Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

Ekonomia - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia (Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie)

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-22 do 2018-10-10 23:59:59

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

Zasady kwalifikacji

Kandydat po zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów powinien, przed ogłoszeniem wyników skontaktować się z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.


W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę:

– ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich), na kierunkach należących do obszaru nauk społecznych. W przypadku pozostałych obszarów wiedzy decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna,

– ocena z przedmiotu mikroekonomia (w przypadku braku zaliczenia na ocenę przedmiotu mikroekonomia w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, kandydat na studia powinien zaliczyć ten przedmiot na pierwszym roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku ekonomia),

– średnia arytmetyczna ocen ze studiów,

– w przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów z oceną w skali dziesięciopunktowej, ocenę na dyplomie i średnią arytmetyczną ocen ze studiów dzieli się przez 2, – w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub studia jednolite magisterskie w języku innym niż język polski - test z języka polskiego.

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału)
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.
Dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą muszą być zalegalizowane lub opatrzone apostille wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
3) poświadczona przez uczelnię kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia,
4) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku, w przypadku kandydatów cudzoziemców zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem przysięgłym, 
5) aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (1 szt.),
6) poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego na podstawie przedłożonego oryginału lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

Dodatkowe informacje

Rozpoczęcie rekrutacji 22 maja 2018 r.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna  przyjmuje interesantów:

godz.: 10:00 - 17:00
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
pokój 410, ul. Kalvariju 143