Uniwersytet w Białymstoku / Instytut Zarządzania

Zarządzanie - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniająca

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Instytut Zarządzania
  adres:
  Instytut Zarządzania
  ul. Warszawska 63
  15-062 Białystok

  Biuro Rekrutacyjne przyjmuje interesantów:
  Poniedziałek, Czwartek, Piątek: 9:30 - 13:30, Wtorek: 9:30 - 15:00

  Zarządzanie - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - e-mail: b.szubzda@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7708, pokój nr 104
  Zarządzanie - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia, e-mail: b.szubzda@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7708, pokój nr 104
  Zarządzanie - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia - e-mail: a.korotkiewicz@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7713, pokój nr 106
  Zarządzanie - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia,- e-mail: a.korotkiewicz@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7713, pokój nr 106

Zapisy

od 2020-09-30 do 2020-10-02 23:59:59

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

Opis

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry) 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 564; liczba punktów ECTS 120.

Studenci zobowiązani są do zaliczenia praktyki w wymiarze dwóch tygodni na I roku studiów.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

Specjalności:

 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem,
 • Psychologia w Zarządzaniu.

 

Absolwent po zakończeniu studiów drugiego stopnia i uzyskaniu tytułu magistra posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw i instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności w zakresie wykorzystywania wiedzy w praktyce do krytycznej analizy, formułowania sądów, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Jest przygotowany do czynnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym na rynku lokalnym i międzynarodowym.

    Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Uwzględnia aspekty prawne i etyczne przy podejmowaniu decyzji. Absolwent jest przygotowany do pracy:

 • na specjalistycznych stanowiskach w systemie zarządzania,
 • menadżera średniego i wyższego szczebla,
 • doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym,
 • w dziale: HR, sprzedażowym, marketingowym, finansowym,
 • wymagającej zarządzania zespołem,
 • związanej z działalnością analityczną w przedsiębiorstwach,
 • przy projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz organizacji społecznych,
 • przy zarządzaniu projektami,
  • prowadzenia własnej działalności.

    Absolwent ma opanowany język angielski na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku.

Specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Absolwent studiów magisterskich na specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem rozwija i pogłębia wiedzę oraz umiejętności związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Jest przygotowany do mierzenia się z wyzwaniami organizacyjnymi na różnych stopniach zarządzania. Absolwent po ukończeniu studiów magisterskich na specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem będzie w szczególności:

 • posiadał pogłębioną wiedzę na temat powstawania, funkcjonowania, przekształcania oraz rozwoju podmiotów gospodarczych,
 • rozumiał uwarunkowania działalności gospodarczej prowadzonej na poziomie rynku lokalnego, w kontekście lokalizacji w północno-wschodniej Polsce,
 • potrafił kształtować i rozwijać więzi społeczne występujące w ramach relacji rynkowych (na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym), a także będzie rozumiał rządzące nimi prawidłowości,
 • posiadał umiejętność pozyskiwania specjalistycznych dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, głównie o charakterze gospodarczym,
 • posiadał umiejętność formułowania własnych opinii na temat przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych,
 • potrafił, w oparciu o posiadaną wiedzę, podejmować i uzasadniać decyzje operacyjne i strategiczne, a także rozwiązywać problemy pojawiające się w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • prawidłowo identyfikował i rozstrzygał dylematy związane z aktywnością w otoczeniu gospodarczym.

Specjalność: Psychologia w Zarządzaniu

Absolwent specjalności Psychologia w Zarządzaniu posiada wiedzę z zakresu podstaw psychologii i psychologii społecznej umożliwiającą skuteczne kierowanie ludźmi zarówno, jednostkami, jak i zespołami. Jest przygotowany do mierzenia się w wyzwaniami organizacyjnymi wymagającymi rozwiniętych umiejętności interpersonalnych w zakresie skutecznej motywacji, rozwiązywania konfliktów, przywództwa. Absolwent po ukończeniu studiów magisterskich na specjalności Psychologia w Zarządzaniu będzie w szczególności:

 • rozumiał i umiał wykorzystać w zarządzaniu rolę lidera,
 • posiadał wiedzę na temat psychologicznych aspektów stosunków pracy i zachowań człowieka na rynku pracy,
 • potrafił rozwiązywać sytuacje konfliktowe i kryzysowe w organizacji, umiejąc przyjąć postawę asertywną,
 • rozumiał psychologiczne aspekty zachowań konsumenta i potrafił zastosować je w oddziaływaniu na rynek, w tym w działaniach z zakresu marketingu i sprzedaży,
 • potrafił rozpoznać konkretne typy osobowości rozumiejąc z czego wynikają konkretne zachowania pracowników oraz jak najlepiej ich motywować do większej wydajności i rozwoju,
 • potrafił sobie radzić ze stresem w pracy swoim oraz podwładnych,
 • rozumiał czym jest matryca umysłu sprzedawcy oraz proces zachowania konsumenta, a także będzie potrafił wykorzystać te informacje w praktyce.

 Szczegółowe informacje o programach studiów

Programy studiów, zawierające wykaz przedmiotów na poszczególnych semestrach, znajdują się pod adresem:

https://iz.uwb.edu.pl/plany-studiow-2019-2020

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk społecznych
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60 pkt.

                  

...
(liczba słów w pełnym opisie: 493)
+pokaż więcej informacji

Wysokość czesnego

I rok - 4 500 zł
II rok - 4 500 zł
Razem - 9 000 zł

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1166)
+pokaż więcej informacji