• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Historia-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Szczegóły
Kod His_S2_KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Kierunek studiów Historia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, pokój nr 27, telefon: 85 745 7486, e-mail: whsrek@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00-14.00
Adres WWW https://historia.uwb.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis

 Ścieżki kształcenia do wyboru:

historia w ujęciu naukowym (1140 godzin i 124 pkt ECTS),
historia nauczycielska (1200 godzin i 120 pkt ECTS).

 

Czego nauczysz się podczas studiów? 

Studia drugiego stopnia na kierunku historia (ścieżka naukowa) trwają 4 semestry i adresowane są do absolwentów studiów historycznych pierwszego stopnia oraz absolwentów kierunków z dyscyplin pokrewnych obszaru nauk humanistycznych i społecznych, którzy są zainteresowani zdobyciem poszerzonego wykształcenia humanistycznego oraz studiami z wybranych epok historycznych, a także innych pokrewnych dziedzin. Zasadnicza część planu studiów obejmuje następujące przedmioty: statystyka, demografia historyczna, lektorat języka nowożytnego, zajęcia warsztatowe z języka obcego, warsztat naukowy historyka wybranej epoki, historia historiografii, metodologia historii, przedmioty monograficzne.

 

Zakres podstawowego kanonu wykształcenia absolwenta, który wybrał do realizacji naukową ścieżkę studiów, jest poszerzony przez uczestnictwo studentów od drugiego roku w zajęciach z bloków tematycznych. Student wybiera dwa spośród oferowanych czterech bloków:

 

Dziedzictwo kulturowe 

W ramach modułu dziedzictwo kulturowe student kształci się w zakresie historii sztuki, historii kultury i historii kultury materialnej. Oferowany jest także sprofilowany przedmiot dotyczący dziedzictwa kulturowego Polski Północno-Wschodniej. Student może również uzyskać wiedzę na temat dzieła sztuki jako źródła historycznego i nauczyć się, jak pozyskiwać granty na rzecz instytucji kultury.

 

Kultura i społeczeństwo 

W ramach tego modułu tematycznego realizowane są treści z zakresu historii społecznej: funkcjonowania rodziny (m.in. w sferze biologiczno-demograficznej, życia gospodarczego, seksualności, życia codziennego) i gospodarstwa domowego w przeszłości, roli prawa prywatnego ze wskazaniem na stopień realizacji litery prawa w praktyce społecznej, szeroko zakrojonych w historiografii europejskiej badań nad wpływem klimatu na funkcjonowanie społeczeństw i jednostek oraz  historii kultury: antropologii historycznej oraz  historii i narracji.

 

Student zapoznaje się także z zestawem najnowocześniejszych, w tym interdyscyplinarnych, metod badawczych przygotowując się do samodzielnej pracy naukowej.

 

Historia wojskowa 

Ten moduł tematyczny realizuje treści kształcenia związane z przygotowaniem do prowadzenia badań historyczno-wojskowych, rozwija i doskonali kompetencje oraz umiejętności w zakresie pracy z różnorodnymi źródłami historyczno-wojskowymi, a także zapoznający z pogłębioną wiedzą z zakresu mechanizmów funkcjonowania konfliktu zbrojnego, historii sztuki wojennej (strategii, działań operacyjnych i taktyki), terminologią i językiem wojskowym. W ramach modułu przewidziano zajęcia terenowe.

 

Historia kobiet 

Moduł tematyczny, w ramach którego prezentowane są treści z zakresu historii kobiet, miejsca i osiągnięć kobiet m.in. w polskiej kulturze, sztuce, nauce i edukacji oraz treści odnoszące się do praw kobiet. W ramach modułu przewidziano zajęcia edukacyjne
i popularyzatorskie. W

  

Drugą oferowaną ścieżką kształcenia jest historia nauczycielska. Te studia adresowane są wyłącznie do absolwentów studiów historycznych pierwszego stopnia, którzy – oprócz zdobycia poszerzonego wykształcenia humanistycznego oraz wiedzy na temat wybranej epoki historycznej i wybranej jednej specjalizacji (z uwzględnieniem także innych pokrewnych dziedzin) - mają także możliwość realizacji kształcenia nauczycielskiego i w efekcie uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela. Poza podstawowym kanonem planu studiów (statystyka, demografia historyczna, lektorat języka nowożytnego, zajęcia warsztatowe z języka obcego, warsztat naukowy historyka wybranej epoki, historia historiografii, metodologia historii przedmioty monograficzne) student realizuje bloki przedmiotowe kształcenia psychologiczno-pedagogicznego oraz poznaje specyfikę szkolnej edukacji historycznej. 

 

Warunkiem przystąpienia do realizacji specjalizacji nauczycielskiej jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Historia. 

