Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów na studia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):


1. Administratorem danych osobowych kandydatów na studia jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok, nr tel. 85 745 70 00, adres e-mail uniwersytet@uwb.edu.pl.


2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uwb.edu.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok.


3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia na Uniwersytecie w Białymstoku, czego podstawą prawną jest:
art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. - jednoznaczna i dobrowolna zgoda na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w postaci  nr telefonu na potrzeby kontaktu;
art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. - osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii w postaci danych dotyczących zdrowia w celu stworzenia osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie rekrutacji na studia.


4. Podanie danych na etapie rekrutacji na studia jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych może skutkować tym, że proces rekrutacji na studia może być utrudniony lub niemożliwy.


5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


6. Dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Uniwersytetu w Białymstoku usługi informatyczne, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.


7. Dane wprowadzone przez kandydatów do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów przechowywane będą w systemie przez okres prowadzonej rekrutacji oraz przez rok od zakończenia rekrutacji. Protokoły oraz sprawozdania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, z uwagi na posiadaną kategorię archiwizacji wynikającą z Zarządzenia nr 74 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Uniwersytecie w Białymstoku przechowywane będą wieczyście.


8. W przypadku przyjęcia kandydata na wybrane studia – dane osobowe kandydatów ulegną przeniesieniu do systemu USOS i będą przechowywane przez okres 50 lat.


9. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.


10. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy przepisy obowiązującego prawa – kandydat  posiada uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


11. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie udzielonej zgody, kandydatowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


12. Dane osobowe kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

------------------------
W trakcie rekrutacji każda osoba doświadczająca trudności wynikających ze stanu zdrowia możesz skorzystać ze wsparcia Pełnomocnika rektora ds. studentów i doktorantów ze szczególnymi potrzebami i Działu Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami. Do jego otrzymania nie jest konieczne posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub dokumentu równoważnego), wystarczy mieć odpowiednią dokumentację (np. opinię z poradni pedagogiczno-psychologicznej).
Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 9-13.
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B, pok. 17
15-328 Białystok
e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl
tel. 85 745 78 89
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacjami. Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacjami. Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.