Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Stosunki międzynarodowe - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-22 do 2018-07-06 23:59:59

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

Opis

Studia pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe trwają 6 semestrów i obejmują 2030 godzin w trybie stacjonarnym. Podczas ich trwania studenci mogą uzyskać 180 punktów ECTS. Stosunki międzynarodowe to nowoczesny kierunek, uwzględniający przemiany i wymagania współczesnego świata. Adresowane są do osób o interdyscyplinarnych zainteresowanych, zafascynowanych bieżącymi wydarzeniami politycznymi postrzeganymi w szerokim kontekście przemian cywilizacyjnych, kulturowych, ekonomicznych, religijnych etc. Są syntezą takich kierunków jak politologia, ekonomia, prawo, socjologia, historia. Ich zaletą jest szerokie społeczno-humanistyczne wykształcenie. Dają możliwość rozwijania kompetencji językowych w zakresie języków nowożytnych - języka obcego nowożytnego zachodnioeuropejskiego i języka obcego nowożytnego wschodnioeuropejskiego.

Zasadnicza część planu studiów obejmuje następujące przedmioty:

Moduł warsztatowy – technologia informacyjna, statystyka, protokół dyplomatyczny z elementami autoprezentacji;

Moduł politologiczny – wstęp do nauki o państwie, doktryny polityczne, współczesne systemy polityczne, międzynarodowe stosunki polityczne, organizacje międzynarodowe, integracja europejska, polityka zagraniczna państw europejskich, polska polityka zagraniczna;

Moduł prawny – wstęp do prawa, prawo międzynarodowe publiczne, ochrona praw własności intelektualnej;

Moduł ekonomiczny – mikroekonomia, makroekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka gospodarcza, demografia, geografia polityczna i gospodarcza;

Moduł społeczno-kulturowy – międzynarodowe stosunki kulturalne, chrześcijańskie dziedzictwo Europy, niechrześcijańskie religie współczesnego świata, przemiany cywilizacyjne we współczesnym świecie, mniejszości narodowe i etniczne w świecie, filozofia, socjologia;

Moduł historyczny – historia stosunków międzynarodowych, historia współczesna Polski i powszechna, stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim.

Zakres podstawowego kanonu wykształcenia absolwenta jest poszerzony w istotny sposób przez uczestnictwo studentów od drugiego roku studiów w zajęciach bloków specjalizacyjnych – każdy w wymiarze 300 godzin na studiach stacjonarnych (wyboru bloku student dokonuje pod koniec pierwszego roku nauki). W ofercie programowej znajdują się:

- specjalizacje:

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe w mediach

Na styku cywilizacji łacińskiej, bizantyńskiej i muzułmańskiej

Amerykanistyczna.

Ze szczegółową strukturą programową studiów można zapoznać się pod następującym adresem: http://historia.uwb.edu.pl/index.php/studia/programy-studiow

Kwalifikacje absolwenta

Dzięki zdobytej interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, prawnych oraz ekonomicznych absolwent zna i rozumie mechanizmy stosunków międzynarodowych. Posiada wiadomości na temat historii oraz współczesnych stosunków międzynarodowych w poszczególnych regionach świata, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej. Potrafi dokonywać analiz, prowadzić negocjacje, sprawnie się komunikować. Posługuje się dwoma językami obcymi nowożytnymi (zachodnio i wschodnioeuropejskim) z użyciem słownictwa specjalistycznego. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji państwowej i samorządowej, szczególnie zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa, w organizacjach i przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą oraz organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Może podjąć studia drugiego stopnia.

Absolwenci wybierający specjalizację Bezpieczeństwo międzynarodowe poznają teorię i myśl polityczną z zakresu bezpieczeństwa, rozumieją współczesne uwarunkowania i zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Są przygotowany do pracy w instytucjach bezpieczeństwa i wojsku.

Absolwenci, którzy dokonają wyboru specjalizacji Stosunki międzynarodowe w mediach otrzymają  przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy w zespołach redakcyjnych mediów tradycyjnych i elektronicznych, zajmujących się problematyką międzynarodową, a także  biurach prasowych instytucji prowadzących współpracę międzynarodową.

Absolwenci, którzy dokonają wyboru specjalizacji Na styku cywilizacji łacińskiej, bizantyńskiej i muzułmańskiej  otrzymają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu kultury, historii oraz sytuacji społeczno-politycznej państw szeroko rozumianej Europy Środkowo-Wschodniej (z uwzględnieniem obszaru Bałkanów). Rozumieją specyfikę regionu i dokonujących się w nim przemian. Są przygotowani do pracy w instytucjach zajmujących się współpracą transgraniczną, badaniem i promowaniem kultury Europy Środkowo-Wschodniej, turystyką.

