University of Bialystok / Faculty of Economics and Management

Zarządzanie - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Level of study: second degree Form of study: stationary Education profile: ogólnoakademicki Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2019-06-03 to 2019-07-28 23:59:59

Limit of students

50

Language

polish

Description

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry)

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 925; liczba punktów ECTS 120.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

 

Absolwent po zakończeniu studiów drugiego stopnia i uzyskaniu tytułu magistra posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw i instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności w zakresie wykorzystywania wiedzy w praktyce do krytycznej analizy, formułowania sądów, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Jest przygotowany do czynnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym na rynku lokalnym i międzynarodowym.

    Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Uwzględnia aspekty prawne i etyczne przy podejmowaniu decyzji. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.

    Absolwent ma opanowany język angielski na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku.

 

Specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Absolwent studiów magisterskich na specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem ma pogłębioną wiedzę na temat powstawania, funkcjonowania, przekształcania oraz rozwoju podmiotów gospodarczych. Rozumie uwarunkowania działalności gospodarczej prowadzonej na poziomie rynku lokalnego, w kontekście lokalizacji w północno-wschodniej Polsce. Umie kształtować i rozwijać więzi społeczne występujące w ramach relacji rynkowych (na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym) oraz rozumie rządzące nimi prawidłowości. Potrafi pozyskiwać specjalistyczne dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, głównie o charakterze gospodarczym. Potrafi formułować własne opinie na ten temat przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych. Potrafi, w oparciu o posiadaną wiedzę, podejmować i uzasadniać decyzje operacyjne i strategiczne, a także rozwiązywać problemy pojawiające się w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu gospodarczym.

 

Specjalność: Psychologia w Zarządzaniu

Absolwent specjalności psychologia w zarządzaniu posiada wiedzę z zakresu podstaw psychologii i psychologii społecznej umożliwiającą skuteczne kierowanie ludźmi zarówno, jednostkami, jak i zespołami. Rozumie i umie wykorzystać w zarządzaniu rolę lidera. Ma wiedzę na temat  psychologicznych aspektów stosunków pracy i zachowań człowieka na rynku pracy. Potrafi rozwiązywać sytuacje konfliktowe i kryzysowe w organizacji. Umie przyjąć postawę asertywną.  Rozumie psychologiczne aspekty zachowań konsumenta i umie zastosować je w oddziaływaniu na rynek, w tym w działaniach z zakresu marketingu i sprzedaży.

 

Szczegółowe informacje o programach studiów

Programy studiów, zawierające wykaz przedmiotów na poszczególnych semestrach, znajdują się pod adresem:

http://weiz.uwb.edu.pl/programy-i-plany-studiow

Admission rules

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do obszaru nauk społecznych,
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60 pkt.

                  

...
(liczba słów w pełnym opisie: 505)
+show more information

Additional documents

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes i ochrona środowiska),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub...
(liczba słów w pełnym opisie: 1107)
+show more information

Additional information

Informację na temat rekrutacji można uzyskać:

W miesiącach: czerwiec, lipiec 2019 r. w dniach i godzinach pracy dziekanatu

 ( http://weiz.uwb.edu.pl/dziekanat )
Białystok, ul. Warszawska 63 p. nr 106


telefon kontaktowy: 85 745 77 07/85 745 77 13

e-mail : a.korotkiewicz@uwb.edu.pl