Uniwersytet w Białymstoku / Instytut Socjologii

Socjologia - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniająca - II tura

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-09-30 do 2020-10-02 23:59:59

Limit miejsc

35

Język wykładowy

polski

Opis

Studia socjologiczne drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. 

Łączna liczba godzin wynosi 1026.

Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120.

 

  1.      Charakterystyka studiów

Studia socjologiczne II stopnia zostały zaprojektowane w taki sposób, aby z jednej strony poszerzać dotychczasową (zdobytą na I stopniu) wiedzę, z drugiej zaś dać możliwość studiowania osobom, które ukończyły inne kierunki studiów I stopnia. Są adresowane do osób, które chcą rozszerzyć swoje horyzonty, zgłębić podstawy relacji międzyludzkich, doskonalić swe działania komunikacyjne, poznać prawidła psychologii społecznej, działania grup i instytucji. W programie studiów nacisk położony jest na rozwinięcie wiedzy interdyscyplinarnej w zakresie nauk społecznych (która stanowi podstawę w przygotowywaniu się do studiów III stopnia), dając jednocześnie możliwość wyboru jednej z czterech ścieżek specjalnościowych*. Specjalności umożliwiają praktyczne przygotowanie kandydatów do podjęcia przyszłej pracy zawodowej. I tak:

- w ramach specjalizacji „Coaching z elementami psychologii społecznej” – w ramach programu zgodnego z wytycznymi International Coach Federation (IFC) poprzez warsztaty prowadzone przez coachów i nauczycieli akademickich kształcimy przyszłych coachów do samodzielnej pracy w obszarach usług nastawionych na rozwój i wspieranie kadry. Po studiach absolwenci mają otwartą ścieżkę do międzynarodowej akredytacji International Coach Federation na poziomie ACC.

- w ramach specjalizacji „Badanie opinii i zachowań rynkowych” – pod okiem kadry akademickiej, która posiada nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również współpracuje z największymi polskimi instytutami badawczymi, kształcimy przyszłych badaczy i analityków społecznych, dając pełne przygotowanie do samodzielnego projektowania badań i analizy danych.

- w ramach specjalizacji „Nowe praktyki kulturowe" studenci nabywają wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy w szeroko rozumianym sektorze kultury: instytucjach i organizacjach kulturalnych, redakcjach kulturalnych w mediach, w ośrodkach badań kultury oraz kompetencje przydatne w działalności animacyjnej, projektowej, edukacyjnej i innej - wszędzie tam, gdzie wymaga się stosowania kreatywnych rozwiązań w celach diagnostycznych i rozwojowych. 

- w ramach specjalizacji „Komunikacja i socjologia kognitywna” studenci nabywają wiedzę i praktyczne umiejętności związane z różnymi sferami komunikacji (medialnej, marketingowej, społecznej), co pozwala przygotować się do pracy w mediach (w tym również w środowisku mediów społecznościowych) oraz sektorze public relations. Zajęcia pozwolą również zrozumieć powiązanie nauk społecznych i nauk o poznaniu oraz wykorzystywać je w pracy zawodowej (np. neuromarketing).

* Minimalna liczba uczestników specjalności to 25 osób. Wybór specjalności jest dokonywany przez studentów w ramach głosowania.

 

  2.      Kwalifikacje absolwenta

Absolwent socjologicznych studiów magisterskich nabędzie rozszerzoną wiedzę dotyczącą zjawisk i procesów społecznych, nabędzie też praktyczne umiejętności w zakresie: coachingu, samodzielnego prowadzenia badań społecznych i marketingowych, współczesnych praktyk kulturowych, komunikacji, socjologicznej analizy mediów i kognitywistyki. Absolwent studiów drugiego stopnia będzie więc przygotowany do podjęcia pracy: w działach badawczych instytutów badania rynku i opinii społecznej, w mediach, w działach public relations oraz human resources, w podmiotach sektora kreatywnego i kultury. Będzie mógł pracować w firmach doradczych, szkoleniowych, trenerskich; może pracować w prywatnych przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach – nastawionych na rozwój ludzi w miejscu pracy. Będzie miał predyspozycje do prowadzenia własnej organizacji pozarządowej lub do otwarcia działalności gospodarczej. Dodatkowo zdobyta wiedza pozwoli mu na rozpoczęcie socjologicznych studiów III stopnia.

