Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Biologia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Szczegóły
Kod Biol_S1_KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Biologii
Kierunek studiów Biologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok, pokój nr 1012 i 1014, telefon: 85 738 8414, 85 738 8415, 85 738 8383, 85 738 8402 e-mail: biologia.rekrutacja@uwb.edu.pl, Znajdź nas na mapie: kliknij
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00-14.00
Adres WWW https://biologia.uwb.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (03.06.2024 00:00 – 11.07.2024 14:00)

Opis  

 

Studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne 

·    Czas trwania: 3 lata (6 semestrów) 

·    Łączna liczba punktów ECTS: 180 

·    Trzy moduły specjalizacyjne do wyboru: Biologia i zdrowie człowieka, Biologia molekularna i eksperymentalna oraz Biologia środowiskowa 

·     Studenci zobowiązani są do zaliczenia praktyk zawodowych w wymiarze trzech tygodni 

·     Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

 

Absolwent zdobywa wszechstronne wykształcenie przyrodnicze oraz wiedzę o najbardziej aktualnych i najważniejszych metodach badawczych stosowanych w naukach biologicznych wraz z możliwością ich zastosowania w praktyce. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu laboratoryjnego. Pozwalają zdobyć umiejętności w posługiwaniu się szerokim wachlarzem technik laboratoryjnych, analitycznych oraz molekularnych na poziomie genów, komórek roślinnych i zwierzęcych, organizmów i ekosystemu. Absolwent nabywa umiejętności samodzielnego pozyskiwania materiału biologicznego, doboru technik przydatnych do wykonywania badań mikrobiologicznych, środowiskowych, waloryzacji przyrodniczej i monitoringu środowiska. Różnorodne zajęcia terenowe prowadzone są na terenie parków narodowych i krajobrazowych położonych w bliskim sąsiedztwie Wydziału Biologii.

 

Absolwent może podjąć dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku biologia, ochrona środowiska lub pokrewnych. Jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny, np. w przemyśle, placówkach ochrony przyrody i medycznych. Zdobyte umiejętności pozwolą na podjęcie pracy w instytucjach czynnej ochrony przyrody, referatach ochrony środowiska urzędów różnego szczebla i innych.

 

W ramach studiów student realizuje: 

·    Przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona własności intelektualnej, podstawy przedsiębiorczości oraz przedmiot do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych 

·    Przedmioty podstawowe: techniki informacyjne, statystyka dla biologów, chemia dla biologów, biofizyka 

·  Przedmioty kierunkowe, które warunkują wykształcenie absolwenta kierunku biologia: biologia komórki, botanika, mykologia, zoologia bezkręgowców i zoologia kręgowców, biochemia, mikrobiologia, histologia, anatomia i embriologia roślin i zwierząt, ekologia, genetyka ogólna, paleobiologia, fizjologia roślin i zwierząt, hydrobiologia, ekologia roślin i fitosocjologia, mechanizmy ewolucji, podstawy immunologii, monitoring i ochrona środowiska oraz biogeografia. 

·  Przedmioty specjalizacyjne, w ramach których student poszerza swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nauk biologicznych, zgodnie ze swoim zainteresowaniem i wybranym modułem specjalizacyjnym:

 

1)    Biologia i zdrowie człowieka 

Przedmioty zawarte w tym module poszerzają wiedzę studenta odnośnie człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście jego historycznej zmienności. Student poznaje wpływ i różnego rodzaju skutki działania człowieka na środowisko. Poszerza także wiedzę na temat zdrowego stylu życia oraz prawidłowych standardów żywienia. Student realizuje następujące przedmioty specjalizacyjne obowiązkowe: bezpieczeństwo i higiena żywności, toksykologia, biologia człowieka z elementami antropologii, choroby zakaźne, patofizjologia, psychologia ewolucyjna, biomedyczne aspekty działania związków biologicznie czynnych, rośliny lecznicze i trujące, środowiskowe skutki antropopresji, zdrowy tryb życia oraz 120 godzin przedmiotów do wyboru przypisanych do tego modułu.

