• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Europeistyka – profil praktyczny (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Szczegóły
Kod W_Eur_S1_KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Kierunek studiów Europeistyka - (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie pokój 410, ul. Kalvariju 135, telefon: Tel./fax: 0037052766739 e-mail: dziekanatwilno@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00-14.00
Adres WWW http://www.uwb.lt/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

 Opis

 

Studia skierowane są do kandydatów zainteresowanych zjawiskami i procesami politycznymi, ekonomicznymi i społecznymi zachodzącymi w Europie. Studenci Europeistyki będą znali m.in. zasady funkcjonowania instytucji i organów Unii Europejskiej, zasady tworzenia i stosowania prawa UE w różnych obszarach, regulacje prawne dotyczące mniejszości narodowych, międzynarodowe standardy i europejskie modele ochrony prawnej.

Kierunek europeistyka przygotowuje specjalistów, którzy będą mogli pracować jako: urzędnicy, doradcy, referenci w gminach rejonowych i miast Litwy, w samorządach rejonów i miast kraju, w instytucjach Litwy i Unii Europejskiej; jako specjaliści i administratorzy w firmach tworzących i realizujących projekty unijne; dziennikarze pracujący w czasopismach, radiu, telewizji i portalach internetowych.

Link do programu studiów: http://www.uwb.lt/aktualnosci/plany-studiow/

 

 Opłata rekrutacyjna

Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej w walucie innej niż PLN. W tym celu jest niezbędny kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie.

 

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału)
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.
Świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą muszą być zalegalizowane lub opatrzone apostille (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomów International Baccalaureate oraz dyplomów European Baccalaureate) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
3) poświadczona przez uczelnię kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia,
4) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku, w przypadku kandydatów cudzoziemców zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem przysięgłym, 
5) aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (1 szt.),
6) poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego na podstawie przedłożonego oryginału lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

Dodatkowe informacje

Komisja Rekrutacyjna  przyjmuje interesantów:

godz.: 10:00 - 17:00
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
pokój 410, ul. Kalvariju 135


 Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia:

– podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii lub matematyki – poziom szkolny lub państwowy,

– w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego z historii na poziomie państwowym lub szkolnym będzie brana pod uwagę ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu,

– niepunktowane kryterium dodatkowe – ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna),

– w przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie decyzję o przyjęciu na studia podejmuje rektor w porozumieniu z dyrektorem filii.

 

Sposób przeliczania punktów:

– wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia, powiększoną o liczbę 13,

– wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia (dotyczy świadectw dojrzałości uzyskanych przed 2011 rokiem),

– oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach (w przypadku braku wyniku egzaminu państwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2, 

– maksymalna liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 113.

 

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990:

Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach mnożymy przez 2.