• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ekonomia – profil praktyczny (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Szczegóły
Kod W_Ek_S1_KRK
Jednostka organizacyjna Filia Uniwersytetu w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Kierunek studiów Ekonomia - (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)ie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Filia UwB w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, pokój 401, ul. Kalvariju 135, telefon: Tel./fax: 0037052766739, e-mail: dziekanatwilno@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00-16.00
Adres WWW https://wilno.uwb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

 Opis 

 

Studia skierowane są do kandydatów zainteresowanych poznaniem metod i narzędzi analizy dostępnych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych. Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonowania gospodarki oraz współczesnych struktur gospodarczych na świecie. Wśród zajęć na studiach licencjackich są m.in.: międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka społeczna i gospodarcza, organizacja i zarządzanie, rynki finansowe, makroekonomia, mikroekonomia, marketing. 

Absolwent kierunku ekonomia może pracować jako: ekonomista i finansista w różnych organizacjach gospodarczych lub instytucjach publicznych, jako menedżer, księgowy, specjalista ds. logistyki lub prowadzić własną działalność gospodarczą. 

Link do programów studiów: https://wilno.uwb.edu.pl/student/programy-studiow

 

 Opłata rekrutacyjna

Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej w walucie innej niż PLN. W tym celu jest niezbędny kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie.
 

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, 2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału)
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.
Świadectwa dojrzałości uzyskane poza Polską i Litwą muszą być zalegalizowane lub opatrzone apostille (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomów International Baccalaureate oraz dyplomów European Baccalaureate) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

3) poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego na podstawie przedłożonego oryginału lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

 

Dodatkowe informacje

Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

Kandydat po zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów powinien, przed ogłoszeniem wyników skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną.


Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia:

– podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki – poziom szkolny lub państwowy,

- w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z matematyki pod uwagę będzie brana ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu,

– w przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik na egzaminie maturalnym, wskazany przez kandydata, 

– niepunktowane kryterium dodatkowe – ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna),

– w przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

 

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie decyzję o przyjęciu na studia podejmuje rektor w porozumieniu z dyrektorem filii.

 

Sposób przeliczania punktów:

– wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

– wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy świadectw dojrzałości uzyskanych przed rokiem 2011). Oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach (w przypadku braku wyniku egzaminu państwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2,

– maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi 100.

 

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990:

– wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach mnożymy przez 2.