• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Szczegóły
Kod Zarz_N2_KRK
Jednostka organizacyjna Instytut Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, e-mail: a.korotkiewicz@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7713, pokój nr 106, Znajdź nas na mapie: kliknij
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00-14.00
Adres WWW https://iz.uwb.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Tura 2 (25.09.2023 00:00 – 26.09.2023 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2023 00:00 – 10.09.2023 23:59)

Opis

 

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry)

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 564; liczba punktów ECTS 98.

Studenci zobowiązani są do zaliczenia praktyki w wymiarze dwóch tygodni na I roku studiów.

 

Uruchomienie specjalizacji w ramach kierunku zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują chęć studiowania na danej specjalizacji.

 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

 

Absolwent po zakończeniu studiów drugiego stopnia i uzyskaniu tytułu magistra posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw i instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności w zakresie wykorzystywania wiedzy w praktyce do krytycznej analizy, formułowania sądów, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Jest przygotowany do czynnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym na rynku lokalnym i międzynarodowym.

  

Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Uwzględnia aspekty prawne i etyczne przy podejmowaniu decyzji. Absolwent jest przygotowany do pracy:

 • na specjalistycznych stanowiskach w systemie zarządzania,
 • menadżera średniego i wyższego szczebla,
 • doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym,
 • w dziale: HR, sprzedażowym, marketingowym, finansowym,
 • wymagającej zarządzania zespołem,
 • związanej z działalnością analityczną w przedsiębiorstwach,
 • przy projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz organizacji społecznych,
 • przy zarządzaniu projektami,
 • prowadzenia własnej działalności.

 

Absolwent ma opanowany język angielski na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku.

 

Specjalizacja: Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Absolwent studiów magisterskich na specjalizacji Zarządzanie Przedsiębiorstwem rozwija i pogłębia wiedzę oraz umiejętności związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Jest przygotowany do mierzenia się z wyzwaniami organizacyjnymi na różnych stopniach zarządzania. Absolwent po ukończeniu studiów magisterskich na specjalizacji Zarządzanie Przedsiębiorstwem będzie w szczególności:

 • posiadał pogłębioną wiedzę na temat powstawania, funkcjonowania, przekształcania oraz rozwoju podmiotów gospodarczych,
 • rozumiał uwarunkowania działalności gospodarczej prowadzonej na poziomie rynku lokalnego, w kontekście lokalizacji w północno-wschodniej Polsce,
 • potrafił kształtować i rozwijać więzi społeczne występujące w ramach relacji rynkowych (na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym), a także będzie rozumiał rządzące nimi prawidłowości,
 • posiadał umiejętność pozyskiwania specjalistycznych dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, głównie o charakterze gospodarczym,
 • posiadał umiejętność formułowania własnych opinii na temat przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych,
 • potrafił, w oparciu o posiadaną wiedzę, podejmować i uzasadniać decyzje operacyjne i strategiczne, a także rozwiązywać problemy pojawiające się w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • prawidłowo identyfikował i rozstrzygał dylematy związane z aktywnością w otoczeniu gospodarczym.

 

Specjalizacja: Psychologia w Zarządzaniu

Absolwent specjalizacji Psychologia w Zarządzaniu posiada wiedzę z zakresu podstaw psychologii i psychologii społecznej umożliwiającą skuteczne kierowanie ludźmi zarówno, jednostkami, jak i zespołami. Jest przygotowany do mierzenia się w wyzwaniami organizacyjnymi wymagającymi rozwiniętych umiejętności interpersonalnych w zakresie skutecznej motywacji, rozwiązywania konfliktów, przywództwa. Absolwent po ukończeniu studiów magisterskich na specjalizacji Psychologia w Zarządzaniu będzie w szczególności:

 • rozumiał i umiał wykorzystać w zarządzaniu rolę lidera,
 • posiadał wiedzę na temat psychologicznych aspektów stosunków pracy i zachowań człowieka na rynku pracy,
 • potrafił rozwiązywać sytuacje konfliktowe i kryzysowe w organizacji, umiejąc przyjąć postawę asertywną,
 • rozumiał psychologiczne aspekty zachowań konsumenta i potrafił zastosować je w oddziaływaniu na rynek, w tym w działaniach z zakresu marketingu i sprzedaży,
 • potrafił rozpoznać konkretne typy osobowości rozumiejąc z czego wynikają konkretne zachowania pracowników oraz jak najlepiej ich motywować do większej wydajności i rozwoju,
 • potrafił sobie radzić ze stresem w pracy swoim oraz podwładnych,
 • rozumiał czym jest matryca umysłu sprzedawcy oraz proces zachowania konsumenta, a także będzie potrafił wykorzystać te informacje w praktyce.

 

Wybór specjalizacji dokonywany jest przez większość studentów zgodnie z limitami wewnątrzuczelnianymi co do wielkości grup zajęciowych.

 

Szczegółowe informacje o programach studiów

Programy studiów, zawierające wykaz przedmiotów na poszczególnych semestrach, znajdują się pod adresem:

https://iz.uwb.edu.pl/plany-studiow-2022-2023

 

 Wysokość czesnego

I rok - 5 200 zł
II rok - 5 100 zł
Razem - 10 300 zł
 

Dodatkowe dokumenty

 

1. Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

 

1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski zgodne z wymogami określonymi w § 21 ust. 2,

3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),

4) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

5) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

6) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu.

 

2. Kandydat do wglądu okazuje własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

3. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

4. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej

 

Cudzoziemcy:

1. Po zakwalifikowaniu się kandydat powinien dostarczyć na dany wydział/instytut komplet następujących dokumentów:

 

1) dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),

4) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

5) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

6) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu,

7) w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:

a) zezwolenie na pobyt stały,

b) Kartę Polaka,

c) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,

d) dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym,

8) w przypadku ubiegania się na studia w języku obcym dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1: certyfikat lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka obcego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu są kandydaci:

a) dla których język obcy był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

b) dla których język obcy jest językiem ojczystym,

c) którzy zdali maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

d) którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka obcego na poziomie B1 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

9) dokument potwierdzający posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):

a) polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki kształcenia w Polsce lub

b) Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

c) powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

d) potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro,

a w przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. a-d, złoży oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

2. Kandydat cudzoziemiec okazuje do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

3. Osoby, posiadające dokument zwalniający z opłat za studia, dodatkowo okazują ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski.

4. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

5. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

 


W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich),
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

 

Kandydaci, którzy nie mają w suplemencie do dyplomu (ukończonego kierunku studiów) przedmiotów podstawy zarządzania oraz marketing, będą zobowiązani do ich uzupełnienia w trakcie pierwszego roku studiów. 

 

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

1) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to: 

a) ocena z dyplomu przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w następujący sposób:

5,0 – 100 pkt

4,5 – 80 pkt

4,0 – 60 pkt

3,5 – 40 pkt

3,0 – 20 pkt

Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.  

b) średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w stosunku 1:1.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen, wynosi 5,0. 

c) maksymalna liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania w sprawie przyjęcia na studia wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),  

2) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalna liczba punktów uzyskanych z egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100.