University of Bialystok / Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

Stosunki międzynarodowe - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniająca

Level of study: second degree Form of study: stationary Education profile: ogólnoakademicki Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Specialities

Conducting units

Enrollment

from 2020-09-04 to 2020-09-15 23:59:59

Limit of students

30

Language

polish

Description

Studia drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe trwają 4 semestry i obejmują 825 godzin w trybie stacjonarnym. Podczas ich trwania studenci mogą uzyskać 120 punktów ECTS. Adresowane są do absolwentów kierunku studiów Stosunki międzynarodowe pierwszego stopnia oraz do absolwentów kierunków pokrewnych z obszarów nauk społecznych i humanistycznych. Umożliwiają pogłębienie wykształcenia z zakresu nauk politycznych, prawnych i ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień poświęconych konfliktom międzynarodowym.

Zasadnicza część planu studiów obejmuje następujące przedmioty:

Moduł teoretyczno-metodologiczny –metodologia nauk humanistycznych i społecznych , teoria stosunków międzynarodowych;

Moduł prawno-ekonomiczny – międzynarodowa ochrona praw człowieka, konkurencyjność międzynarodowa, ekonomia rozwoju, prawo dyplomatyczne i konsularne;

Moduł historyczno-politologiczny – historia dyplomacji, klasyczna i współczesna myśl polityczna; pamięć historyczna w stosunkach międzynarodowych, ruchy społeczne i polityczne w XIX-XXI wieku, mitologie narodowe wybranych państw.

Zakres podstawowego kanonu wykształcenia absolwenta jest poszerzony poprzez uczestnictwo studentów w zajęciach z bloków tematycznych– każdy w wymiarze 150 godzin (wyboru bloku student dokonuje pod koniec pierwszego roku nauki). W ofercie programowej znajdują się:

Ewolucja konfliktów międzynarodowych w XIX-XXI wieku

Cywilizacja obszaru postradzieckiego

Bliski Wschód i Afryka Północna (MENA)

Ze szczegółową strukturą programową studiów można zapoznać się pod następującym adresem: http://historia.uwb.edu.pl/index.php/studia/programy-studiow

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Zna teorię, historię i współczesne stosunki międzynarodowe. Potrafi przeprowadzać analizy, oceniać, formułować wnioski, prowadzić badania naukowe.  Absolwent jest przygotowany do pracy w: organizacjach i instytucjach międzynarodowych, administracji państwowej, dyplomacji, instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, placówkach zajmujących się współpracą w dziedzinie kultury i oświaty, placówkach naukowo-badawczych zajmujących się stosunkami międzynarodowymi oraz środkach masowego przekazu. Może podjąć studia trzeciego stopnia.

Absolwenci, którzy dokonają wyboru specjalizacji Ewolucja konfliktów międzynarodowych zdobędą wiedzę z zakresu historii dyplomacji i teorii konfliktów międzynarodowych w XX-XXI w. z  szerokim uwzględnieniem ich kontekstów społecznych.

Absolwenci, którzy dokonają wyboru specjalizacji Cywilizacja obszaru postradzieckiego uzyskają kompetencje dotyczące wiedzy z zakresu aktualnych problemów politycznych, kulturowych i społecznych występujących na obszarze postradzieckim.

Absolwenci, którzy dokonają wyboru specjalizacji Bliski Wschód i Afryka Północna (MENA) zdobędą wiedzę na temat bieżącej sytuacji terenów bliskowschodnich, w tym krajów arabskich i afrykańskich, czyli dziś najbardziej newralgicznych politycznie, gospodarczo, społecznie.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe uzyskuje tytuł zawodowy magistra stosunków międzynarodowych.

Admission rules

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych (dyscypliny: historia, filozofia, językoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce) lub społecznych (dyscypliny: nauki o bezpieczeństwie, nauki prawne, nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczne i gospodarka przestrzenna)
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 547)
+show more information

Additional documents

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1187)
+show more information