• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Administracja-niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Szczegóły
Kod Pr_ADM_N2_KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa
Kierunek studiów Administracja
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok, tel. 85 745 72 02, 85 745 72 01, e-mail: wp-niestacjonarne@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu https://prawo.uwb.edu.pl/rekrutacja-na-studia-niestacjonarne-4959
Adres WWW https://prawo.uwb.edu.pl/rekrutacja
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis

1. Charakterystyka studiów

Studia drugiego stopnia na kierunku Administracja trwają 2 lata (4 semestry). Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 489.

Kierunek Administracja wpisuje się w obszar kształcenia w zakresie dziedziny nauk społecznych.

W procesie tworzenia programu studiów uwzględniono opinie interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych. Miało to odzwierciedlenie w konsultacjach przeprowadzonych z kierownikami katedr i zakładów a także innymi pracownikami Wydziału Prawa UwB. Konsultacje były prowadzone także z przedstawicielami Samorządu Studenckiego działającego na tym wydziale. Zwrócono się również o sugestie w przedmiotowej tematyce do wybranych organów administracji oraz innych podmiotów.

2. Wymagania wstępne

·       Ukończone studia I stopnia

·    Kandydat powinien także posiadać kompetencje umożliwiające realizację efektów kształcenia przewidzianych na przedmiotowym kierunku, w szczególności:

- posiadać umiejętności logicznego rozumowania,

- wykazywać zainteresowania naukami społecznymi,

- posiadać podstawową wiedzę na temat zachodzących zjawisk społecznych, procesów je kształtujących a także istniejących relacji między nimi.

3. Przedmioty objęte planem studiów

Zasady ustroju politycznego państwa

Język obcy

Specjalistyczne warsztaty językowe (w j. obcym)

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej

Zasady tworzenia i stosowania prawa

Informatyczne bazy prawnicze

Prawo  wyznaniowe lub

Prawo karne skarbowe

System podatkowy

Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska

Służby graniczne

Postępowanie sądowo-administracyjne

Prawo Unii Europejskiej (przedmiot oferowany także w j. angielskim*) lub

Wprowadzenie do systemu prawa Stanów Zjednoczonych (przedmiot oferowany także w j. angielskim*)

Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

Regulacje antykorupcyjne w administracji publicznej lub

Ustroje państw Europy Wschodniej

Współczesne modele administracji publicznej lub

Ustroje wybranych państw Unii Europejskiej

Proseminarium

Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej

System ochrony prawnej w Unii Europejskiej

Publiczne prawo konkurencji

Wykładnia prawa administracyjnego

Odpowiedzialność w administracji publicznej

Formy działania administracji publicznej lub

Administrowanie ochroną zdrowia i oświatą

Metodologia pozyskiwania grantów

Postępowanie podatkowe

Mediacja i negocjacje w administracji

Nadzór i kontrola w administracji publicznej lub

Społeczna kontrola administracji

Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej

Seminarium

 

W ramach studiów przewidziane są trzy specjalizacje:

 

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Stanowienie prawa miejscowego

Proces decyzyjny w administracji samorządowej

Kontrola administracji samorządowej

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

Praktyczne aspekty postępowania mediacyjnego w administracji samorządowej

 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Służby zagraniczne

Ustrój i funkcjonowanie administracji rządowej

Sądowa kontrola administracji

Dostęp do informacji publicznej

Praktyczne aspekty postępowania mediacyjnego w administracji rządowej

 

ADMINISTRACJA W LEŚNICTWIE

Leśnictwo a zrównoważony rozwój w prawie krajowym i międzynarodowym

Normatywne podstawy funkcjonowania Lasów Państwowych

Prawo zamówień publicznych w działalności Lasów Państwowych

Prawne aspekty gospodarowania gruntami leśnymi

Prawo leśne w regulacjach administracyjnoprawnych

 

 

Absolwentom studiów pierwszego stopnia innych kierunków niż Administracja proponuje się możliwość udziału w uzupełniających zajęciach w formie konwersatorium z przedmiotu: Podstawowe instytucje prawa i postępowania administracyjnego, w wymiarze 16 godzin w 1 semestrze I roku.

 

* Powyższe zajęcia student może zaliczyć również poprzez:

1. uczestnictwo w oferowanych przez Uniwersytet w Białymstoku zajęciach, w szczególności:

a) na kierunkach studiów prowadzonych w językach obcych,

b) prowadzonych dla studentów programu Erasmus+,

c) prowadzonych w języku obcym przez profesorów wizytujących,

d) w formie wykładów gościnnych prowadzonych w języku obcym,

e) w ramach specjalistycznych szkół prowadzonych w języku obcym,

f) określonych w programach innych kierunków studiów i prowadzonych w językach obcych, 

2. realizację zajęć w języku obcym na innej uczelni w ramach międzynarodowej wymiany studentów, w tym programu Erasmus+ lub w ramach programu MOST,     

3. realizację części studiów lub praktyk za granicą w ramach programu Erasmus+ lub zajęć realizowanych w języku obcym w uczelni zagranicznej w ramach międzynarodowych umów o współpracy - w okresie nie krótszym niż 3 miesiące.

4. Plan studiów

https://prawo.uwb.edu.pl/program-studiow-4060

5. System punktowy ECTS

Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120.

6. Kwalifikacje absolwenta

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Absolwent jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Absolwent posiada wiedz umożliwiając samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych. Absolwent posiada nawyki systematycznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magister.

 

 Wysokość czesnego

I rok - 5 400 
II rok - 5 400 
Razem - 10 800 zł
  

Dodatkowe dokumenty

1. Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

 

1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski zgodne z wymogami określonymi w § 21 ust. 2,

3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),

4) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

5) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

6) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu.

 

2. Kandydat do wglądu okazuje własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

3. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

4. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej

 

Cudzoziemcy:

1. Po zakwalifikowaniu się kandydat powinien dostarczyć na dany wydział/instytut komplet następujących dokumentów:

 

1) dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),

4) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

5) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

6) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu,

7) w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:

a) zezwolenie na pobyt stały,

b) Kartę Polaka,

c) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,

d) dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym,

8) w przypadku ubiegania się na studia w języku obcym dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1: certyfikat lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka obcego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu są kandydaci:

a) dla których język obcy był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

b) dla których język obcy jest językiem ojczystym,

c) którzy zdali maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

d) którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka obcego na poziomie B1 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

9) dokument potwierdzający posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):

a) polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki kształcenia w Polsce lub

b) Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

c) powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

d) potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro,

a w przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. a-d, złoży oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

2. Kandydat cudzoziemiec okazuje do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

3. Osoby, posiadające dokument zwalniający z opłat za studia, dodatkowo okazują ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski.

4. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

5. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.


W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

  • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych,
  • średnia arytmetyczna ocen ze studiów
  • obligatoryjna rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów posiadających dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub dyplom równoważny z innej dziedziny niż nauki humanistyczne lub społeczne.

 

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

1) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to: 

a) ocena z dyplomu przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w następujący sposób:

5,0 – 100 pkt

4,5 – 80 pkt

4,0 – 60 pkt

3,5 – 40 pkt

3,0 – 20 pkt

Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.  

b) średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w stosunku 1:1.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen, wynosi 5,0. 

c) maksymalna liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania w sprawie przyjęcia na studia wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),  

2) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalna liczba punktów uzyskanych z egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100.