Absolwenci, którzy dokonają wyboru specjalizacji Amerykanistycznej uzyskają wiedzę z obszaru historii politycznej, problematyki ustrojowej, systemów partyjnych, kultury Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe uzyskuje tytuł zawodowy licencjata stosunków międzynarodowych.

Zasady kwalifikacji

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się wg następujących zasad:
   1. Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczania liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).
   2. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
    Np. 90% = 90 x 0,65 = 58,5 pkt.
   3. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony przez współczynnik 1,0.
    Np. 85% = 85 x 1,00 = 85 pkt.
  • Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1.3, z zastrzeżeniem, że jeśli
...
(liczba słów w pełnym opisie: 262)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy kwalifikacji przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, w następujący sposób:

   w skali 6-stopniowej:

   6,0 - 90 pkt.

   5,0 - 75 pkt.

   4,0 - 55 pkt.

   3,0 - 40 pkt.

   2,0 - 20 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 222)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom EB (European Baccalaueate) wydawane przez Szkoły Europejskie odbywa się według następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70.
   3. oceny (punkty na dyplomie EB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:
    1. poziom rozszerzony i zaawansowany:(8,0-10,0) - 100 pkt., (7,0-7,9) - 85 pkt., (6,0-6,9) - 70 pkt., (5,0-5,9) - 55 pkt.,
...
(liczba słów w pełnym opisie: 347)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, język obcy, język polski - poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureat) uzyskany w ramach programu Matury Międzynarodowej, odbywa się wg następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL) wynosi 65 .
   3. Oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym w sposób następujący:
    1. poziom rozszerzony przedmiotu (HL): 7 – 100 pkt, 6 – 85 pkt, 5 – 70 pkt, 4 – 55 pkt, 3 – 45 pkt, 2 – 30 pkt,
...
(liczba słów w pełnym opisie: 312)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas rekrutacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą na studia prowadzone w języku polskim, odbywa się na podstawie załącznika nr 8 do Uchwały 2058 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 roku z późn. zm.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści stopnia centralnego:

- Olimpiada Geograficzna,
- Olimpiada Historyczna,
- Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
- Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka,
- Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
- Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
- Olimpiada Wiedzy o III RP, - Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej,
- Olimpiada System Prawa Unii Europejskiej,
- Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej,
- Olimpiada Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku,
- Olimpiada „Tradycje powstań narodowo-wyzwoleńczych na Podlasiu 1795-1945”
- Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie,
- Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Historycznej,

oraz

- Konkursu „Historia Białegostoku i województwa podlaskiego”,
- Ogólnopolskiego Konkursu Historyczny „Historia i Życie”,

są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego.

Wyżej wymienione uprawnienia przysługują kandydatowi na studia tylko raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Uprawnienia laureata i finalisty olimpiad przysługuje kandydatom na jednym kierunku studiów w Uniwersytecie w Białymstoku – wybranym przez kandydata. 

Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady zgodnie z wzorem określonym w Załączniku do Rozporządzenia MENiS z dnia 29.01.2002 roku w sprawie organizacji konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125).

Zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego mają obowiązek wniesienia opłaty rekrutacyjnej i muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Dodatkowe dokumenty

1. Od kandydatów posiadających obywatelstwo polskie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
3) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
4) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
5) deklaracja językowa (do pobrania na stronie IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
6) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (dotyczy biologii, chemii, chemii kryminalistycznej i sądowej, ekobiznesu i ochrony środowiska).

2. Kandydaci-cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (w tym posiadacze ważnej Karty Polaka), dokonują kompletnej rejestracji w systemie IRK. Od kandydatów-cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia świadectwa dojrzałości opatrzonego apostille wraz z tłumaczeniem,
3) inne dokumenty określone w załącznikach do niniejszej uchwały (oryginały tych dokumentów wraz z tłumaczeniem),
4) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału)

...
(liczba słów w pełnym opisie: 558)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Dotyczy kandydatów cudzoziemców:

Decyzją Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka polskiego odbędzie się w trakcie przyjmowania od kandydatów - cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów na Wydziale Historyczno-Socjologicznym w dniach 17 - 19 lipca, w godzinach 10:00 - 14:00, sala 114, adres: Plac NZS 1 15-420 Białystok.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów, którzy nie przedstawią właściwego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

Listę wszystkich dokumentów, jakie będą potrzebne w procesie rekrutacyjnym (proszę dostarczyć oryginały) znajdą Państwo tutaj: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2018-2208-1.pdf pkt. 3) ad. 2

** Proszę pamiętać, że decyzja ta obowiązuję jedynie na Wydziale Historyczno-Socjologicznym i dotyczy kierunków studiów: Socjologia, Kognitywistyka i komunikacja, Historia, Stosunki międzynarodowe, Filozofia, Studia wschodnie.