• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Informatyka - profil praktyczny (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Szczegóły
Kod W_Inf_S1_KRK
Jednostka organizacyjna Filia Uniwersytetu w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Kierunek studiów Informatyka - (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Filia UwB w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, pokój 401 ul. Kalvariju 135, telefon: Tel./fax: 0037052766739 e-mail: dziekanatwilno@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00-16.00
Adres WWW https://wilno.uwb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają zapisy.

 Opis

Studia skierowane są do kandydatów zainteresowanych poznaniem metod i narzędzi informatycznych zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. U nas nauczysz się praktycznej znajomości różnych metod programowania, środowisk programistycznych (graficznych, okienkowych i internetowych), systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz projektowania systemów informatycznych. Wśród zajęć są m.in.: architektura systemów komputerowych, bazy danych, programowanie w Internecie, tworzenie aplikacji mobilnych, systemy operacyjne, technologie sieciowe, grafika, programowanie gier komputerowych, inżynieria oprogramowania, usługi w chmurze obliczeniowej, sztuczna inteligencja, techniki uczenia maszynowego oraz zarzadzanie projektami i usługami informatycznymi, a także ochrona własności intelektualnej i etyka w informatyce. Proces kształcenia oparty jest na przekazaniu studentom umiejętności praktycznych wspartych wiedzą teoretyczną tak, aby mogli oni skutecznie podjąć pracę bezpośrednio po ukończeniu studiów.

 

Absolwenci informatyki mogą podjąć pracę w instytucjach państwowych, samorządowych i prywatnych zatrudniających projektantów systemów informatycznych, programistów, administratorów systemów i sieci komputerowych, specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych, serwisantów systemów informatycznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie informatyki.

Link do programów studiów: https://wilno.uwb.edu.pl/student/programy-studiow

 

 Opłata rekrutacyjna

Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej w walucie innej niż PLN. W tym celu jest niezbędny kontakt z komisją rekrutacyjną Filii UwB w Wilnie.

 

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

1)
 ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału)
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.
Świadectwa dojrzałości uzyskane poza Polską i Litwą muszą być zalegalizowane lub opatrzone apostille (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomów International Baccalaureate oraz dyplomów European Baccalaureate) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
3) poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego na podstawie przedłożonego oryginału lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

Dodatkowe informacje

 

Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Kandydat po zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów powinien, przed ogłoszeniem wyników skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną.


Zasady kwalifikacji

 

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia:

– podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka i technologie informacyjne – poziom szkolny lub państwowy,– w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z matematyki, fizyki i astronomii, informatyki i technologii informacyjnych pod uwagę będzie brana ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu,

– w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z matematyki, fizyki, fizyki i astronomii, informatyki i technologii informacyjnych pod uwagę będzie brana ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu,

– w przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik na egzaminie maturalnym, wskazany przez kandydata, 

– niepunktowane kryterium dodatkowe – ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna),

– w przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie decyzję o przyjęciu na studia podejmuje rektor w porozumieniu z dyrektorem filii.

 

Sposób przeliczania punktów:

– wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

– wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy świadectw dojrzałości uzyskanych przed rokiem 2011). Oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach (w przypadku braku wyniku egzaminu państwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2,

– maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi 100.

 

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990:

– wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach mnożymy przez 2.