• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Biologia-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Szczegóły
Kod Biol_S2_KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Biologii
Kierunek studiów Biologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok, pokój nr 1012 i 1014, telefon: 85 738 8414, 85 738 8415, 85 738 8383, 85 738 8402, biologia.rekrutacja@uwb.ed, Znajdź nas na mapie: kliknij
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00 - 14.00
Adres WWW https://biologia.uwb.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Tura 1 (01.06.2023 00:00 – 27.07.2023 12:00)

 Opis

 

Studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne

·         Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

·         Łączna liczba punktów ECTS: 100

·         Trzy moduły specjalizacyjne do wyboru: Biologia molekularna, Mikrobiologia z biotechnologią oraz Monitoring środowiska

·         Studenci zobowiązani są do zaliczenia praktyk zawodowych w wymiarze dwóch tygodni

·         Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

·         Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela biologii przy realizacji bloku przedmiotów do wyboru: Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

Student nabywa rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę biologiczną realizując przedmioty kierunkowe oraz specjalizacyjne, w zależności od wybranego modułu. W ramach studiów student realizuje:

·    Przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy, język obcy specjalistyczny, techniki informacyjno-komunikacyjne, ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie, bioetyka, przedsiębiorczość oraz wybrany przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych

·    Przedmioty kierunkowe: przedmioty z zakresu zaawansowanej wiedzy ogólnej z biologii, takie jak: metodologia nauk przyrodniczych, techniki molekularne w biologii, metody statystyczne w biologii, molekularne podstawy procesów fizjologicznych roślin, globalne zagrożenia i zmiany środowiska, biologia ewolucyjna

·    Przedmioty specjalizacyjne, w ramach których student poszerza swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nauk biologicznych, zgodnie z wybranym modułem specjalizacyjnym:

1)    Biologia molekularna

Pozwala na poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych na studiach pierwszego stopnia w zakresie genetyki i biofizyki molekularnej, genetyki populacji, genetyki człowieka, enzymologii, diagnostyki i wirusologii molekularnej, filogenetyki, bioinformatyki, oraz wybranych przedmiotów do wyboru. Podstawową grupę zajęć stanowią praktyczne zajęcia laboratoryjne w ramach przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych z wykorzystaniem technik molekularnych z elementami nanotechnologii.

Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych, diagnostycznych czy przemysłowych wykonujących analizy z zastosowaniem różnorodnych technik molekularnych.

2)    Mikrobiologia z biotechnologią

Poszerza wiedzę dotyczącą procesów biologicznych i biotechnologicznych zachodzących przy współudziale mikroorganizmów. W tym bloku proponowane są następujące przedmioty obowiązkowe: metody analityczne w mikrobiologii i biotechnologii, genetyka mikroorganizmów, hodowle komórkowe, mikrobiologia kliniczna, mikrobiologia żywności, biotechnologia przemysłowa,  immunopatologia, filogeneza molekularna, bioinformatyka oraz przedmioty do wyboru.

Absolwent jest przygotowany do posługiwania się aparaturą diagnostyczną i badawczą oraz nabywa umiejętności pracy z materiałem biologicznym w laboratoriach diagnostycznych służby zdrowia (na stanowiskach, na których nie są wymagane uprawnienia diagnosty laboratoryjnego w rozumieniu Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej), w placówkach weterynaryjnych, ochrony przyrody i środowiska, a także w laboratoriach badawczych przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego.

3)    Monitoring środowiska 

Wybór tego bloku to poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie zagadnień dotyczących związków środowiska abiotycznego z przyrodą ożywioną. Jest realizowane w ramach takich przedmiotów, jak: chemiczna analiza stanu środowiska, biologiczna ocena stanu ekologicznego wód, inwentaryzacja i monitoring szaty roślinnej i fauny, ocena oddziaływania na środowisko, odnawialne źródła energii, GIS w zarządzaniu środowiskiem, usługi środowiskowe, hydrometeorologia stosowana oraz na zajęciach fakultatywnych, laboratoryjnych i terenowych.

