Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ekonomia-stacjonarne 3 letnie studia I stopnia

Szczegóły
Kod Ek_S1_KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomii i Finansów
Kierunek studiów Ekonomia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 180
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, e-mail: a.roszko@uwb.edu.pl , tel.: 85 745 7708, pokój nr 104, 106, Znajdź nas na mapie: kliknij
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - 09.30-13.30; wtorek - 09.30-14.30; środa - dziekanat nieczynny; czwartek - 09.30-13.30; piątek - 09.30-13.30;
Adres WWW https://www.weif.uwb.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (03.06.2024 00:00 – 11.07.2024 14:00)

Opis

 

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów).

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 1939, liczba punktów ECTS -180.

Studenci zobowiązani są do zaliczenia praktyki na II roku studiów w wymiarze czterech tygodni.

Uruchomienie specjalizacji w ramach kierunku zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują chęć studiowania na danej specjalizacji.

 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Ekonomia zna i rozumie w zaawansowanym stopniu istotę zachowań podmiotów gospodarczych, procesu gospodarowania. Wykazuje się znajomością metod matematycznych i statystycznych oraz narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do interpretacji złożonych zjawisk i procesów gospodarczych, wyjaśniać ich uwarunkowania, formułować i proponować rozwiązania złożonych problemów poznawczych i praktycznych. Jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy, współdziałania z innymi podmiotami w oparciu o normy i zasady etyczne, regulacje prawne. Może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) w kraju i za granicą. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent wykazuje się znajomością języka angielskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego, co pozwala mu na swobodne poruszanie się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia uzyskuje tytuł licencjata, spełnia wymogi ważne przy podejmowaniu studiów drugiego stopnia i dalszego doskonalenia swoich umiejętności na rynku pracy.

 

Specjalizacja: Finanse i Rachunkowość

Specjalizacja Finanse i rachunkowość odpowiada potrzebom zgłaszanym przez rynek pracy w zakresie wszechstronnie przygotowanych absolwentów, którzy potrafią łączyć wiedzę ogólnoekonomiczną z wiedzą specjalistyczną z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwent specjalizacji posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresów m.in.: (1) wybranych aspektów dotyczących finansów przedsiębiorstwa oraz stosowanych w tym obszarze metod i  narzędzi; (2) mechanizmu funkcjonowania systemu finansów publicznych we współczesnej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń polskich; (3) zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie, przede wszystkim prawa bilansowego, ale też innych (m.in. prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych); (4) klasyfikacji kosztów i przychodów w jednostkach gospodarczych z punktu widzenia różnych odbiorców informacji; (5) zasad prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora publicznego i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie; (6) rachunkowości i sprawozdawczości niefinansowej (non-environmental disclosures) oraz raportowania odpowiedzialności społecznej i środowiskowej  (environmental and social governance), zielonej bankowości, ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych;  (7) zasad opodatkowania podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej w Polsce; (7) wybranych aspektów działalności banków we współczesnym systemie finansowym; (8) metod prowadzenia analizy podatkowej oraz skutków podatkowych wybranych czynności, zdarzeń i transakcji podlegających opodatkowaniu; (9) wybranych funkcji systemu finansowo-księgowego SYMFONIA.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w księgowości i w działach finansowych przedsiębiorstw, wydziałach finansowych administracji rządowej i samorządowej a także jako analityk finansowy czy doradca inwestycyjny (w bankach i firmach zarządzających kapitałem), jak również do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek.

 

Specjalizacja: ANALIZA RYNKU I DORADZTWO INWESTYCYJNE 1

Specjalizacja Analiza rynku i doradztwo inwestycyjne 1 powstała w odpowiedzi na zgłaszaną przez pracodawców potrzebę zatrudnienia osób wykazujących się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami z zakresu analizy rynku, finansowania i rozwijania działalności inwestycyjnej. Absolwent specjalizacji posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresów m.in.: (1) metod badania rynku, oceny jakości uzyskanych informacji oraz wykorzystania wyników badań rynku w działalności przedsiębiorstw; (2) doboru strategii ekspansji przedsiębiorstwa, w podziale na możliwości i sposoby ekspansji na runku krajowym i rynkach zagranicznych; (3) funkcjonowania i analizy współczesnych rynków finansowych; (4) doboru strategii inwestowania na rynkach finansowych; (5) funkcjonowania i analizy rynku nieruchomości w Polsce; (6) funkcjonowania rynków surowcowych (w tym surowców energetycznych, płodów rolnych, innych), rynków uprawnień do emisji (w tym gazów cieplarnianych) i instrumentów środowiskowych; (7) procedur i narzędzi analizy ryzyka inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy scenariuszy oraz analizy wrażliwości; (8) analizy uwarunkowań i mechanizmów wykorzystania regionalnego potencjału społeczno-gospodarczego w perspektywie inwestycji wewnętrznych i zewnętrznych.

