• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Socjologia-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Szczegóły
Kod Soc_S2_KRK
Jednostka organizacyjna Instytut Socjologii
Kierunek studiów Socjologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, pokój nr 114, telefon: 85 745 7486, e-mail: whsrek@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00-14.00
Adres WWW https://soc.uwb.edu.pl/pl/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2023 00:00 – 27.07.2023 12:00)

Opis

 

Studia socjologiczne drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. 

Łączna liczba godzin wynosi 1026.

Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 121.

 

1.      Charakterystyka studiów

Studia socjologiczne II stopnia zostały zaprojektowane w taki sposób, aby z jednej strony poszerzać dotychczasową (zdobytą na I stopniu) wiedzę, z drugiej zaś dać możliwość studiowania osobom, które ukończyły inne kierunki studiów I stopnia.

Jak pokazują opinie i losy naszych absolwentów, ważnym atutem studiów na kierunku socjologia jest szeroki zakres przedmiotów, który umożliwia rozwijanie wielu różnych zainteresowań. Jednocześnie, program nakierowany jest nie tylko na zgłębianie wiedzy specjalistycznej oraz umiejętności realizacji badań opinii i badań marketingowych, ale również ćwiczenie tzw. umiejętności miękkich, m. in. na pogłębianie samodzielności i refleksyjności, komunikatywności, autoprezentacji, umiejętności zarządzania zespołem, wyczulenia na kwestie społeczne.

W związku z tym, absolwenci i absolwentki socjologii chętnie zatrudniani są na stanowiskach związanych z nowymi mediami i tradycyjnym dziennikarstwem, w sektorze kreatywnym, firmach z branży ICT, w instytucjach publicznych, ośrodkach badań opinii i badań marketingowych, działach PR i HR korporacji i organizacjach pozarządowych.

Poza tym, nacisk położony na rozwinięcie wiedzy interdyscyplinarnej w zakresie nauk społecznych daje zainteresowanym studentom solidną podstawę w przygotowywaniu się do studiów III stopnia (doktoranckich).

Studenci socjologii II stopnia mają możliwość wyboru jednej z pięciu ścieżek specjalnościowych*, które pogłębiają praktyczne przygotowanie kandydatów do podjęcia przyszłej pracy zawodowej. I tak:

- w ramach specjalizacji „Coaching z elementami psychologii społecznej” – poprzez warsztaty prowadzone przez coachów i nauczycieli akademickich, kształcimy przyszłych coachów do samodzielnej pracy w obszarach usług nastawionych na rozwój i wspieranie kariery.

- w ramach specjalizacji „Nowe praktyki kulturowe" studenci nabywają wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy w szeroko rozumianym sektorze kultury: instytucjach i organizacjach kulturalnych, redakcjach kulturalnych w mediach, w ośrodkach badań kultury. Zdobędą również kompetencje przydatne w działalności animacyjnej, projektowej, edukacyjnej i innej – wszędzie tam, gdzie wymaga się stosowania kreatywnych rozwiązań w celach diagnostycznych i rozwojowych. 

- w ramach specjalizacji „Komunikacja i media” studenci nabywają wiedzę i praktyczne umiejętności związane z różnymi sferami komunikacji (medialnej, marketingowej, społecznej), co pozwala przygotować się do pracy w mediach (w tym również w środowisku mediów społecznościowych) oraz sektorze public relations.

- w ramach specjalizacji „Socjologia kognitywna” studenci nabędą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im głęboko zrozumieć powiązanie nauk społecznych, przede wszystkim socjologii i antropologii oraz nauk o poznaniu (kognitywnych), a następnie wykorzystać to w pracy zawodowej (np. w zakresie neuromarketingu czy komunikacji społecznej).

- w ramach specjalizacji „Pogranicza i zróżnicowania kulturowe” pod okiem kadry wyspecjalizowanej w badaniach zagadnień pogranicza studenci nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą im refleksję nad naturą i wyzwaniami współczesnych obszarów pogranicznych i zróżnicowanych kulturowo. Specjalizacja ułatwi podjęcie pracy w instytucjach administracji publicznej czy organizacjach pozarządowych działających w tych sferach.

* Minimalna liczba uczestników specjalności to 20 osób. Wybór specjalności jest dokonywany przez studentów w ramach głosowania.

 

2.      Kwalifikacje absolwenta

Absolwent socjologicznych studiów magisterskich nabędzie rozszerzoną wiedzę dotyczącą zjawisk i procesów społecznych, nabędzie też praktyczne umiejętności w zakresie: coachingu, samodzielnego prowadzenia badań społecznych i marketingowych, współczesnych praktyk kulturowych, komunikacji, socjologicznej analizy mediów i kognitywistyki, badań pogranicza i zróżnicowania kulturowego. Absolwent studiów drugiego stopnia będzie więc przygotowany do podjęcia pracy: w działach badawczych instytutów badania rynku i opinii społecznej, w mediach, w działach public relations oraz human resources, w podmiotach sektora kreatywnego i kultury. Będzie mógł pracować w firmach doradczych, szkoleniowych, trenerskich; może pracować w prywatnych przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach – nastawionych na rozwój ludzi w miejscu pracy. Będzie miał predyspozycje do prowadzenia własnej organizacji pozarządowej lub do otwarcia działalności gospodarczej. Dodatkowo zdobyta wiedza pozwoli mu na rozpoczęcie socjologicznych studiów III stopnia.