 

  3.      Grupy przedmiotów objętych programem studiów:

Filozofia, kognitywistyka i socjologia wiedzy – Przedmioty: Socjologia wiedzy, Wstęp do kognitywistyki, Filozofia społeczna;

Socjologia teoretyczna– Przedmiot: Współczesne teorie socjologiczne;

Współczesne społeczeństwo polskie – Przedmioty: Zróżnicowanie społeczne, Problemy modernizacyjne współczesnego społeczeństwa polskiego;

Metodologia nauk społecznych – Przedmiot: Metodologia nauk społecznych;

Pogranicza narodowe i cywilizacyjne– Przedmiot: Pogranicza narodowe i cywilizacyjne we współczesnym świecie;

Psychologia społeczna – Przedmiot: Współczesne zagadnienia psychologii społecznej - warsztaty;

Social media– Przedmiot: Social media - warsztaty;

Grupa Zajęć_Specjalizacyjna 1 (coaching z elementami psychologii społecznej) – Przedmioty: Zachowania społeczne w perspektywie ewolucyjnej, Komunikacja społeczna, Podstawy coachingu, komunikacja coachingowa, Samokontrola i samoregulacja w perspektywie psychologicznej, Socjopsychologiczne aspekty uczuć i emocji, zarządzanie emocjami, Warsztaty kreatywności dla coachów, Narzędzia coachingowe, Coaching transformacyjny, Procesy grupowe i zarządzanie małą grupą społeczną, Warsztaty neuronauki społecznej i psychobiologii, Komunikacja coachingowa, superwizja sesji coachingowych

Grupa Zajęć_Specjalizacyjna 2 (badanie opinii i zachowań rynkowych) – Przedmioty: Socjologia rynku i zachowań konsumenckich I, Socjologia rynku i zachowań konsumenckich II, Warsztaty badań marketingowych, Zarządzanie informacją marketingową, Technologia badania socjologicznego, Statystyczna analiza danych społecznych i marketingowych, Badania ilościowe w praktyce, Badania jakościowe w praktyce, Narzędzia przetwarzania informacji

Grupa Zajęć_Specjalizacyjna 3 (nowe praktyki kulturowe) – Przedmioty: Metody badawcze oparte na sztuce, Współczesne praktyki społeczno-artystyczne, Wstęp do muzealnictwa, Socjologia muzyki, Polityki kulturalne, Współczesne pole produkcji filmowej, Semiotyczna analiza przedstawień wizualnych, Laboratorium teatralne, Socjologia muzeum, Edukacja muzealna, Socjologia zmysłów, Społeczne aspekty edukacji i twórczości muzycznej, Antropologia codzienności - analiza kultury współczesnej, Współczesne badania sektora kultury

Grupa Zajęć_Specjalizacyjna 4 (komunikacja i socjologia kognitywna) – Przedmioty: Komunikacja społeczna, Analiza dyskursów medialnych, Komunikacja międzykulturowa w zglobalizowanym świecie, Komunikacja marketingowa, Metodologia badań eksperymentalnych, Poznawcze podstawy procesów społecznych, Teorie i funkcje racjonalności, Komunikacja i procesy grupowe, Neuromarketing, Antropologia 

Poza powyższymi przedmiotami w planie studiów znajdują się ponadto: Analiza tekstów socjologicznych w języku angielskim- warsztat specjalistyczny, Język angielski – lektorat, Ochrona własności intelektualnej, Technologia informacyjna, Seminarium magisterskie, Moduł laboratoryjny do wyboru, Fakultet do wyboru.

 

Program studiów dostępny jest pod adresem: 

https://soc.uwb.edu.pl/pl/dzial-plikow-91299/category/34-program-studiow-na-kierunku-socjologia

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do jednej z dziedziny nauk: humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu, sztuki
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 507)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1166)
+pokaż więcej informacji