• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filozofia, stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Szczegóły
Kod Filoz_S2_KRK
Jednostka organizacyjna Instytut Filozofii
Kierunek studiów Filozofia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Plac NZS 1, 15-420 Białystok, 85 745-71-01, if@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00-14.00
Adres WWW https://filozofia.uwb.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

Opis

Od roku akademickiego 2021/22 na studiach filozoficznych II stopnia  realizowany będzie nowy oryginalny program łączący elementy szeroko rozumianej filozofii społecznej z elementami wiedzy interdyscyplinarnej i metodologiczno-praktycznej.

Studia adresowane są do absolwentów  licencjackich studiów na kierunku filozofia (lub filozofia i etyka), ale także do osób, które tytuł licencjata lub magistra zdobyły na innych kierunkach, zwłaszcza humanistycznych i społecznych, takich jak kognitywistyka i komunikacja, filologia polska i filologie obce, historia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo czy ekonomia. Studia otwarte są również dla zainteresowanych filozofią absolwentów kierunków przyrodniczych i ścisłych. Absolwentom licencjackich studiów filozoficznych pozwalają pogłębić i ukierunkować zdobytą wcześniej wiedzę z zakresu filozofii, a absolwentom  innych kierunków studiów uzupełnić i poszerzyć wiedzę szczegółową o jej wymiar filozoficzny i zdobyć dodatkowe wykształcenie ogólnohumanistyczne.

Program obejmuje  pięć podstawowych grup przedmiotów::

 • „Filozofia i społeczeństwo” – przedmioty ukazujące społeczne znaczenie filozofii: Antropologia filozoficzna, Filozofia polityczna, Współczesne problemy moralne, Filozofia kapitalizmu, Cywilizacja konsumpcyjna, Teorie feminizmu, Język i ideologia, Problemy pluralizmu religijnego.
 • „Przedmioty interdyscyplinarne” ukazujące związki między filozofią i różnymi naukami szczegółowymi oraz między filozofią a literaturą i sztuką: Filozofia i literatura, Współczesna filozofia umysłu, Umysł i artefakty, Psychologia filozoficzna, Ekofilozofia.
 • „Przedmioty metodologiczne” o charakterze teoretycznym i bardziej praktycznym: Logika filozoficzna, Współczesna filozofia nauki, Teorie racjonalności, Lektury filozoficzne, Nowoczesne technologie w humanistyce.
 • „Przedmioty językowe”: 30-godzinny lektorat z wybranego języka obcego oraz warsztaty ze specjalistycznego języka obcego.
 • „Przedmioty dyplomowe” - seminarium magisterskie, które studenci wybierają z przedstawionej oferty w III semestrze.

Ponadto program obejmuje cztery przedmioty fakultatywne, których część, za zgodą koordynatora kierunku, można zaliczyć na innych kierunkach studiów, a także dwa przedmioty do wyboru w języku obcym, które również można zaliczyć na innych kierunkach studiów.  

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień pedagogicznych pozwalających uczyć filozofii lub etyki w szkole będą musiały zdobyć je dodatkowo, gdyż przy obecnych uregulowaniach ustawowych nie jesteśmy w stanie prowadzić specjalnej ścieżki pedagogiczno-dydaktycznej.

Studia trwają dwa lata (4 semestry). Program obowiązkowy obejmuje 870 godzin zajęć dydaktycznych (wykładów i ćwiczeń lub konwersatoriów z przewagą tych ostatnich), które pozwalają zdobyć 92 punkty ECTS.

 

2. Wymagania wstępne w odniesieniu do kandydatów niebędących absolwentami licencjackich studiów filozoficznych i kurs uzupełniający

Kandydaci na studia filozoficzne II stopnia, którzy nie ukończyli licencjackich studiów filozoficznych, powinni mieć zaliczony przynajmniej jeden przedmiot filozoficzny w ramach studiów, które odbyli na innym kierunku (wprowadzenie do filozofii, historia filozofii, logika  lub tp.). Po zakwalifikowaniu się na studia filozoficzne II stopnia i w  porozumieniu z opiekunem (koordynatorem kierunku lub promotorem pracy magisterskiej)  student będzie mógł uzupełnić wiedzę filozoficzną, zaliczając wybrane przedmioty filozoficzne na kierunkach „filozofia i etyka” lub „kognitywistyka i komunikacja” I stopnia, zdobywając w ten sposób dodatkowe punkty ECTS. Kurs uzupełniający nie jest jednak obowiązkowy.