 

3.      Grupy przedmiotów objętych programem studiów:

 

Przedmioty, na które uczęszczają studenci połączone są w grupy tematyczne zwane modułami. Poniżej przedstawiamy listę modułów:

 

Kognitywistyka i psychologia społeczna – Przedmioty: Wstęp do kognitywistyki, Współczesne zagadnienia psychologii społecznej – warsztaty;

Teorie społeczne – Przedmioty: Filozofia społeczna, Współczesne teorie socjologiczne, Socjologia wiedzy;

Współczesne problemy społeczne – Przedmioty: Zróżnicowanie społeczne, Problemy modernizacyjne współczesnego społeczeństwa polskiego, Pogranicza narodowe i cywilizacyjne we współczesnym świecie;

Organizacja i realizacja badań społecznych – Przedmioty: Metodologia nauk społecznych, Ochrona własności intelektualnej, Technologia informacyjna i wizualizacja danych;

Social media– Przedmiot: Social media - warsztaty;

Grupa Zajęć_Specjalizacyjna 1 (coaching z elementami psychologii społecznej) – Przedmioty: Zachowania społeczne w perspektywie ewolucyjnej, Komunikacja społeczna, Podstawy coachingu, komunikacja coachingowa, Samokontrola i samoregulacja w perspektywie psychologicznej, Socjopsychologiczne aspekty uczuć i emocji, zarządzanie emocjami, Warsztaty kreatywności dla coachów, Narzędzia coachingowe, Coaching transformacyjny, Procesy grupowe i zarządzanie małą grupą społeczną, Warsztaty neuronauki społecznej i psychobiologii, Komunikacja coachingowa, superwizja sesji coachingowych

Grupa Zajęć_Specjalizacyjna 2 (badanie opinii i zachowań rynkowych) – Przedmioty: Socjologia rynku i zachowań konsumenckich I, Socjologia rynku i zachowań konsumenckich II, Warsztaty badań marketingowych, Zarządzanie informacją marketingową, Technologia badania socjologicznego, Statystyczna analiza danych społecznych i marketingowych, Badania ilościowe w praktyce, Badania jakościowe w praktyce, Narzędzia przetwarzania informacji

Grupa Zajęć_Specjalizacyjna 3 (nowe praktyki kulturowe) – Przedmioty: Metody badawcze oparte na sztuce, Współczesne praktyki społeczno-artystyczne, Wstęp do muzealnictwa, Socjologia muzyki, Polityki kulturalne, Współczesne pole produkcji filmowej, Semiotyczna analiza przedstawień wizualnych, Laboratorium teatralne, Socjologia muzeum, Edukacja muzealna, Socjologia zmysłów, Społeczne aspekty edukacji i twórczości muzycznej, Antropologia codzienności - analiza kultury współczesnej, Współczesne badania sektora kultury

Grupa Zajęć_Specjalizacyjna 4 (komunikacja i socjologia kognitywna) – Przedmioty: Komunikacja społeczna, Analiza dyskursów medialnych, Komunikacja międzykulturowa w zglobalizowanym świecie, Komunikacja marketingowa, Metodologia badań eksperymentalnych, Poznawcze podstawy procesów społecznych, Teorie i funkcje racjonalności, Komunikacja i procesy grupowe, Neuromarketing, Antropologia 

Poza powyższymi przedmiotami w planie studiów znajdują się ponadto: Analiza tekstów socjologicznych w języku angielskim - warsztat specjalistyczny, Język angielski – lektorat, Seminarium magisterskie, Moduł laboratoryjny do wyboru, Moduł metodologiczny do wyboru, Fakultet do wyboru.

 

Program studiów dostępny jest pod adresem: 

https://bip.uwb.edu.pl/download/64/43436/Socjologia-studiadrugiegostopnia.pdf

 

 

 Dodatkowe dokumenty

1. Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

 

1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski zgodne z wymogami określonymi w § 21 ust. 2,

3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),

4) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

5) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

6) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu.

 

2. Kandydat do wglądu okazuje własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

3. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

4. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej

 

Cudzoziemcy:

1. Po zakwalifikowaniu się kandydat powinien dostarczyć na dany wydział/instytut komplet następujących dokumentów:

 

1) dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),

4) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

5) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

6) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu,

7) w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:

a) zezwolenie na pobyt stały,

b) Kartę Polaka,

c) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,

d) dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym,

8) w przypadku ubiegania się na studia w języku obcym dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1: certyfikat lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka obcego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu są kandydaci:

a) dla których język obcy był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

b) dla których język obcy jest językiem ojczystym,

c) którzy zdali maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

d) którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka obcego na poziomie B1 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

9) dokument potwierdzający posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):

a) polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki kształcenia w Polsce lub

b) Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

c) powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

d) potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro,

a w przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. a-d, złoży oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

2. Kandydat cudzoziemiec okazuje do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

3. Osoby, posiadające dokument zwalniający z opłat za studia, dodatkowo okazują ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski.

4. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

5. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

 


W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

  • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk: humanistycznych, społecznych, teologicznych, sztuki lub dyscypliny architektura i urbanistyka, nauki o zdrowiu,
  • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

 

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

1) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to: 

a) ocena z dyplomu przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w następujący sposób:

5,0 – 100 pkt

4,5 – 80 pkt

4,0 – 60 pkt

3,5 – 40 pkt

3,0 – 20 pkt

Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.  

b) średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w stosunku 1:1.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen, wynosi 5,0. 

c) maksymalna liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania w sprawie przyjęcia na studia wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),  

2) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalna liczba punktów uzyskanych z egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100.