Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ekonomia-niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Szczegóły
Kod Ek_N2_KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomii i Finansów
Kierunek studiów Ekonomia
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Warszawska 63 15-062 Białystok, e-mail: k.fiedorow@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7713, pokój nr 104, 106, Znajdź nas na mapie: kliknij
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - 09.30-13.30; wtorek - 09.30-14.30; środa - dziekanat nieczynny; czwartek - 09.30-13.30; piątek - 09.30-13.30;
Adres WWW https://www.weif.uwb.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.06.2024 00:00 – 10.09.2024 23:59)

Opis

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry)

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 603; liczba punktów ECTS 90.

Studenci zobowiązani są do zaliczenia praktyki na I roku studiów w wymiarze dwóch tygodni.

Uruchomienie specjalizacji w ramach kierunku zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują chęć studiowania na danej specjalizacji.

 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Ekonomia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomii i finansów. Posiada umiejętność wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej. Jest przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego w kraju i za granicą. Potrafi identyfikować problemy ekonomiczne i rozwiązywać je w trakcie pracy indywidualnej i zespołowej. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty w szeroko pojętej działalności gospodarczej. Jest przygotowany do pracy zawodowej w Polsce i w innych krajach, zwłaszcza w państwach Unii Europejskiej.

Absolwent wykazuje się znajomością języka obcego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego, w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią ekonomiczną. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł magistra, spełnia wymogi ważne przy podejmowaniu studiów trzeciego stopnia i dalszego doskonalenia swoich umiejętności zawodowych koniecznych na dynamicznym rynku pracy.

 

Specjalizacja: ANALIZA RYNKU I DORADZTWO INWESTYCYJNE 2

 

Specjalizacja Analiza rynku i doradztwo inwestycyjne 2 powstała w odpowiedzi na zgłaszaną przez pracodawców potrzebę zatrudnienia osób wykazujących się pogłębioną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami z zakresu analizy rynku, finansowania i rozwijania działalności inwestycyjnej. Absolwent specjalizacji  zna m.in.: (1) współczesne tendencje w handlu międzynarodowym, międzynarodowym przepływie kapitału i pracy; (2) zasady funkcjonowania korporacji transnarodowych; (3)  uwarunkowania i scenariusze wykorzystania udziałowych, wierzycielskich i pochodnych instrumentów finansowych rynku kapitałowego; (4) metody i narzędzia służące wycenie inwestycji kapitałowych; (5) uwarunkowania oraz procedury doradztwa inwestycyjnego (w tym budowy portfeli inwestycyjnych - modeli alokacji aktywów); (6) zasady zarządzania ryzykiem inwestycyjnym; (7) techniki badania rynku kapitałowego.

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich wyższego szczebla zarządzania w sektorze przedsiębiorstw i instytucjach otoczenia biznesu, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Specjalizacja: Rachunkowość i podatki

 

Specjalizacja Rachunkowość i podatki odpowiada potrzebom zgłaszanym przez rynek pracy w zakresie wszechstronnie przygotowanych absolwentów, którzy potrafią łączyć wiedzę ogólnoekonomiczną z wiedzą specjalistyczną z zakresu rachunkowości i podatków.

Absolwent specjalizacji posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności z zakresów: (1) stosowania wybranych standardów rachunkowości; (2) wybranych aspektów budżetowania i controllingu; (3) funkcjonowania systemu kontroli finansowej w sektorze publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznych i praktycznych aspektów kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej; (4) zasad wyboru i prowadzenia ewidencji podatkowych w zakresie poszczególnych podatków ze szczególnym uwzględnieniem uproszczonych form ewidencji w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych; (5) zasad formułowania strategii podatkowej, w tym narzędzi strategicznego zarządzania podatkami i metod optymalizacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku VAT oraz lokalnych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalisty w zakresie rachunkowości i podatków w biurach rachunkowych, firmach doradztwa podatkowego oraz innych jednostkach gospodarczych, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Specjalizacja: GOSPODARKA GLOBALNA

 

Absolwent specjalizacji Gospodarka globalna posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresów m.in.: (1) uwarunkowań i kierunków procesu globalizacji oraz mechanizmów i znaczenia instytucji międzynarodowych we współczesnej gospodarce światowej; (2) analizy zagadnień dotyczących transferu technologii na arenie międzynarodowej i czynników warunkujących ten proces; (3) istoty i przyczyn zróżnicowania rozwoju społeczno-ekonomicznego na świecie, oraz czynników, kierunków i narzędzi pobudzania tego rozwoju; (4) strategii przedsiębiorstw działających na rynku globalnym; (5) analizy instrumentów finansowych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalisty i analityka wyższego szczebla w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, jak również do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek.