Absolwent jest przygotowany do zastosowania różnorodnych pomiarów i obserwacji, które umożliwiają śledzenie stanu środowiska oraz pozwalają na prognozowanie zmian w nim zachodzących. Potrafi gromadzić i przetwarzać informacje o środowisku oraz ocenić skuteczność wybranych metod jego ochrony. Jest więc przygotowany do podjęcia pracy zarówno w terenie, jak i w laboratorium, w instytucjach czynnej ochrony przyrody, referatach ochrony środowiska urzędów różnego szczebla i innych.

·    Przedmioty dyplomowe to: pracownia specjalizacyjna i seminarium magisterskie, które umożliwiają zaplanowanie i przygotowanie eksperymentalnej pracy magisterskiej. Student ma możliwość wyboru tematyki pracy dyplomowej z dyscypliny nauk biologicznych, zgodnie z własnymi zainteresowaniami

·    Praktyki zawodowe, w wymiarze dwóch tygodni, które umożliwiają wykorzystanie teoretycznej wiedzy podczas pracy w przedsiębiorstwach, laboratoriach i placówkach naukowo-badawczych oraz zapoznanie z lokalnym rynkiem pracy

·    Blok przedmiotów Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela: Student, który posiada dyplom licencjata uzyskany na kierunku biologia może dodatkowo wybrać do realizacji blok przedmiotów, dający uprawnienia do nauczania biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Blok obejmuje 540 godzin (29 pkt ECTS) i jest złożony z przedmiotów stanowiących: 1) przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne, 2) podstawy dydaktyki i emisja głosu i 3) przygotowanie dydaktyczne do nauczania biologii. Obejmuje także praktykę zawodową psychologiczno-pedagogiczną oraz praktyki zawodowe w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Szczegółowe informacje o programie studiów wraz z wykazem przedmiotów na poszczególnych semestrach znajdują się pod adresem:

https://biologia.uwb.edu.pl/studenci/plany-studiow-i-efekty-uczenia-sie/biologia-studia-ii-stopnia

 

 

Dodatkowe dokumenty

1. Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

 

1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski zgodne z wymogami określonymi w § 21 ust. 2,

3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),

4) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

5) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

6) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu.

 

2. Kandydat do wglądu okazuje własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

3. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

4. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej

 

Cudzoziemcy:

1. Po zakwalifikowaniu się kandydat powinien dostarczyć na dany wydział/instytut komplet następujących dokumentów:

 

1) dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),

4) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

5) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

6) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu,

7) w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:

a) zezwolenie na pobyt stały,

b) Kartę Polaka,

c) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,

d) dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym,

8) w przypadku ubiegania się na studia w języku obcym dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1: certyfikat lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka obcego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu są kandydaci:

a) dla których język obcy był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

b) dla których język obcy jest językiem ojczystym,

c) którzy zdali maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

d) którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka obcego na poziomie B1 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

9) dokument potwierdzający posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):

a) polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki kształcenia w Polsce lub

b) Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

c) powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

d) potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro,

a w przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. a-d, złoży oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

2. Kandydat cudzoziemiec okazuje do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

3. Osoby, posiadające dokument zwalniający z opłat za studia, dodatkowo okazują ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski.

4. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

5. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

 

 


W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

– ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dyscypliny: nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiskowa, górnictwo i energetyka, 

– średnia arytmetyczna ocen ze studiów. 

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

1) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to: 

a) ocena z dyplomu przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w następujący sposób:

5,0 – 100 pkt

4,5 – 80 pkt

4,0 – 60 pkt

3,5 – 40 pkt

3,0 – 20 pkt

Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.  

b) średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w stosunku 1:1.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen, wynosi 5,0. 

c) maksymalna liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania w sprawie przyjęcia na studia wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),  

2) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalna liczba punktów uzyskanych z egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100.