• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

  

 

Ważne informacje

 

1. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłaty rekrutacyjneOpłaty za studia, akademik lub legitymację studencką wnoszone są na inne konta. Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata (ostatnie 11 cyfr w numerze konta to PESEL kandydata).

2. Liczy się data wpływu środków na wygenerowany rachunek IRK. Potwierdzenie dokonania opłaty będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym. Operacja księgowania w ciągu tygodnia trwa dwa dni od momentu dokonania wpłaty, w przypadku gdy wpłata została dokonana w piątek - na koncie kandydata opłata będzie widoczna we wtorek. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane przez system gwarantujący jak najszybszy przepływ środków. Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji będą uwzględnione w procesie rekrutacji.

3. Przy kwalifikacji kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury wymagany jest poziom podstawowy lub rozszerzony.

4. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w punktach procentowych z przedmiotów obowiązkowych lub z przedmiotów dodatkowo wybranych na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).

5. Wynik egzaminu uzyskany z poziomu podstawowego wyrażony w punktach zostanie pomnożony przez współczynnik 0,65.

6. Wynik egzaminu uzyskany z poziomu rozszerzonego wyrażony w punktach zostanie pomnożony przez współczynnik 1,0.

7. Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1,3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika przekroczy liczbę 100, przyjmuje się, że kandydat uzyskał 100 pkt.

 


Po dokonaniu rejestracji zostanie utworzone dla każdego kandydata osobiste konto, które będzie jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące. 


Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek studiów/kierunek studiów z modułem specjalizacyjnym wynosi 85 zł i obejmuje wszystkie wybrane w ramach jednego kierunku studiów/kierunku studiów z modułem specjalizacyjnym rodzaje i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) realizowane w danej jednostce.


Wzór podania o zwrot opłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia w Uniwersytecie w Białymstoku 


Wzór pełnomocnictwa - jeśli kandydat nie może dostarczyć dokumentów osobiście może upoważnić do czynności związanych z procesem rekrutacji inną osobę na podstawie załączonego wzoru pełnomocnictwa, który należy dostarczyć do siedziby odpowiedniego wydziału.


Odwołanie należy składać na druku, którego wzór można pobrać TUTAJ.


Deklaracje językowe do pobrania