Informatyka - profil praktyczny (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia


W mocy od: 2 lutego 2021

Zasady kwalifikacji

Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Kandydat po zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów powinien, przed ogłoszeniem wyników skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną.

 

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia:

– podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka i technologie informacyjne – poziom szkolny lub państwowy,– w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z matematyki, fizyki i astronomii, informatyki i technologii informacyjnych pod uwagę będzie brana ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu,

– w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z matematyki, fizyki, fizyki i astronomii, informatyki i technologii informacyjnych pod uwagę będzie brana ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu,

– w przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik na egzaminie maturalnym, wskazany przez kandydata, 

– niepunktowane kryterium dodatkowe – ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna),

– w przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie decyzję o przyjęciu na studia podejmuje rektor w porozumieniu z dyrektorem filii.

 

Sposób przeliczania punktów:

– wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, powiększoną o liczbę 13,

– wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy świadectw dojrzałości uzyskanych przed rokiem 2011). Oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach (w przypadku braku wyniku egzaminu państwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2,

– maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi 113.

 

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990:

– wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach mnożymy przez 2.