• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kryminologia-niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Szczegóły
Kod Pr_KRYM_N2_KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa
Kierunek studiów Kryminologia
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok, tel. 85 745 72 02, 85 745 72 01, e-mail: wp-niestacjonarne@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu https://prawo.uwb.edu.pl/rekrutacja-na-studia-niestacjonarne-4959
Adres WWW https://prawo.uwb.edu.pl/rekrutacja
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis

 

1. Charakterystyka studiów

Studia drugiego stopnia na kierunku Kryminologia trwają 2 lata (4 semestry). Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 546.

Kierunek Kryminologia wpisuje się w obszar kształcenia w zakresie dziedziny nauk społecznych.

W procesie definiowania efektów kształcenia oraz tworzenia programu studiów uwzględniono opinię następujących interesariuszy: Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, pracowników Wydziału Prawa oraz interesariuszy zewnętrznych, w tym potencjalnych pracodawców: Sądów i Prokuratur, Policji, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej, Urzędu Kontroli Skarbowej oraz innych organów.

2. Wymagania wstępne

Ukończone studia I stopnia

3. Przedmioty objęte planem studiów

Fenomenologia kryminalna

Typologia przestępstw

Ilościowe i jakościowe metody badań przestępczości oraz patologii społecznych

Socjologiczne determinanty przestępczości

Biopsychologiczne determinanty przestępczości

Etyka zawodowa funkcjonariuszy organów ścigania

Historia społeczna

Język obcy

Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej

Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej

Pomoc społeczna

Techniki negocjacyjne lub

Komunikacja społeczna

System ochrony praw człowieka (przedmiot oferowany również w jęz. obcym)* lub

Prawna ochrona pokrzywdzonego

Międzynarodowe prawo karne (przedmiot oferowany również w jęz. obcym)* lub

Pozakodeksowe prawo karne

Kryminologia kulturowa lub

Media i społeczeństwo wobec przestępczości (przedmiot oferowany również w jęz. obcym)*

Proseminarium

Specjalistyczne warsztaty językowe (w j. obcym)

Suicydologia

Profilowanie kryminalne

Kuratela sądowa

Border criminology (przedmiot oferowany również w jęz. obcym)* lub

Instytucjonalny system zwalczania nielegalnej migracji

Prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz bezpieczeństwa publicznego lub

Prywatny sektor bezpieczeństwa

Ochrona danych osobowych lub

Ochrona informacji niejawnych

Kryminologia porównawcza

Przestępczość w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Prawo karne skarbowe

Cywilnoprawne aspekty naprawienia szkody wyrządzonej czynem zabronionym lub

Administracyjnoprawna ochrona porządku publicznego

Globalne i regionalne przeciwdziałanie przestępczości  (przedmiot oferowany również w jęz. obcym)* lub

Strategie przeciwdziałania przestępczości

Prawo penitencjarne lub

Alternatywy kary pozbawienia wolności

Seminarium 

 

W ramach studiów przewidziane są dwie specjalizacje: 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI

Wybrane aspekty ekskluzji i inkluzji społecznej

Przeciwdziałanie przestępczości w cyberprzestrzeni

Przeciwdziałanie przestępczości farmaceutycznej

Prognozowanie kryminologiczne

 

ORGANY ŚCIGANIA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH

Patologie w funkcjonowaniu organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Metody i techniki analityczne stosowane przez organy ścigania

Instytucjonalnoprawne aspekty resocjalizacji 

Międzynarodowa współpraca w zwalczaniu przestępczości 

 

* Powyższe zajęcia student może zaliczyć również poprzez:

1. uczestnictwo w oferowanych przez Uniwersytet w Białymstoku zajęciach, w szczególności:

a) na kierunkach studiów prowadzonych w językach obcych,

b) prowadzonych dla studentów programu Erasmus+,

c) prowadzonych w języku obcym przez profesorów wizytujących,

d) w formie wykładów gościnnych prowadzonych w języku obcym,

e) w ramach specjalistycznych szkół prowadzonych w języku obcym,

f) określonych w programach innych kierunków studiów i prowadzonych w językach obcych,

2. realizację zajęć w języku obcym na innej uczelni w ramach międzynarodowej wymiany studentów, w tym programu Erasmus+ lub w ramach programu MOST,

3. realizację części studiów lub praktyk za granicą w ramach programu Erasmus+ lub zajęć realizowanych w języku obcym w uczelni zagranicznej w ramach międzynarodowych umów o współpracy w okresie nie krótszym niż 3 miesiące.

