• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia obca nauczycielska - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Szczegóły
Kod Fil_Obc_Naucz_S2_PRK
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Filologia obca nauczycielska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski, polski, rosyjski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 47, telefon: 85 745 74 60, e-mail: e-mail: a.skrodzka@uwb.edu.pl, Znajdź nas na mapie: kliknij
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00-14.00
Adres WWW https://filologia.uwb.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

Opis

 

W ramach tego kierunku możesz wybrać studia w 2 modułach specjalizacyjnych:

- filologia angielska,
- filologia rosyjska.

Czego nauczysz się podczas studiów?

Poza pogłębieniem praktycznych umiejętności językowych zgodnie z wybranym modułem specjalizacyjnym (poziom C2) zapewnimy Ci rzetelną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, jak również odpowiednie przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne, wiedzę z zakresu nowoczesnej dydaktyki, emisji głosu, technologii informacyjnej czy ochrony własności intelektualnej. Studia pod kierunkiem świetnych naukowców i doświadczonych dydaktyków pozwolą Ci także zdobyć kompetencje do prowadzenia badań w wybranej dyscyplinie oraz udoskonalić swoje umiejętności w sferze rozwiązywania problemów zawodowych i koordynowania pracy zespołowej.

Czym możesz się zajmować po FILOLOGII OBCEJ NAUCZYCIELSKIEj?

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności konieczne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego lub nauczyciela języka rosyjskiego w różnych typach szkół oraz gruntowną wiedzę z zakresu językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Będziesz przygotowany/-a do pracy wszędzie tam, gdzie potrzebne są kompetencje językowe na wysokim poziomie, umiejętność tworzenia i redagowania tekstów obcojęzycznych, otwartość na współpracę i dar przekonywania.

Absolwentów filologii obcej nauczycielskiej możesz spotkać przede wszystkim w:

- szkołach,

- innych instytucjach zajmujących się kształceniem dzieci i dorosłych,

- instytucjach kultury,
- a także w wydawnictwach, środkach masowego przekazu i sektorze usług

 

Kwalifikacje absolwenta

 

Oprócz wysokich kompetencji językowych (poziom C2) absolwent studiów drugiego stopnia posiada podstawowe umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego. Po ukończeniu studiów – w zależności od wybranego modułu specjalizacyjnego (Filologia angielska lub Filologia rosyjska) – jest przygotowany do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego/ nauczyciela języka rosyjskiego. Ponadto ma gruntowną wiedzę z zakresu językoznawstwa/językoznawstwa stosowanego, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w typowych i nietypowych sytuacjach profesjonalnych; potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie w zakresie uzyskanych kompetencji. Absolwent charakteryzuje się postawą otwartości wobec innych języków i kultur.

 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absowlenta

 magister 

 

Grupy zajęć objętych programem studiów:

 • Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne,
 • Podstawy dydaktyki i emisja głosu,
 • Dydaktyka nauczania języka angielskiego/Dydaktyka nauczania języka rosyjskiego,
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego/Praktyczna znajomość języka rosyjskiego,
 • Blok językoznawstwa/językoznawstwa stosowanego,
 • Zajęcia fakultatywne: językoznawstwo/językoznawstwo stosowane,
 • Blok literaturoznawczo-kulturoznawczy,
 • Zajęcia fakultatywne literaturoznawczo-kulturoznawcze,
 • Przedmioty uzupełniające: ochrona własności intelektualnej, technologia informacyjna, język obcy -specjalistyczny warsztat językowy, lektorat języka obcego,
 • Seminarium magisterskie,
 • Praktyki nauczycielskie.

 

 Dodatkowe dokumenty

1. Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski zgodne z wymogami określonymi w § 21 ust. 2,

3) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

4) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

5) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu.

 

Cudzoziemcy:

1. Po zakwalifikowaniu się kandydat powinien dostarczyć na dany wydział/instytut komplet następujących dokumentów:

 

1) dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),

4) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

5) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

6) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu,

7) w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:

a) zezwolenie na pobyt stały,

b) Kartę Polaka,

c) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,

d) dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym,

8) w przypadku ubiegania się na studia w języku obcym dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1: certyfikat lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka obcego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu są kandydaci:

a) dla których język obcy był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

b) dla których język obcy jest językiem ojczystym,

c) którzy zdali maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

d) którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka obcego na poziomie B1 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

9) dokument potwierdzający posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):

a) polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki kształcenia w Polsce lub

b) Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

c) powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

d) potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro,

a w przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. a-d, złoży oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

2. Kandydat cudzoziemiec okazuje do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

3. Osoby, posiadające dokument zwalniający z opłat za studia, dodatkowo okazują ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski.

4. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

5. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

 

 


W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, na kierunku filologia rosyjska lub na kierunku w zakresie filologii angielskiej lub filologii rosyjskiej,

– średnia arytmetyczna ocen ze studiów.
    

 

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

1) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to: 

a) ocena z dyplomu przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w następujący sposób:

5,0 – 100 pkt

4,5 – 80 pkt

4,0 – 60 pkt

3,5 – 40 pkt

3,0 – 20 pkt

Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.  

b) średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w stosunku 1:1.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen, wynosi 5,0. 

c) maksymalna liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania w sprawie przyjęcia na studia wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),  

2) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalna liczba punktów uzyskanych z egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100.