Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

Informatyka - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie)

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-06-05 do 2020-09-25 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Zasady kwalifikacji

Kandydat po zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów powinien, przed ogłoszeniem wyników skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną.

Kierunek: Informatyka – profil praktyczny

 

Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

– podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka i technologie informacyjne – poziom szkolny lub państwowy,

– w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z matematyki, fizyki i astronomii, informatyki i technologii informacyjnych pod uwagę będzie brana ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu,

– w przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik na egzaminie maturalnym, wskazany przez kandydata,

– niepunktowane kryterium dodatkowe – ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna),

– w przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

 

Sposób przeliczania punktów:

– wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu

...
(liczba słów w pełnym opisie: 361)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału)
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.
Świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą muszą być zalegalizowane lub opatrzone apostille (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomów International Baccalaureate oraz dyplomów European Baccalaureate) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
3) poświadczona przez uczelnię kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia,
4) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku, w przypadku kandydatów cudzoziemców zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem przysięgłym, 
5) aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (1 szt.),
6) poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego na podstawie przedłożonego oryginału lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

Dodatkowe informacje

Komisja Rekrutacyjna  przyjmuje interesantów:

godz.: 10:00 - 17:00
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
pokój 410, ul. Kalvariju 135