Europeistyka – profil praktyczny (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia


W mocy od: 2 lutego 2021

Zasady kwalifikacji

 Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia:

– podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii lub matematyki – poziom szkolny lub państwowy,

– w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego z historii na poziomie państwowym lub szkolnym będzie brana pod uwagę ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu,

– niepunktowane kryterium dodatkowe – ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna),

– w przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie decyzję o przyjęciu na studia podejmuje rektor w porozumieniu z dyrektorem filii.

 

Sposób przeliczania punktów:

– wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia, powiększoną o liczbę 13,

– wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia (dotyczy świadectw dojrzałości uzyskanych przed 2011 rokiem),

– oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach (w przypadku braku wyniku egzaminu państwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2, 

– maksymalna liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 113.

 

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990:

Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach mnożymy przez 2.