 

Student może dodatkowo podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w programie Erasmus+ oferującym wyjazdy zagraniczne na studia i praktyki zawodowe. Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych realizuje wymianę kadry i studentów z 30 zagranicznymi uniwersytetami". 

 

Kwalifikacje absolwenta 

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada gruntowną wiedzę umożliwiającą rozumienie i interpretację procesów historycznych. Dysponuje rozszerzonymi umiejętnościami i wiedzą w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego. Jest przygotowany warsztatowo i merytorycznie do prowadzenia badań historycznych oraz popularyzowania tradycji i dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.

 

Absolwent, który ukończył blok tematyczny z Historii wojskowej uzyskuje specjalistyczną wiedzę w zakresu metodologii nauki historyczno-wojskowej, źródłoznawstwa wojskowego oraz historii wojen i wojskowości, zna specyfikę i  rolę armii oraz struktur paramilitarnych w przeszłości i we współczesnym świecie. Jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych formacjach służb mundurowych, a także mediach, instytucjach samorządowych lub administracyjnych, placówkach badawczych i muzealnych zajmujących się tematyką historyczno-wojskową.

 

Absolwent po ukończeniu bloku tematycznego Kultura i społeczeństwo uzyskuje specjalistyczną wiedzę w zakresie różnych aspektów kultury europejskiej, antropologii historycznej oraz funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa, a szczególnie rodziny, w aspekcie historycznym, prawnym, demograficzno-biologicznym i obyczajowym.

 

Zapoznaje się także z zestawem najnowocześniejszych, w tym interdyscyplinarnych, metod badawczych uzyskując kompetencje do samodzielnej pracy naukowej. Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy w placówkach kultury, urzędach, mediach, muzeach, prasie, wydawnictwach oraz do samodzielnej pracy naukowej.

 

Absolwent po ukończeniu bloku tematycznego Dziedzictwo kulturowe posiada wiedzę z zakresu historii sztuki i kultury. Uzyskane w trakcie kształcenia umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają mu pełnić rolę animatora badań historycznych oraz popularyzatora tradycji i dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych. Absolwent posiada przygotowanie do pracy w administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorstwach polskich działających na rynkach wschodnich (np. w branży turystycznej), w muzeach i służbach konserwatorskich oraz mediach.

 

Absolwent po ukończeniu bloku tematycznego  Historia kobiet posiada wiedzę dotyczącą rozwoju praw kobiet i ich miejsca w procesie rozwoju społeczeństw nowożytnych. Absolwent może pracować w szkołach, ośrodkach kultury, departamentach promocji samorządów lokalnych, muzeach itp.

 

Absolwent, który ukończył historię drugiego stopnia z realizacją ścieżki nauczycielskiej, uzyskuje uprawnienia i jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela historii we wszystkich typach szkół.

 

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku historia uzyskuje tytuł zawodowy magistra historii.

Po więcej informacji o naszym Wydziale zapraszamy na https://historia.uwb.edu.pl/kandydat

 

Dodatkowe dokumenty

1. Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

 

1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski zgodne z wymogami określonymi w § 21 ust. 2,

3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),

4) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

5) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

6) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu.

 

2. Kandydat do wglądu okazuje własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

3. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

4. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej

 

Cudzoziemcy:

1. Po zakwalifikowaniu się kandydat powinien dostarczyć na dany wydział/instytut komplet następujących dokumentów:

 

1) dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),

4) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

5) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

6) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu,

7) w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:

a) zezwolenie na pobyt stały,

b) Kartę Polaka,

c) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,

d) dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym,

8) w przypadku ubiegania się na studia w języku obcym dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1: certyfikat lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka obcego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu są kandydaci:

a) dla których język obcy był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

b) dla których język obcy jest językiem ojczystym,

c) którzy zdali maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

d) którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka obcego na poziomie B1 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

9) dokument potwierdzający posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):

a) polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki kształcenia w Polsce lub

b) Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

c) powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

d) potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro,

a w przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. a-d, złoży oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

2. Kandydat cudzoziemiec okazuje do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

3. Osoby, posiadające dokument zwalniający z opłat za studia, dodatkowo okazują ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski.

4. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

5. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.


W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

  • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dyscypliny: historia, archeologia, filozofia, językoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, nauki o bezpieczeństwie, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, prawo kanoniczne, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach, ekonomia i finanse,
  • średnia arytmetyczna ocen ze studiów

 

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

1) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to: 

a) ocena z dyplomu przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w następujący sposób:

5,0 – 100 pkt

4,5 – 80 pkt

4,0 – 60 pkt

3,5 – 40 pkt

3,0 – 20 pkt

Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.  

b) średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w stosunku 1:1.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen, wynosi 5,0. 

c) maksymalna liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania w sprawie przyjęcia na studia wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),  

2) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalna liczba punktów uzyskanych z egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100.