Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

Ekonomia - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia (Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie)

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-06-05 do 2020-09-25 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Zasady kwalifikacji

Kandydat po zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów powinien, przed ogłoszeniem wyników skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną.

Kierunek: Ekonomia – profil praktyczny

 

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

- ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub innych studiów na poziomie odpowiadającym 6. lub 7. poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji) na kierunkach należących do dziedziny nauk społecznych,
- średnia arytmetyczna ze studiów
- wynik testu z języka polskiego – w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub studia jednolite magisterskie w języku innym niż polski lub nie posiadają oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (kryterium niepunktowane).

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes i ochrona środowiska),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny...
(liczba słów w pełnym opisie: 1042)
+pokaż więcej informacji