 

2)    Biologia molekularna i eksperymentalna 

Pozwala na poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie biologii molekularnej i prowadzenia różnego typu badań eksperymentalnych. Student doskonali umiejętności związane z pracą w różnego typu laboratoriach, z materiałem zarówno roślinnym jak i zwierzęcym, przy wykorzystaniu różnorodnych technik laboratoryjnych. W ramach tego modułu przedmiotów student realizuje następujące specjalistyczne przedmioty obowiązkowe: analizy molekularne śladów biologicznych, diagnostyka mikroorganizmów, organizmy genetycznie modyfikowane, radiobiologia, roślinne i zwierzęce kultury in vitro, taksonomia molekularna, toksykologia, biotechnologia, diagnostyka immunologiczna, eksperyment w biologii roślin, podstawy inżynierii genetycznej oraz 120 godzin przedmiotów do wyboru przypisanych do tego modułu

 

3)    Biologia środowiskowa 

Przedmioty należące do tego modułu wzbogacają wiedzę, umiejętności i kompetencje studenta w powiązaniu z innymi dyscyplinami wiedzy, głównie z naukami o Ziemi i środowisku, w zakresie zagadnień dotyczących związków środowiska abiotycznego z przyrodą ożywioną. W ramach tego modułu specjalizacyjnego student realizuje następujące przedmioty obowiązkowe: ekofizjologia roślin, ekologia krajobrazu i planowanie przestrzenne, ekotoksykologia, mikrobiologia środowiska, siedliskoznawstwo, systemy informacji przestrzennej, bioindykacja, edukacja środowiskowa, ekologia krajobrazu, planowanie przestrzenne zajęcia terenowe, obszary chronione północnowschodniej Polsce oraz 120 godzin przedmiotów do wyboru przypisanych do tego modułu. 

 

    Przedmioty dyplomowe, takie jak pracownia dyplomowa oraz seminarium dyplomowe, dzięki którym student nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności, niezbędne do napisania pracy dyplomowej, zaprezentowania jej założeń i zdania egzaminu dyplomowego. Przedmioty dyplomowe student może realizować w jednym z trzech modułów specjalizacyjnych: Biologia i zdrowie człowieka, Biologia molekularna i eksperymentalna lub Biologia środowiskowa. Student ma możliwość wyboru tematyki pracy licencjackiej z dyscypliny nauk biologicznych, zgodnie z własnymi zainteresowaniami. 

·    Praktyki zawodowe, umożliwiające wykorzystanie teoretycznej wiedzy podczas pracy w przedsiębiorstwach, laboratoriach i placówkach naukowo-badawczych oraz zapoznanie z lokalnym rynkiem pracy.

 

Szczegółowe informacje o programie studiów wraz z wykazem przedmiotów na poszczególnych semestrach znajdują się pod adresem:

https://biologia.uwb.edu.pl/studenci/plany-studiow-i-efekty-uczenia-sie/biologia---studia-i-stopnia

  

 

 

 Dodatkowe dokumenty

1. Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski zgodne z wymogami określonymi w § 21 ust. 2,

3) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

4) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

5) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu.

 

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy

Na kierunkach studiów: biologia, biotechnologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, ekspert bioróżnorodności, jakość i bezpieczeństwo środowiska, kryminalistyka, w trakcie których student jest narażony na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia istnieje obowiązek przed rozpoczęciem roku akademickiego dostarczenia przez kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia zaświadczenia o braku przeciwskazań do studiowania na nich wystawionego przez lekarza medycyny pracy. Skierowanie na badanie lekarskie wydawane jest podczas składania kompletu wymaganych dokumentów przez kandydata.

 

 

Cudzoziemcy:

1. Po zakwalifikowaniu się kandydat powinien dostarczyć na dany wydział komplet następujących dokumentów:

1) dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

3) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

4) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

5) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu,

6) w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:

a) zezwolenie na pobyt stały,

b) Kartę Polaka,

c) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,

d) dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym,

7) w przypadku ubiegania się na studia w języku obcym dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1: certyfikat lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka obcego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu są kandydaci:

a) dla których język obcy był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

b) dla których język obcy jest językiem ojczystym,

c) którzy zdali maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

d) którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka obcego na poziomie B1 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

8) dokument potwierdzający posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):

a) polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki kształcenia w Polsce lub

b) Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

c) powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

d) potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro,

a w przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. a-d, złoży oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

2. Kandydat cudzoziemiec okazuje do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

3. Osoby, posiadające dokument zwalniający z opłat za studia, dodatkowo okazują ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski.

4. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

5. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

 Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy

Na kierunkach studiów: biologia, biotechnologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, ekspert bioróżnorodności, jakość i bezpieczeństwo środowiska, kryminalistyka, w trakcie których student jest narażony na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia istnieje obowiązek przed rozpoczęciem roku akademickiego dostarczenia przez kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia zaświadczenia o braku przeciwskazań do studiowania na nich wystawionego przez lekarza medycyny pracy. Skierowanie na badanie lekarskie wydawane jest podczas składania kompletu wymaganych dokumentów przez kandydata.


Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia:

 • biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia, matematyka.

 

Kandydaci, którzy zdali nową maturę:

 • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka – poziom podstawowy lub rozszerzony

 

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się wg następujących zasad:
   1. Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczania liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).
   2. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
    Np. 90% = 90 x 0,65 = 58,5 pkt.
   3. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony przez współczynnik 1,0.
    Np. 85% = 85 x 1,00 = 85 pkt.
  • Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1.3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika przekroczy liczbę 100, przyjmuje się, że kandydat uzyskał 100 punktów.

 

Kandydaci, którzy zdali starą maturę:

 • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka

 

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy kwalifikacji przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, w następujący sposób:

   w skali 6-stopniowej:

   6,0 - 90 pkt.

   5,0 - 75 pkt.

   4,0 - 55 pkt.

   3,0 - 40 pkt.

   2,0 - 20 pkt.

   w skali 4-stopniowej:

   5,0 - 80 pkt.

   4,0 - 60 pkt.

   3,0 - 40 pkt.

 

Kandydaci, którzy zdali European Baccalaueate (EB):

 • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka – poziom podstawowy lub rozszerzony

 

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom EB (European Baccalaueate) wydawane przez Szkoły Europejskie odbywa się według następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70.
   3. oceny (punkty na dyplomie EB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:
    1. poziom rozszerzony i zaawansowany:(8,0-10,0) - 100 pkt., (7,0-7,9) - 85 pkt., (6,0-6,9) - 70 pkt., (5,0-5,9) - 55 pkt., (4,0-4,9) - 40 pkt., (3,0-3,9) - 25 pkt., (1,0-2,9) - 10 pkt.
    2. poziom podstawowy:(9,0-10,0) - 70 pkt., (8,0-8,9) - 60 pkt., (7,0-7,9) - 50 pkt., (6,0-6,9) - 40 pkt., (5,0-5,9) - 30 pkt., (4,0-4,9) - 20 pkt., (1,0-3,9) - 0 pkt.
   4. W przypadku języka polskiego i języków obcych za poziom podstawowy uznaje się L1, L4, L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 i L3, a za poziom zaawansowany uznaje się L2+3.
   5. W przypadku pozostałych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2 i 3 (liczba godzin tygodniowo), za poziom rozszerzony uznaje się 4 i 5, a za poziom zaawansowany 5+3.

 

Kandydaci, którzy zdali International Baccalaureat (IB):

 • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka – poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL)

 

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureat) uzyskany w ramach programu Matury Międzynarodowej, odbywa się wg następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL) wynosi 65 .
   3. Oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym w sposób następujący:
    1. poziom rozszerzony przedmiotu (HL): 7 – 100 pkt, 6 – 85 pkt, 5 – 70 pkt, 4 – 55 pkt, 3 – 45 pkt, 2 – 30 pkt, 1 – 15 pkt.
    2. poziom podstawowy (SL) odpowiednio: 7 – 65 pkt, 6 – 60 pkt, 5 – 50 pkt, 4 – 40 pkt, 3 – 30 pkt, 2 – 20 pkt, 1 – 10 pkt.

 

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą:

 • podstawą rekrutacji jest wynik/ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka.

 

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas rekrutacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą na studia prowadzone w języku polskim, odbywa się na podstawie załącznika nr 8 do Uchwały 2058 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 roku z późn. zm.

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

https://uwb.edu.pl/kandydat/podstawowe-informacje/laureaci-olimpiad-i-konkursow-1364