 

3. Kwalifikacje absolwenta i możliwości pracy

Absolwent studiów filozoficznych II stopnia będzie przygotowany do podejmowania różnych wyzwań zawodowych i do ogrywania ważnych ról społecznych.  Wykształcenie filozoficzne nie daje konkretnego zawodu, ale dostarcza kompetencji i umiejętności potrzebnych w wielu zawodach i różnych segmentach życia społecznego, a nawet gospodarczego. Wiele wskazuje na to, że na dynamicznym i elastycznym współczesnym rynku pracy coraz bardziej cenione są ogólne kwalifikacje intelektualne i komunikacyjne, a nie tylko  wąska wiedza specjalistyczna. 

Absolwent studiów filozoficznych II stopnia powinien zdobyć następujące kwalifikacje:

 • pogłębiona wiedza w zakresie współczesnej problematyki filozoficzno-społecznej i moralnej
 • pogłębiona wiedza dotycząca związków między filozofią a innymi dziedzinami  wiedzy i twórczości; rozumienie znaczenia, założeń i konsekwencji różnych współczesnych nauk i technologii oraz kulturotwórczej roli literatury i sztuki
 • pogłębiona wiedza metodologiczna dotycząca sposobów prowadzenia badań w naukach humanistycznych i w filozofii
 • umiejętność identyfikowania i rozważania ważnych problemów społecznych
 • umiejętności praktyczne takie jak: wykorzystanie współczesnych technologii do pozyskiwania i przekazywania wiedzy, tłumaczenie tekstu z języka obcego, sztuka argumentacji.  
 • opanowanie wiedzy i zdobycie narzędzi metodologicznych niezbędnych do prowadzenia badań w zakresie filozofii lub nauk szczegółowych w horyzoncie filozoficznym

Takie kwalifikacje pozwolą absolwentom pracować między innymi jako:

 • nauczyciele filozofii w szkołach wyższych i szkołach niższego szczebla,
 • badacze filozofii lub członkowie interdyscyplinarnych zespołów badawczych
 • pracownicy wydawnictw, dziennikarze i publicyści
 • pracownicy placówek kultury i/lub twórcy kultury 
 • pracownicy samorządów regionalnych i administracji rządowej
 • pracownicy firm odpowiedzialni za HR i PR
 • założyciele własnych kreatywnych firm, politycy

 

 Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPEG lub PNG o wymiarach 500x625 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu (z oryginałem do wglądu)

Kandydaci-cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia, dokonują kompletnej rejestracji w systemie IRK. Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
Po zakwalifikowaniu się kandydat powinien dostarczyć na studia prowadzone w języku polskim na dany wydział, a na studia prowadzone w języku obcym do Uniwersyteckiego Centrum Rekrutacji komplet następujących dokumentów:
1) wydrukowaną z systemu IRK ankietę osobową,
2) wydrukowane z systemu IRK podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej zawierające aktualne zdjęcie kandydata o wymiarze 20 mm x 25 mm w rozdzielczości 300 dpi],
3) poświadczoną przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
kopię świadectwa dojrzałości opatrzonego apostille lub zalegalizowanego wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, o którym mowa w § 2 ust. 2, w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich opatrzonego apostille lub zalegalizowanego wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, o którym mowa w § 2 ust. 2, w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
4) okazać ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski,
5) w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu (na podstawie przedłożonego oryginału) potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną certyfikatem, dyplomem ukończenia studiów, nauką w szkole, ukończonym kursem językowym lub potwierdzenie Uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku,

Zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:
zezwolenie na pobyt stały,
Kartę Polaka,
świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,
dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.

6) w przypadku ubiegania się na studia w języku obcym poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu (na podstawie przedłożonego oryginału) potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 potwierdzoną certyfikatem, dyplomem ukończenia studiów, nauką w szkole, ukończonym kursem językowym lub potwierdzenie Uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka obcego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku,
Zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu są kandydaci:
dla których język obcy był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,
dla których język obcy jest językiem ojczystym,
którzy zdali maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,
którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka obcego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

7) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):
polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki kształcenia w Polsce lub
Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub
potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro.
A w przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. a-d, złożą oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

8) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
9) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
10) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunkach, na których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
11) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich.

Uwierzytelnione tłumaczenie dokumentów powinno być dokonane przez:
osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.


W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do jednej z dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk teologicznych, sztuki,
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów

 

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich)
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60 pkt.

                   3,5               -          40 pkt.

                   3,0               -          20 pkt.

   Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.

  2. średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy kwalifikacji przeliczona jest na punkty w stosunku 1:1. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen, wynosi 5,0.
  3. maksymalna liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania kwalifikacyjnego wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
  4. w przypadku gdy zasady rekrutacji wskazują kierunek preferowany, kandydatom, którzy ukończyli inne kierunki studiów, uzyskane punkty rekrutacyjne mnożymy przez współczynnik 0,65.
 4. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu wstępnego, rozmowy kwalifikacyjnej - maksymalna liczba punktów uzyskanych z egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100.