• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Szczegóły
Kod Msg_S2_KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomii i Finansów
Kierunek studiów Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, e-mail: m.zukowska@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7713, pokój nr 106, Znajdź nas na mapie: kliknij
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00-14.00
Adres WWW https://www.weif.uwb.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis

 

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry)

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 835; liczba punktów ECTS 90.

Studenci zobowiązani są do zaliczenia praktyki na I roku studiów w wymiarze dwóch tygodni.

Uruchomienie specjalizacji w ramach kierunku zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują chęć studiowania na danej specjalizacji.

 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze umożliwiają zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanych ze współpracą zagraniczną, ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi.

Absolwent kierunku wykazuje się znajomością języka obcego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego, w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią ekonomiczną. Uzyskuje tytuł magistra, spełnia wymogi ważne przy podejmowaniu studiów trzeciego stopnia i dalszego doskonalenia swoich umiejętności zawodowych koniecznych na międzynarodowym rynku pracy. Jest przygotowany do ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, a także brania na siebie odpowiedzialności za zarządzanie własnym rozwojem zawodowym oraz rozwojem zespołów, w których funkcjonuje.

 

Specjalizacja: Obsługa celna i spedycja międzynarodowa

Absolwent specjalizacji Obsługa celna i spedycja międzynarodowa łączy wiedzę ogólnoekonomiczną z wiedzą specjalistyczną z zakresu obsługi celnej i spedycyjnej międzynarodowego obrotu towarowego. Posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresów m.in.: (1) spedycji, roli i zadań spedytora; (2) analizy kosztów spedycyjnych oraz podziału i struktury kosztów w rożnych gałęziach transportu; (3) wypełniania dokumentów związanych z działalności spedycyjną oraz symulacji działań spedytora; (4) międzynarodowych dokumentów celnych i przewozowych towarów; (5) administracji celnej; (6) systemów informatycznych wykorzystywanych w obsłudze celnej, podatkowej i spedycyjnej międzynarodowego obrotu towarowego; (7) kalkulacji należności celnych i przewozowych, podatkowych, a także innych ciążących na towarze; (8) rozliczania i kalkulacji podatków występujących w handlu międzynarodowym.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wypełniania i prowadzenia dokumentacji, w tym ewidencji celnej, podatkowej i spedycyjnej, w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego, spedycji i transportu międzynarodowego. Posiadana przez niego wiedza, uzyskane umiejętności i kompetencje stwarzają szansę zatrudnienia w służbach granicznych i celnych,  na stanowiskach specjalisty i analityka wyższego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, jak również do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek.

 

 

Specjalizacja: Współpraca międzynarodowa

Absolwent specjalizacji Współpraca międzynarodowa posiada pogłębioną wiedzę umiejętności i kompetencje z zakresów m.in.: (1) Europejskiego Zielonego Ładu; (2) międzynarodowego przepływu siły roboczej; (3) konkurencyjności międzynarodowej gospodarek; (4) systemów fiskalnych w gospodarce światowej; (5) polityki gospodarczej krajów Azji; (6) procesów integracyjnych w gospodarce światowej; (7) protokołu dyplomatycznego, etykiety i jej roli w międzynarodowych stosunkach gospodarczych; (8) uczestników i przesłanek podejmowania  współpracy, jakościowych uwarunkowań współpracy międzynarodowej; (9) aktywności państwa i innych podmiotów na forum międzynarodowym, idei współpracy w warunkach różnorodności kulturowej; (10) korporacji transnarodowych; (11) zarządzania projektem międzynarodowym.

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną odnośnie do gospodarki światowej oraz specjalistyczne umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalisty i analityka wyższego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, organizacjach
i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, jak również do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek.

 

 

Wybór specjalizacji dokonywany jest przez większość studentów zgodnie z limitami wewnątrzuczelnianymi co do wielkości grup zajęciowych.

 

 

Szczegółowe informacje o programach studiów

Programy studiów, zawierające wykaz przedmiotów na poszczególnych semestrach, znajdują się pod adresem:

https://weif.uwb.edu.pl/student/programy-i-plany-studiow/plany-studiow-2022-2023

 

 

 Dodatkowe dokumenty

1. Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

 

1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski zgodne z wymogami określonymi w § 21 ust. 2,

3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),

4) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

5) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

6) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu.

 

2. Kandydat do wglądu okazuje własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

3. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

4. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej

 

Cudzoziemcy:

1. Po zakwalifikowaniu się kandydat powinien dostarczyć na dany wydział/instytut komplet następujących dokumentów:

 

1) dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),

4) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

5) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

6) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu,

7) w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:

a) zezwolenie na pobyt stały,

b) Kartę Polaka,

c) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,

d) dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym,

8) w przypadku ubiegania się na studia w języku obcym dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1: certyfikat lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka obcego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu są kandydaci:

a) dla których język obcy był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

b) dla których język obcy jest językiem ojczystym,

c) którzy zdali maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

d) którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka obcego na poziomie B1 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

9) dokument potwierdzający posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):

a) polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki kształcenia w Polsce lub

b) Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

c) powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

d) potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro,

a w przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. a-d, złoży oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

2. Kandydat cudzoziemiec okazuje do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

3. Osoby, posiadające dokument zwalniający z opłat za studia, dodatkowo okazują ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski.

4. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

5. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.


W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

  • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich),
  • średnia arytmetyczna ocen ze studiów
  • Kandydaci, którzy nie mają w suplemencie do dyplomu (ukończonego kierunku studiów) następujących przedmiotów: matematyka, ekonomia I i II, statystyka opisowa, będą zobowiązani do ich uzupełnienia w trakcie pierwszego roku studiów. 

 

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

1) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to: 

a) ocena z dyplomu przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w następujący sposób:

5,0 – 100 pkt

4,5 – 80 pkt

4,0 – 60 pkt

3,5 – 40 pkt

3,0 – 20 pkt

Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.  

b) średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w stosunku 1:1.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen, wynosi 5,0. 

c) maksymalna liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania w sprawie przyjęcia na studia wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),  

2) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalna liczba punktów uzyskanych z egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100.