• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Informatyka - profil praktyczny (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Szczegóły
Kod W_Inf_S1_KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Kierunek studiów Informatyka - (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie pokój 410, ul. Kalvariju 135, telefon: Tel./fax: 0037052766739 e-mail: dziekanatwilno@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00-14.00
Adres WWW http://www.uwb.lt/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

 Opis

 

Studia skierowane są do kandydatów zainteresowanych poznaniem metod i narzędzi informatycznych zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. U nas nauczysz się praktycznej znajomości różnych metod programowania, środowisk programistycznych (graficznych, okienkowych i internetowych), systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz projektowania systemów informatycznych. Wśród zajęć są m.in.: architektura systemów komputerowych, bazy danych, programowanie w technologii .NET, programowanie w Internecie, tworzenie aplikacji mobilnych, systemy operacyjne, technologie sieciowe, grafika, programowanie gier komputerowych, inżynieria oprogramowania, usługi w chmurze obliczeniowej, sztuczna inteligencja, techniki uczenia maszynowego oraz zarzadzanie projektami i usługami informatycznymi, a także ochrona własności intelektualnej i etyka w informatyce. Proces kształcenia oparty jest na przekazaniu studentom umiejętności praktycznych wspartych wiedzą teoretyczną tak, aby mogli oni skutecznie podjąć pracę bezpośrednio po ukończeniu studiów.

 

Absolwenci informatyki mogą podjąć pracę w instytucjach państwowych, samorządowych i prywatnych zatrudniających projektantów systemów informatycznych, programistów, administratorów systemów i sieci komputerowych, specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych, serwisantów systemów informatycznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie informatyki.

Link do programu studiów: http://www.uwb.lt/aktualnosci/plany-studiow/

 

 Opłata rekrutacyjna

Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej w walucie innej niż PLN. W tym celu jest niezbędny kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie.

 

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału)
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.
Świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą muszą być zalegalizowane lub opatrzone apostille (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomów International Baccalaureate oraz dyplomów European Baccalaureate) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
3) poświadczona przez uczelnię kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia,
4) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku, w przypadku kandydatów cudzoziemców zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem przysięgłym, 
5) aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (1 szt.),
6) poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego na podstawie przedłożonego oryginału lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

Dodatkowe informacje

Komisja Rekrutacyjna  przyjmuje interesantów:

godz.: 10:00 - 17:00
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
pokój 410, ul. Kalvariju 135


Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Kandydat po zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów powinien, przed ogłoszeniem wyników skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną.

 

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia:

– podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka i technologie informacyjne – poziom szkolny lub państwowy,– w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z matematyki, fizyki i astronomii, informatyki i technologii informacyjnych pod uwagę będzie brana ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu,

– w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z matematyki, fizyki, fizyki i astronomii, informatyki i technologii informacyjnych pod uwagę będzie brana ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu,

– w przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik na egzaminie maturalnym, wskazany przez kandydata, 

– niepunktowane kryterium dodatkowe – ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna),

– w przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie decyzję o przyjęciu na studia podejmuje rektor w porozumieniu z dyrektorem filii.

 

Sposób przeliczania punktów:

– wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, powiększoną o liczbę 13,

– wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy świadectw dojrzałości uzyskanych przed rokiem 2011). Oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach (w przypadku braku wyniku egzaminu państwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2,

– maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi 113.

 

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990:

– wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach mnożymy przez 2.