• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filozofia, stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Szczegóły
Kod Filoz_S2_KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii
Kierunek studiów Filozofia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Plac NZS 1, 15-420 Białystok, 85 745-71-01, if@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00-14.00
Adres WWW https://filozofia.uwb.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

Opis

Od roku akademickiego 2021/22 na studiach filozoficznych II stopnia  realizowany będzie nowy oryginalny program łączący elementy szeroko rozumianej filozofii społecznej z elementami wiedzy interdyscyplinarnej i metodologiczno-praktycznej.

Studia adresowane są do absolwentów  licencjackich studiów na kierunku filozofia (lub filozofia i etyka), ale także do osób, które tytuł licencjata lub magistra zdobyły na innych kierunkach, zwłaszcza humanistycznych i społecznych, takich jak kognitywistyka i komunikacja, filologia polska i filologie obce, historia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo czy ekonomia. Studia otwarte są również dla zainteresowanych filozofią absolwentów kierunków przyrodniczych i ścisłych. Absolwentom licencjackich studiów filozoficznych pozwalają pogłębić i ukierunkować zdobytą wcześniej wiedzę z zakresu filozofii, a absolwentom  innych kierunków studiów uzupełnić i poszerzyć wiedzę szczegółową o jej wymiar filozoficzny i zdobyć dodatkowe wykształcenie ogólnohumanistyczne.

Program obejmuje  pięć podstawowych grup przedmiotów::

 • „Filozofia i społeczeństwo” – przedmioty ukazujące społeczne znaczenie filozofii: Antropologia filozoficzna, Filozofia polityczna, Współczesne problemy moralne, Filozofia kapitalizmu, Cywilizacja konsumpcyjna, Teorie feminizmu, Język i ideologia, Problemy pluralizmu religijnego.
 • „Przedmioty interdyscyplinarne” ukazujące związki między filozofią i różnymi naukami szczegółowymi oraz między filozofią a literaturą i sztuką: Filozofia i literatura, Współczesna filozofia umysłu, Umysł i artefakty, Psychologia filozoficzna, Ekofilozofia.
 • „Przedmioty metodologiczne” o charakterze teoretycznym i bardziej praktycznym: Logika filozoficzna, Współczesna filozofia nauki, Teorie racjonalności, Lektury filozoficzne, Nowoczesne technologie w humanistyce.
 • „Przedmioty językowe”: 30-godzinny lektorat z wybranego języka obcego oraz warsztaty ze specjalistycznego języka obcego.
 • „Przedmioty dyplomowe” - seminarium magisterskie, które studenci wybierają z przedstawionej oferty w III semestrze.

Ponadto program obejmuje cztery przedmioty fakultatywne, których część, za zgodą koordynatora kierunku, można zaliczyć na innych kierunkach studiów, a także dwa przedmioty do wyboru w języku obcym, które również można zaliczyć na innych kierunkach studiów.  

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień pedagogicznych pozwalających uczyć filozofii lub etyki w szkole będą musiały zdobyć je dodatkowo, gdyż przy obecnych uregulowaniach ustawowych nie jesteśmy w stanie prowadzić specjalnej ścieżki pedagogiczno-dydaktycznej.

Studia trwają dwa lata (4 semestry). Program obowiązkowy obejmuje 870 godzin zajęć dydaktycznych (wykładów i ćwiczeń lub konwersatoriów z przewagą tych ostatnich), które pozwalają zdobyć 92 punkty ECTS.

 

2. Wymagania wstępne w odniesieniu do kandydatów niebędących absolwentami licencjackich studiów filozoficznych i kurs uzupełniający

Kandydaci na studia filozoficzne II stopnia, którzy nie ukończyli licencjackich studiów filozoficznych, powinni mieć zaliczony przynajmniej jeden przedmiot filozoficzny w ramach studiów, które odbyli na innym kierunku (wprowadzenie do filozofii, historia filozofii, logika  lub tp.). Po zakwalifikowaniu się na studia filozoficzne II stopnia i w  porozumieniu z opiekunem (koordynatorem kierunku lub promotorem pracy magisterskiej)  student będzie mógł uzupełnić wiedzę filozoficzną, zaliczając wybrane przedmioty filozoficzne na kierunkach „filozofia i etyka” lub „kognitywistyka i komunikacja” I stopnia, zdobywając w ten sposób dodatkowe punkty ECTS. Kurs uzupełniający nie jest jednak obowiązkowy.

