• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Historia-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Szczegóły
Kod His_S2_KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Kierunek studiów Historia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, pokój nr 27, telefon: 85 745 7486, e-mail: whsrek@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00-14.00
Adres WWW https://historia.uwb.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis

 Ścieżki kształcenia do wyboru:

historia w ujęciu naukowym (1140 godzin i 124 pkt ECTS),
historia nauczycielska (1200 godzin i 120 pkt ECTS).

 

Czego nauczysz się podczas studiów?

 

Studia drugiego stopnia na kierunku historia (ścieżka naukowa) trwają 4 semestry i adresowane są do absolwentów studiów historycznych pierwszego stopnia oraz absolwentów kierunków z dyscyplin pokrewnych obszaru nauk humanistycznych i społecznych, którzy są zainteresowani zdobyciem poszerzonego wykształcenia humanistycznego oraz studiami z wybranych epok historycznych, a także innych pokrewnych dziedzin. Zasadnicza część planu studiów obejmuje następujące przedmioty: statystyka, demografia historyczna, lektorat języka nowożytnego, zajęcia warsztatowe z języka obcego, warsztat naukowy historyka wybranej epoki, historia historiografii, metodologia historii, przedmioty monograficzne.

 

Zakres podstawowego kanonu wykształcenia absolwenta, który wybrał do realizacji naukową ścieżkę studiów, jest poszerzony przez uczestnictwo studentów od drugiego roku w zajęciach z bloków tematycznych. Student wybiera dwa spośród oferowanych czterech bloków:

 

Dziedzictwo kulturowe

 

W ramach modułu dziedzictwo kulturowe student kształci się w zakresie historii sztuki, historii kultury i historii kultury materialnej. Oferowany jest także sprofilowany przedmiot dotyczący dziedzictwa kulturowego Polski Północno-Wschodniej. Student może również uzyskać wiedzę na temat dzieła sztuki jako źródła historycznego i nauczyć się, jak pozyskiwać granty na rzecz instytucji kultury.

 

Kultura i społeczeństwo

 

W ramach tego modułu tematycznego realizowane są treści z zakresu historii społecznej: funkcjonowania rodziny (m.in. w sferze biologiczno-demograficznej, życia gospodarczego, seksualności, życia codziennego) i gospodarstwa domowego w przeszłości, roli prawa prywatnego ze wskazaniem na stopień realizacji litery prawa w praktyce społecznej, szeroko zakrojonych w historiografii europejskiej badań nad wpływem klimatu na funkcjonowanie społeczeństw i jednostek oraz  historii kultury: antropologii historycznej oraz  historii i narracji.

 

Student zapoznaje się także z zestawem najnowocześniejszych, w tym interdyscyplinarnych, metod badawczych przygotowując się do samodzielnej pracy naukowej.

 

Historia wojskowa

 

Ten moduł tematyczny realizuje treści kształcenia związane z przygotowaniem do prowadzenia badań historyczno-wojskowych, rozwija i doskonali kompetencje oraz umiejętności w zakresie pracy z różnorodnymi źródłami historyczno-wojskowymi, a także zapoznający z pogłębioną wiedzą z zakresu mechanizmów funkcjonowania konfliktu zbrojnego, historii sztuki wojennej (strategii, działań operacyjnych i taktyki), terminologią i językiem wojskowym. W ramach modułu przewidziano zajęcia terenowe.

 

Historia kobiet

 

Moduł tematyczny, w ramach którego prezentowane są treści z zakresu historii kobiet, miejsca i osiągnięć kobiet m.in. w polskiej kulturze, sztuce, nauce i edukacji oraz treści odnoszące się do praw kobiet. W ramach modułu przewidziano zajęcia edukacyjne
i popularyzatorskie. W

 

 

 

Drugą oferowaną ścieżką kształcenia jest historia nauczycielska. Te studia adresowane są wyłącznie do absolwentów studiów historycznych pierwszego stopnia, którzy – oprócz zdobycia poszerzonego wykształcenia humanistycznego oraz wiedzy na temat wybranej epoki historycznej i wybranej jednej specjalizacji (z uwzględnieniem także innych pokrewnych dziedzin) - mają także możliwość realizacji kształcenia nauczycielskiego i w efekcie uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela. Poza podstawowym kanonem planu studiów (statystyka, demografia historyczna, lektorat języka nowożytnego, zajęcia warsztatowe z języka obcego, warsztat naukowy historyka wybranej epoki, historia historiografii, metodologia historii przedmioty monograficzne) student realizuje bloki przedmiotowe kształcenia psychologiczno-pedagogicznego oraz poznaje specyfikę szkolnej edukacji historycznej. 

 

Warunkiem przystąpienia do realizacji specjalizacji nauczycielskiej jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Historia. 

 

Student może dodatkowo podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w programie Erasmus+ oferującym wyjazdy zagraniczne na studia i praktyki zawodowe. Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych realizuje wymianę kadry i studentów z 30 zagranicznymi uniwersytetami".

 

 

 

Kwalifikacje absolwenta

 

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada gruntowną wiedzę umożliwiającą rozumienie i interpretację procesów historycznych. Dysponuje rozszerzonymi umiejętnościami i wiedzą w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego. Jest przygotowany warsztatowo i merytorycznie do prowadzenia badań historycznych oraz popularyzowania tradycji i dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.

