Obowiązek informacyjny wobec kandydatów na studia, o którym mowa w art. 13 ust.
1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów na studia jest Uniwersytet
  w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok.

 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uwb.edu.pl.

 3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia na Uniwersytecie w Białymstoku, a także w przypadku przyjęcia na wybrane studia
  - w celu dokumentowania przebiegu studiów, do celów kontaktowych, statutowych, archiwalnych, statystycznych, jak również w celu dochodzenia roszczeń - w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia jest:

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - wyraźna, jednoznaczna i dobrowolna zgoda kandydata na studia na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji;

art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu rekrutacji.

 2. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane podmiotom zewnętrznym - z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

 3. Dane wprowadzone przez kandydatów do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów przechowywane będą w systemie przez okres prowadzonej rekrutacji oraz przez rok od zakończenia rekrutacji. Protokoły oraz sprawozdania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, z uwagi na posiadaną kategorię archiwizacji wynikającą z Zarządzenia nr 10/98 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dn. 13 sierpnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instrukcji w sprawie działania i organizacji Archiwum Uniwersytetu w Białymstoku przechowywane będą wieczyście.

W przypadku przyjęcia kandydata na wybrane studia – dane osobowe kandydatów ulegną przeniesieniu do systemu USOS, a dane w formie papierowej przekazane przez studenta zostaną umieszczone w jego aktach i przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie studiów.

 1. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 2. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy przepisy obowiązującego prawa – kandydat posiada uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 3. Przekazane na potrzeby rekrutacji dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet w Białymstoku w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia oraz w celu dokumentowania przebiegu studiów, do celów kontaktowych, statutowych, archiwalnych i statystycznych. Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.