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich średniego szczebla zarządzania w sektorze przedsiębiorstw i instytucjach otoczenia biznesu jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ukończenie specjalizacji tworzy możliwość pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności na studiach drugiego stopnia ekonomii na tej samej specjalizacji.

 

Specjalizacja: EKONOMIA E-PRZEDSIĘBIORSTWA

Absolwent specjalizacji Ekonomia e-przedsiebiorstwa posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresów m.in.: (1) cyfryzacji gospodarki - istoty, struktury, sposobów mierzenia, czynników napędzających konwergencję rzeczywistego i wirtualnego świata; (2) funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy oraz dyfuzji technologii w warunkach cyfryzacji aktywności gospodarczej; (3) regulacji prawnych dotyczących e-biznesu, w tym wymogów stawianych przedsiębiorcom działającym w branży e-commerce; (4) kreowania, rozwoju oraz prowadzenia  przedsięwzięć gospodarczych typu start-up; (5) analizowania i opracowywania strategii e-biznesu; (6) analizy rynków zagranicznych jako potencjalnego miejsca rozwoju przedsiębiorstwa oraz możliwości i form aktywności na tych rynkach; (7) analizy specyfiki działań konkurencyjnych; (8) miejsca i roli e-konsumenta; (9) technologii informatycznych wykorzystywanych w celu integracji i wsparcia poszczególnych ogniw w łańcuchach dostaw; (10) elektronicznego świadczenia usług administracyjnych związanych z realizacją samorządowych zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zakresu lokalnych usług publicznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze JST.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalisty i analityka średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, jak również do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek, prowadzenia startupu.

 

Specjalizacja: PRZEDSIĘBIORSTWO W GOSPODARCE REGIONU

Absolwent specjalizacji Przedsiębiorstwo w gospodarce regionu posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresów m.in.: (1) polityki regionalnej oraz celów, narzędzi, oczekiwanych efektów i ewolucji polityki regionalnej; (2) funkcjonowania sektora MŚP we współczesnej gospodarce; (3) możliwości oraz sposobów internacjonalizacji przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia innowacyjności; (4) przedsiębiorczości społecznej, zasad działania przedsiębiorstw społecznych; (5) kreowania, rozwoju oraz prowadzenia  przedsięwzięć gospodarczych typu start-up; (6) znaczenia projektów Unii Europejskiej w rozwoju przedsiębiorstw; (7) uwarunkowań, mechanizmów, procedur i narzędzi finansowania procesu rozwoju regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem regionów peryferyjnych; (8) funkcjonowania rynku pracy na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz zagadnień popytowych i podażowych rynku pracy; (9) zasad i instrumentów implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie regionu, miasta i przedsiębiorstwa.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalisty i analityka średniego szczebla w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jak również do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek, prowadzenia startupu.

 

Wybór specjalizacji dokonywany jest przez większość studentów zgodnie z limitami wewnątrzuczelnianymi co do wielkości grup zajęciowych.

 

Szczegółowe informacje o programach studiów

Programy studiów, zawierające wykaz przedmiotów na poszczególnych semestrach znajdują się pod adresem:

https://weif.uwb.edu.pl/student/programy-i-plany-studiow/plany-studiow-2022-2023

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych  i ogólnopolskich uzyskują podczas postępowania w sprawie przyjęcia na studia maksymalną liczbę punktów na niżej wymienione kierunki studiów:

-Olimpiada Geograficzna

-Olimpiada Historyczna

-Olimpiada Matematyczna

-Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

-Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych

-Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

-Olimpiada Statystyczna

-Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

-Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Finansach „Finansomania

-Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych

 

są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego.

 

Wyżej wymienione uprawnienia, niezależnie od roku ich uzyskania, przysługują kandydatowi w roku uzyskania świadectwa dojrzałości na jeden kierunek wybrany przez kandydata podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W przypadku niewykorzystania tych uprawnień w roku uzyskania świadectwa dojrzałości kandydat może z nich skorzystać w roku następnym, jeśli regulamin olimpiady lub konkursu lub dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu nie stanowią inaczej.

Podstawą uzyskania uprawnień jest dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydany przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu, zgodny ze wzorem określonym odrębnymi przepisami, który należy dostarczyć przy składaniu dokumentów.