 

Specjalizacja: GOSPODARKA ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO

 

Absolwent specjalizacji Gospodarka rozwoju zrównoważonego posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresów m.in.: (1) możliwości i kluczowych kierunków zazieleniania gospodarki, w tym w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki obiegu zamkniętego, a także sposobów pomiaru zielonej gospodarki; (2) uwarunkowań ekonomicznych i prawnych funkcjonowania regionu oraz istoty współczesnej polityki regionalnej w Polsce i w UE; (3) współczesnych zjawisk i procesów z szeroko pojętej ekonomiki miasta; (4) miejsca, roli turystyki w rozwoju kraju i regionu, zasad funkcjonowania rynku turystycznego i rekreacyjnego oraz procesów zachodzących na nich; (5) struktury i sposobów funkcjonowania gospodarki komunalnej w Polsce; (6) uwarunkowań i mechanizmów kreowania rozwoju na poziomie gospodarki lokalnej; (7) istoty rozwoju lokalnego oraz możliwości sterowania procesami rozwojowymi w skali lokalnej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalisty i analityka wyższego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, jak również do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek.

 

 Wybór specjalizacji dokonywany jest przez większość studentów zgodnie z limitami wewnątrzuczelnianymi co do wielkości grup zajęciowych.

 

Szczegółowe informacje o programach studiów

Programy studiów, zawierające wykaz przedmiotów na poszczególnych semestrach znajdują się pod adresem:

 

https://weif.uwb.edu.pl/student/programy-i-plany-studiow/plany-studiow-2022-2023

 

 

Wysokość czesnego

I rok - 5 200 zł
II rok - 5 100 zł
Razem - 10 300 zł

 

 

 Dodatkowe dokumenty

1. Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski zgodne z wymogami określonymi w § 21 ust. 2,

3) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

4) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

5) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu.

 

Cudzoziemcy:

1. Po zakwalifikowaniu się kandydat powinien dostarczyć na dany wydział komplet następujących dokumentów:

 

1) dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

3) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

4) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

5) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu,

6) w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:

a) zezwolenie na pobyt stały,

b) Kartę Polaka,

c) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,

d) dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym,

7) w przypadku ubiegania się na studia w języku obcym dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1: certyfikat lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka obcego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu są kandydaci:

a) dla których język obcy był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

b) dla których język obcy jest językiem ojczystym,

c) którzy zdali maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

d) którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka obcego na poziomie B1 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

8) dokument potwierdzający posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):

a) polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki kształcenia w Polsce lub

b) Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

c) powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

d) potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro,

a w przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. a-d, złoży oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

2. Kandydat cudzoziemiec okazuje do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

3. Osoby, posiadające dokument zwalniający z opłat za studia, dodatkowo okazują ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski.

4. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

5. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

 

 


W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

  • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) 
  • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

 

W przypadku braku posiadania potwierdzonych efektów uczenia się odpowiadających przedmiotom mikroekonomia cz. I i II, matematyka w ekonomii, statystyka opisowa realizowanych na studiach pierwszego stopnia, zachodzi konieczność uzupełnienia programu kształcenia studiów drugiego stopnia o efekty uczenia się odpowiadające tym przedmiotom w trakcie pierwszego roku studiów.

 

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

1) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to: 

a) ocena z dyplomu przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w następujący sposób:

5,0 – 100 pkt

4,5 – 80 pkt

4,0 – 60 pkt

3,5 – 40 pkt

3,0 – 20 pkt

Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.  

b) średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w stosunku 1:1.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen, wynosi 5,0. 

c) maksymalna liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania w sprawie przyjęcia na studia wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),  

2) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalna liczba punktów uzyskanych z egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100.