 

4. Plan studiów

https://prawo.uwb.edu.pl/program-studiow-4085

5. System punktowy ECTS

Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120.

6. Kwalifikacje absolwenta

Absolwent nabędzie umiejętność wyjaśniania przebiegu wielopłaszczyznowych procesów społeczno-gospodarczo-politycznych oraz ich relacji względem przestępczości. Będzie także posiadał zdolność rozumienia złożonych pojęć oraz koncepcji z wybranych, szczegółowych dziedzin nauki oraz umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do analizowania i rozstrzygania konkretnych problemów praktycznych, w szczególności w zakresie budowania strategii walki z poszczególnymi kategoriami przestępstw. Zostanie również wyposażony w umiejętność diagnozowania i interpretowania zjawisk społecznych pod względem prawnym, etycznym, socjologicznym. Potrafi także współdziałając w grupie w sposób efektywny i skoordynowany przygotowywać oraz wdrażać konkretne rozwiązania problemów praktycznych.

Wyposażenie absolwenta we wszechstronną wiedzę pozwoli przygotować go do potrzeb rynku pracy i podjęcia zatrudnienia, m.in. w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości (np. Policja, Straż Graniczna, Służba Celna), instytucjach rządowych i samorządowych, prywatnym sektorze bezpieczeństwa, organizacjach społecznych. Warto również zauważyć, że program studiów kładzie nacisk nie tylko na wyposażenie absolwenta w ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, ale też na umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej z poszanowaniem zasad i wartości etycznych.

7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magister. 

 

Wysokość czesnego

I rok - 5 400 
II rok - 5 400 
Razem - 10 800 zł

Dodatkowe dokumenty

1. Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

 

1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski zgodne z wymogami określonymi w § 21 ust. 2,

3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),

4) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

5) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

6) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu.

 

2. Kandydat do wglądu okazuje własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

3. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

4. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej

 

Cudzoziemcy:

1. Po zakwalifikowaniu się kandydat powinien dostarczyć na dany wydział/instytut komplet następujących dokumentów:

 

1) dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),

4) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

5) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

6) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu,

7) w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:

a) zezwolenie na pobyt stały,

b) Kartę Polaka,

c) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,

d) dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym,

8) w przypadku ubiegania się na studia w języku obcym dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1: certyfikat lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka obcego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu są kandydaci:

a) dla których język obcy był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

b) dla których język obcy jest językiem ojczystym,

c) którzy zdali maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

d) którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka obcego na poziomie B1 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

9) dokument potwierdzający posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):

a) polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki kształcenia w Polsce lub

b) Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

c) powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

d) potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro,

a w przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. a-d, złoży oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

2. Kandydat cudzoziemiec okazuje do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

3. Osoby, posiadające dokument zwalniający z opłat za studia, dodatkowo okazują ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski.

4. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

5. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.


W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

  • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych,
  • średnia arytmetyczna ocen ze studiów,
  • obligatoryjna rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów posiadających dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub dyplom równoważny z innej dziedziny niż nauki humanistyczne lub społeczne. 

 

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

1) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to: 

a) ocena z dyplomu przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w następujący sposób:

5,0 – 100 pkt

4,5 – 80 pkt

4,0 – 60 pkt

3,5 – 40 pkt

3,0 – 20 pkt

Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.  

b) średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w stosunku 1:1.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen, wynosi 5,0. 

c) maksymalna liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania w sprawie przyjęcia na studia wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),  

2) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalna liczba punktów uzyskanych z egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100.