Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

Europeistyka - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie) - rekrutacja uzupełniająca

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-08-01 do 2018-09-20 23:59:59

Limit miejsc

40

Język wykładowy

polski

Zasady kwalifikacji

Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

–  podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii lub matematyki – poziom szkolny lub państwowy,

–  w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego z historii na poziomie państwowym lub szkolnym będzie brana pod uwagę ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu,

–  niepunktowane kryterium dodatkowe – ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna),

–  w przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości –  kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

Sposób przeliczania punktów:

–  wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, powiększony o liczbę 13,

–  wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (dotyczy świadectw dojrzałości uzyskanych przed rokiem 2011),

–  oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone
w punktach (w przypadku braku wyniku egzaminu państwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2,

–  maksymalna liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 113.

 

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990:

Wyniki egzaminu maturalnego

...
(liczba słów w pełnym opisie: 289)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału)
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.
Świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą muszą być zalegalizowane lub opatrzone apostille (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomów International Baccalaureate oraz dyplomów European Baccalaureate) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
3) poświadczona przez uczelnię kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia,
4) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku, w przypadku kandydatów cudzoziemców zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem przysięgłym, 
5) aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (1 szt.),
6) poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego na podstawie przedłożonego oryginału lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

Dodatkowe informacje

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna  przyjmuje interesantów:

godz.: 10:00 - 17:00
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
pokój 410, ul. Kalvariju 143