• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa – niestacjonarne 2 – letnie studia

Szczegóły
Kod Pr_DP_N2_PRK
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa
Kierunek studiów Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok, pok. 202, tel. 85 745 71 73, e- mail: wp-niestacjonarne@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu https://prawo.uwb.edu.pl/rekrutacja-na-studia-niestacjonarne-4959
Adres WWW https://prawo.uwb.edu.pl/kandydat
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

 Opis 

1. Charakterystyka studiów

Studia drugiego stopnia na kierunku Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa trwają 2 lata (4 semestry). Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 566.

Kierunek Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa wpisuje się w obszar kształcenia w zakresie dziedziny nauk społecznych.

W procesie tworzenia programu studiów uwzględniono opinie interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych. Miało to odzwierciedlenie w konsultacjach przeprowadzonych
z kierownikami katedr i zakładów a także innymi pracownikami Wydziału Prawa UwB. Konsultacje były prowadzone także z przedstawicielami Samorządu Studenckiego działającego na tym wydziale. Zwrócono się również o sugestie w przedmiotowej tematyce do wybranych organów administracji oraz innych podmiotów.

2. Wymagania wstępne

Nie dotyczy.

3. Przedmioty objęte planem studiów

Język obcy

Informatyczne bazy prawnicze

System administracji podatkowej i skarbowej oraz ewidencja i identyfikacja podatników 

Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego

Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego

Historia skarbowości 

Rachunkowość i analiza finansowa

Zobowiązania podatkowe

Źródła europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego (przedmiot oferowany także w j. angielskim)*

Procedury podatkowe

Podatki dochodowe i przychodowe

Podatki obrotowe

Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej

Prawo celne i dewizowe

Specjalistyczne warsztaty językowe (w j. obcym)

Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg

Proseminarium

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Postępowanie administracyjne

Podatki samorządowe

Podstawy prawa finansów publicznych

Kontrola sądowo-administracyjna w sprawach podatkowych

Opłata skarbowa i opłaty lokalne

Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa karne skarbowe

Seminarium

Analiza podatkowa 

Opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorców lub

Miejscowe prawo podatkowe

Orzecznictwo w sprawach podatkowych lub

Interpretacje i objaśnienia w sprawach podatkowych

 

W ramach studiów przewidziane są dwie specjalizacje:

 

SPECJALIZACJA ADMINISTRACJA SKARBOWA

Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa

Nadzór i kontrola w administracji publicznej

Odpowiedzialność w administracji publicznej

 

SPECJALIZACJA DORADZTWO PODATKOWE

Opodatkowanie dochodów spółek kapitałowych

Reprezentacja w sprawach podatkowych

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów 

 

* Powyższe zajęcia student może zaliczyć również poprzez:

 

1. uczestnictwo w oferowanych przez Uniwersytet w Białymstoku zajęciach, w szczególności:  

a) na kierunkach studiów prowadzonych w językach obcych,

b) prowadzonych dla studentów programu Erasmus+,

c) prowadzonych w języku obcym przez profesorów wizytujących,  

d) w formie wykładów gościnnych prowadzonych w języku obcym,  

e) w ramach specjalistycznych szkół prowadzonych w języku obcym,

f) określonych w programach innych kierunków studiów i prowadzonych w językach obcych,  

2. realizację zajęć w języku obcym na innej uczelni w ramach międzynarodowej wymiany studentów, w tym programu Erasmus+ lub w ramach programu MOST,  

3. realizację części studiów lub praktyk za granicą w ramach programu Erasmus+ lub zajęć realizowanych w języku obcym w uczelni zagranicznej w ramach międzynarodowych umów o współpracy - w okresie nie krótszym niż 3 miesiące.

 

4. Plan studiów

https://prawo.uwb.edu.pl/program-studiow-plany-programy-efekty-5241

5. System punktowy ECTS

Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120.

6. Kwalifikacje absolwenta

Celem kształcenia jest wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do samodzielnego wykonywania zawodu doradcy podatkowego, ale również stanowiące przygotowanie do podjęcia pracy w szeroko pojmowanym doradztwie biznesowo – podatkowym. Wszechstronna formuła studiów stwarza absolwentom również możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci kierunku Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa zostaną wyposażeni w wiedzę pozwalającą na podjęcie pracy również w sektorze publicznym (ministerstwo finansów, organy administracji skarbowej, organy administracji samorządowej, organy kontroli i nadzoru).

7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magister. 

 

 Wysokość czesnego

I rok - 5 400 
II rok - 5 400 
Razem - 10 800 zł

 

 

 Dodatkowe dokumenty

1. Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski zgodne z wymogami określonymi w § 21 ust. 2,

3) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

4) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

5) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu.

 

Cudzoziemcy:

1. Po zakwalifikowaniu się kandydat powinien dostarczyć na dany wydział/instytut komplet następujących dokumentów:

 

1) dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),

4) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

5) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

6) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu,

7) w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:

a) zezwolenie na pobyt stały,

b) Kartę Polaka,

c) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,

d) dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym,

8) w przypadku ubiegania się na studia w języku obcym dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1: certyfikat lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka obcego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu są kandydaci:

a) dla których język obcy był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

b) dla których język obcy jest językiem ojczystym,

c) którzy zdali maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

d) którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka obcego na poziomie B1 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

9) dokument potwierdzający posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):

a) polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki kształcenia w Polsce lub

b) Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

c) powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

d) potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro,

a w przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. a-d, złoży oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

2. Kandydat cudzoziemiec okazuje do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

3. Osoby, posiadające dokument zwalniający z opłat za studia, dodatkowo okazują ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski.

4. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

5. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

 

 


W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

  • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych,
  • średnia arytmetyczna ocen ze studiów,
  • obligatoryjna rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów posiadających dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub dyplom równoważny z innej dziedziny niż nauki humanistyczne lub społeczne. 

 

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

1) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to: 

a) ocena z dyplomu przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w następujący sposób:

5,0 – 100 pkt

4,5 – 80 pkt

4,0 – 60 pkt

3,5 – 40 pkt

3,0 – 20 pkt

Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.  

b) średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w stosunku 1:1.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen, wynosi 5,0. 

c) maksymalna liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania w sprawie przyjęcia na studia wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),  

2) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalna liczba punktów uzyskanych z egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100.