 

3. Kwalifikacje absolwenta i możliwości pracy

Absolwent studiów filozoficznych II stopnia będzie przygotowany do podejmowania różnych wyzwań zawodowych i do ogrywania ważnych ról społecznych.  Wykształcenie filozoficzne nie daje konkretnego zawodu, ale dostarcza kompetencji i umiejętności potrzebnych w wielu zawodach i różnych segmentach życia społecznego, a nawet gospodarczego. Wiele wskazuje na to, że na dynamicznym i elastycznym współczesnym rynku pracy coraz bardziej cenione są ogólne kwalifikacje intelektualne i komunikacyjne, a nie tylko  wąska wiedza specjalistyczna. 

Absolwent studiów filozoficznych II stopnia powinien zdobyć następujące kwalifikacje:

 • pogłębiona wiedza w zakresie współczesnej problematyki filozoficzno-społecznej i moralnej
 • pogłębiona wiedza dotycząca związków między filozofią a innymi dziedzinami  wiedzy i twórczości; rozumienie znaczenia, założeń i konsekwencji różnych współczesnych nauk i technologii oraz kulturotwórczej roli literatury i sztuki
 • pogłębiona wiedza metodologiczna dotycząca sposobów prowadzenia badań w naukach humanistycznych i w filozofii
 • umiejętność identyfikowania i rozważania ważnych problemów społecznych
 • umiejętności praktyczne takie jak: wykorzystanie współczesnych technologii do pozyskiwania i przekazywania wiedzy, tłumaczenie tekstu z języka obcego, sztuka argumentacji.  
 • opanowanie wiedzy i zdobycie narzędzi metodologicznych niezbędnych do prowadzenia badań w zakresie filozofii lub nauk szczegółowych w horyzoncie filozoficznym

Takie kwalifikacje pozwolą absolwentom pracować między innymi jako:

 • nauczyciele filozofii w szkołach wyższych i szkołach niższego szczebla,
 • badacze filozofii lub członkowie interdyscyplinarnych zespołów badawczych
 • pracownicy wydawnictw, dziennikarze i publicyści
 • pracownicy placówek kultury i/lub twórcy kultury 
 • pracownicy samorządów regionalnych i administracji rządowej
 • pracownicy firm odpowiedzialni za HR i PR
 • założyciele własnych kreatywnych firm, politycy

 

 

 Dodatkowe dokumenty

1. Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski zgodne z wymogami określonymi w § 21 ust. 2,

3) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

4) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

5) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu.

 

Cudzoziemcy:

1. Po zakwalifikowaniu się kandydat powinien dostarczyć na dany wydział/instytut komplet następujących dokumentów:

 

1) dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),

4) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

5) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

6) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu,

7) w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:

a) zezwolenie na pobyt stały,

b) Kartę Polaka,

c) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,

d) dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym,

8) w przypadku ubiegania się na studia w języku obcym dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1: certyfikat lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka obcego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu są kandydaci:

a) dla których język obcy był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

b) dla których język obcy jest językiem ojczystym,

c) którzy zdali maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

d) którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka obcego na poziomie B1 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

9) dokument potwierdzający posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):

a) polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki kształcenia w Polsce lub

b) Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

c) powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

d) potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro,

a w przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. a-d, złoży oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

2. Kandydat cudzoziemiec okazuje do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

3. Osoby, posiadające dokument zwalniający z opłat za studia, dodatkowo okazują ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski.

4. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

5. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

 

 


W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do jednej z dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk teologicznych, sztuki,
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów

 

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

1) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to: 

a) ocena z dyplomu przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w następujący sposób:

5,0 – 100 pkt

4,5 – 80 pkt

4,0 – 60 pkt

3,5 – 40 pkt

3,0 – 20 pkt

Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.  

b) średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w stosunku 1:1.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen, wynosi 5,0. 

c) maksymalna liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania w sprawie przyjęcia na studia wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),  

2) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalna liczba punktów uzyskanych z egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100.