przyszłej pracy zawodowej. I tak:

- w ramach specjalności „Socjologia komunikacji społecznej i mediów” studenci nabywają wiedzę i praktyczne umiejętności przygotowujące ich do pracy w mediach (w tym również w mediach społecznościowych) oraz sektorze public relations;
- w ramach specjalności „Badanie opinii i zachowań rynkowych” – pod okiem kadry akademickiej, która posiada nie tylko wiedzę teoretyczną ale również współpracuje z największymi polskimi instytutami badawczymi, kształcimy przyszłych badaczy i analityków społecznych, dając pełne przygotowanie do samodzielnego projektowania badań i analizy danych;
- w ramach specjalności „Coaching z elementami psychologii społecznej” – w ramach programu zgodnego z wytycznymi International Coach Federation (IFC) poprzez warsztaty prowadzone przez coachów i nauczycieli akademickich kształcimy przyszłych coachów do samodzielnej pracy w obszarach usług nastawionych na rozwój i wspieranie kadry. Po studiach absolwenci mają otwartą ścieżkę do międzynarodowej akredytacji International Coach Federation na poziomie ACC.

Minimalna liczba uczestników specjalności to 25 osób. Wybór specjalności jest dokonywany przez studentów w ramach głosowania.

2. Wymagania wstępne
Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunku socjologia powinien wykazywać się efektami kształcenia z poziomu studiów pierwszego stopnia związanymi z następującymi przedmiotami: mikrostruktury-procesy grupowe, makrostruktury społeczne, metody badań ilościowych, metody badań jakościowych, podstawowe efekty dla klasycznej teorii socjologicznej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy nie wykazują się powyższymi efektami kształcenia, uzyskują je na studiach drugiego stopnia w ramach modułu wyrównawczego.

3. Kwalifikacja absolwenta
Absolwent socjologicznych studiów magisterskich nabędzie rozszerzoną wiedzę dotyczącą zjawisk i procesów społecznych, nabędzie też praktyczne umiejętności w zakresie: samodzielnego prowadzania badań społecznych i marketingowych, komunikacji społecznej, socjologicznej analizy mediów lub coachingu. Absolwent studiów drugiego stopnia będzie więc przygotowany do podjęcia pracy: w działach badawczych instytutów badania rynku i opinii społecznej i w mediach, w sektorach public relations oraz human resources. Będzie mógł pracować w dziale personalnym, w firmach doradczych, szkoleniowych, trenerskich; może pracować w firmach, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach – nastawionych na rozwój ludzi w miejscu pracy. Będzie miał predyspozycje do prowadzenia własnej organizacji pozarządowej lub do otwarcia działalności gospodarczej. Dodatkowo zdobyta wiedza pozwoli mu na rozpoczęcie socjologicznych studiów III stopnia.

4. Tytuł zawodowy absolwenta
Magister socjologii w zakresie:
Socjologii komunikacji i mediów, Badań opinii i zachowań rynkowych, Coachingu z elementami psychologii społecznej (w zależności od ukończonej specjalności).

5. Przedmioty objęte planem studiów
Moduł filozofia, kognitywistyka i socjologia wiedzy – Socjologia wiedzy, Wstęp do kognitywistyki, Filozofia społeczna,
Moduł - socjologia teoretyczna – Współczesne teorie socjologiczne;
Moduł - współczesne społeczeństwo polskie – Zróżnicowanie społeczne, Problemy modernizacyjne współczesnego społeczeństwa polskiego;
Moduł – metodologia nauk społecznych – Metodologia nauk społecznych;
Moduł – pogranicza narodowe i cywilizacyjne – Pogranicza narodowe i cywilizacyjne we współczesnym świecie;
Moduł – psychologia społeczna – Współczesne zagadnienia psychologii społecznej;
Moduł – social media – Social media - warsztaty;

Poza powyższymi przedmiotami w planie studiów znajdują się ponadto: Analiza tekstów socjologicznych w języku angielskim, Język angielski – lektorat, Ochrona własności intelektualnej, Technologia informacyjna, Seminarium magisterskie, Moduł laboratoryjny do wyboru, Fakultet do wyboru. Szczegółowy spis przedmiotów w ramach specjalności znajduje się na stronie: http://soc.uwb.edu.pl/pl/dzial-plikow-91299/category/28-plany-studiow-na-rok-akademicki-2017-2018

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do jednego z obszarów nauk: humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, sztuki,
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60

...
(liczba słów w pełnym opisie: 519)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

1. Od kandydatów posiadających obywatelstwo polskie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.  
3) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
4) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
5) deklaracja językowa (do pobrania na stronie IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
6) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (dotyczy biologii, chemii, chemii kryminalistycznej i sądowej, ekobiznesu i ochrony środowiska).

2. Kandydaci-cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (w tym posiadacze ważnej Karty Polaka), dokonują kompletnej rejestracji w systemie IRK. Od kandydatów-cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
2) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, opatrzonego apostille wraz z tłumaczeniem,
3) inne dokumenty określone w załącznikach do niniejszej uchwały (oryginały tych dokumentów wraz z tłumaczeniem),
4) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
5) orzeczenie

...
(liczba słów w pełnym opisie: 539)
+pokaż więcej informacji