 

Zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego mają obowiązek wniesienia opłaty rekrutacyjnej i muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg.

 

 

 Dodatkowe dokumenty

1. Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski zgodne z wymogami określonymi w § 21 ust. 2,

3) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

4) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

5) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu.

 

 

Cudzoziemcy:

1. Po zakwalifikowaniu się kandydat powinien dostarczyć na dany wydział komplet następujących dokumentów:

 

1) dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

3) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

4) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

5) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu,

6) w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:

a) zezwolenie na pobyt stały,

b) Kartę Polaka,

c) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,

d) dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym,

7) w przypadku ubiegania się na studia w języku obcym dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1: certyfikat lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka obcego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu są kandydaci:

a) dla których język obcy był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

b) dla których język obcy jest językiem ojczystym,

c) którzy zdali maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

d) którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka obcego na poziomie B1 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

8) dokument potwierdzający posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):

a) polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki kształcenia w Polsce lub

b) Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

c) powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

d) potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro,

a w przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. a-d, złoży oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

2. Kandydat cudzoziemiec okazuje do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

3. Osoby, posiadające dokument zwalniający z opłat za studia, dodatkowo okazują ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski.

4. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

5. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

 

 


Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia:

 • geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

Kandydaci, którzy zdali nową maturę:

 • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy lub rozszerzony

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się wg następujących zasad:
   1. Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczania liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).
   2. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
    Np. 90% = 90 x 0,65 = 58,5 pkt.
   3. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony przez współczynnik 1,0.
    Np. 85% = 85 x 1,00 = 85 pkt.
  • Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1.3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika przekroczy liczbę 100, przyjmuje się, że kandydat uzyskał 100 punktów.

 

Kandydaci, którzy zdali starą maturę:

 •  podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy kwalifikacji przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, w następujący sposób:

   w skali 6-stopniowej:

   6,0 - 90 pkt.

   5,0 - 75 pkt.

   4,0 - 55 pkt.

   3,0 - 40 pkt.

   2,0 - 20 pkt.

   w skali 4-stopniowej:

   5,0 - 80 pkt.

   4,0 - 60 pkt.

   3,0 - 40 pkt.

 

Kandydaci, którzy zdali European Baccalaueate (EB):

 • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, matematyka – poziom podstawowy lub rozszerzony

 

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom EB (European Baccalaueate) wydawane przez Szkoły Europejskie odbywa się według następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70.
   3. oceny (punkty na dyplomie EB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:
    1. poziom rozszerzony i zaawansowany:(8,0-10,0) - 100 pkt., (7,0-7,9) - 85 pkt., (6,0-6,9) - 70 pkt., (5,0-5,9) - 55 pkt., (4,0-4,9) - 40 pkt., (3,0-3,9) - 25 pkt., (1,0-2,9) - 10 pkt.
    2. poziom podstawowy:(9,0-10,0) - 70 pkt., (8,0-8,9) - 60 pkt., (7,0-7,9) - 50 pkt., (6,0-6,9) - 40 pkt., (5,0-5,9) - 30 pkt., (4,0-4,9) - 20 pkt., (1,0-3,9) - 0 pkt.
   4. W przypadku języka polskiego i języków obcych za poziom podstawowy uznaje się L1, L4, L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 i L3, a za poziom zaawansowany uznaje się L2+3.
   5. W przypadku pozostałych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2 i 3 (liczba godzin tygodniowo), za poziom rozszerzony uznaje się 4 i 5, a za poziom zaawansowany 5+3.

 

Kandydaci, którzy zdali International Baccalaureat (IB):

 • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, matematyka – poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL)

 

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureat) uzyskany w ramach programu Matury Międzynarodowej, odbywa się wg następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL) wynosi 65 .
   3. Oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym w sposób następujący:
    1. poziom rozszerzony przedmiotu (HL): 7 – 100 pkt, 6 – 85 pkt, 5 – 70 pkt, 4 – 55 pkt, 3 – 45 pkt, 2 – 30 pkt, 1 – 15 pkt.
    2. poziom podstawowy (SL) odpowiednio: 7 – 65 pkt, 6 – 60 pkt, 5 – 50 pkt, 4 – 40 pkt, 3 – 30 pkt, 2 – 20 pkt, 1 – 10 pkt.

 

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą:

 • podstawą rekrutacji jest wynik/ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas rekrutacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą na studia prowadzone w języku polskim, odbywa się na podstawie załącznika nr 8 do Uchwały 2058 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 roku z późn. zm.

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

https://uwb.edu.pl/kandydat/podstawowe-informacje/laureaci-olimpiad-i-konkursow-1364