 

Absolwent, który ukończył blok tematyczny z Historii wojskowej uzyskuje specjalistyczną wiedzę w zakresu metodologii nauki historyczno-wojskowej, źródłoznawstwa wojskowego oraz historii wojen i wojskowości, zna specyfikę i  rolę armii oraz struktur paramilitarnych w przeszłości i we współczesnym świecie. Jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych formacjach służb mundurowych, a także mediach, instytucjach samorządowych lub administracyjnych, placówkach badawczych i muzealnych zajmujących się tematyką historyczno-wojskową.

 

Absolwent po ukończeniu bloku tematycznego Kultura i społeczeństwo uzyskuje specjalistyczną wiedzę w zakresie różnych aspektów kultury europejskiej, antropologii historycznej oraz funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa, a szczególnie rodziny, w aspekcie historycznym, prawnym, demograficzno-biologicznym i obyczajowym.

 

Zapoznaje się także z zestawem najnowocześniejszych, w tym interdyscyplinarnych, metod badawczych uzyskując kompetencje do samodzielnej pracy naukowej. Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy w placówkach kultury, urzędach, mediach, muzeach, prasie, wydawnictwach oraz do samodzielnej pracy naukowej.

 

Absolwent po ukończeniu bloku tematycznego Dziedzictwo kulturowe posiada wiedzę z zakresu historii sztuki i kultury. Uzyskane w trakcie kształcenia umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają mu pełnić rolę animatora badań historycznych oraz popularyzatora tradycji i dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych. Absolwent posiada przygotowanie do pracy w administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorstwach polskich działających na rynkach wschodnich (np. w branży turystycznej), w muzeach i służbach konserwatorskich oraz mediach.

 

Absolwent po ukończeniu bloku tematycznego  Historia kobiet posiada wiedzę dotyczącą rozwoju praw kobiet i ich miejsca w procesie rozwoju społeczeństw nowożytnych. Absolwent może pracować w szkołach, ośrodkach kultury, departamentach promocji samorządów lokalnych, muzeach itp.

 

Absolwent, który ukończył historię drugiego stopnia z realizacją ścieżki nauczycielskiej, uzyskuje uprawnienia i jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela historii we wszystkich typach szkół.

 

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku historia uzyskuje tytuł zawodowy magistra historii.

Po więcej informacji o naszym Wydziale zapraszamy na https://historia.uwb.edu.pl/kandydat

 

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu (z oryginałem do wglądu)

Kandydaci-cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia, dokonują kompletnej rejestracji w systemie IRK. Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
Po zakwalifikowaniu się kandydat powinien dostarczyć na studia prowadzone w języku polskim na dany wydział, a na studia prowadzone w języku obcym do Uniwersyteckiego Centrum Rekrutacji komplet następujących dokumentów:
1) wydrukowaną z systemu IRK ankietę osobową,
2) wydrukowane z systemu IRK podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej zawierające aktualne zdjęcie kandydata o wymiarze 20 mm x 25 mm w rozdzielczości 300 dpi],
3) poświadczoną przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
kopię świadectwa dojrzałości opatrzonego apostille lub zalegalizowanego wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, o którym mowa w § 2 ust. 2, w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich opatrzonego apostille lub zalegalizowanego wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, o którym mowa w § 2 ust. 2, w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
4) okazać ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski,
5) w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu (na podstawie przedłożonego oryginału) potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną certyfikatem, dyplomem ukończenia studiów, nauką w szkole, ukończonym kursem językowym lub potwierdzenie Uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku,

Zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:
zezwolenie na pobyt stały,
Kartę Polaka,
świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,
dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.

6) w przypadku ubiegania się na studia w języku obcym poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu (na podstawie przedłożonego oryginału) potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 potwierdzoną certyfikatem, dyplomem ukończenia studiów, nauką w szkole, ukończonym kursem językowym lub potwierdzenie Uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka obcego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku,
Zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu są kandydaci:
dla których język obcy był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,
dla których język obcy jest językiem ojczystym,
którzy zdali maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,
którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka obcego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

7) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):
polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki kształcenia w Polsce lub
Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub
potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro.
A w przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. a-d, złożą oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

8) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
9) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
10) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunkach, na których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
11) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich.

Uwierzytelnione tłumaczenie dokumentów powinno być dokonane przez:
osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.


W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dyscypliny: historia, archeologia, filozofia, językoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, nauki o bezpieczeństwie, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, prawo kanoniczne, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach, ekonomia i finanse,
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

 

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60 pkt.

                   3,5               -          40 pkt.

                   3,0               -          20 pkt.

   Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.

  2. średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy kwalifikacji przeliczona jest na punkty w stosunku 1:1. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen, wynosi 5,0.
  3. maksymalna liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania kwalifikacyjnego wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
  4. w przypadku gdy zasady rekrutacji wskazują kierunek preferowany, kandydatom, którzy ukończyli inne kierunki studiów, uzyskane punkty rekrutacyjne mnożymy przez współczynnik 0,65.
 4. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu wstępnego, rozmowy kwalifikacyjnej - maksymalna liczba punktów uzyskanych z egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100.

 

Warunkiem przystąpienia do realizacji specjalizacji nauczycielskiej jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Historia.