• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia wschodnie - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Szczegóły
Kod StuWsch_S1_KRK
Jednostka organizacyjna Wydział Historii
Kierunek studiów Studia wschodnie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, pokój nr 114, telefon: 85 745 7486, e-mail: whsrek@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00-14.00
Adres WWW http://historia.uwb.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają zapisy.

Opis

Uwaga: Zajęcia na kierunku studia wschodnie odbywają się w czwartki i piątki.

 

Moduły specjalizacyjne do wyboru:

 

- Studia nad Azją

Dla kogo proponujemy tę specjalność? Dla wszystkich zainteresowanych historią, polityką, kulturą i sztuką państw Azji. Jeśli kochasz K-pop, koreańskie seriale i mangę - ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

Przedmioty specjalnościowe: Kod kulturowy Azji; Imperia Jedwabnego Szlaku; Popkultura w państwach Dalekiego Wschodu: od mangi do K- popu; Państwo i władza w państwach euroazjatyckich w XX i XXI w.;  Chiny XX i XXI wieku: polityka, społeczeństwo, kultura; Język i kultura Japonii; Sztuka Azji.

 

- Bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski w XX i XXI wieku

Dla kogo proponujemy tę specjalność? Dla wszystkich zawodowo związanych z formacjami mundurowymi (Straż Graniczna, Policja, Wojsko Polskie, Wojska Obrony Terytorialnej, administracja rządowa i samorządowa).

Przedmioty specjalnościowe: Wschodni sąsiedzi w polityce państwa polskiego w XX i XXI w.; Obserwatorium procesów migracyjnych na wschodnim pograniczu Polski; Krajobraz kulturowo- religijny Polski wschodniej; Formacje ochrony granic w Polsce: historia i współczesność; Kompetencje międzykulturowe w pracy z migrantami i uchodźcami; Wschodnia granica Polski w ujęciu historycznym; Wschodnia granica Polski w systemie bezpieczeństwa państwowego i międzynarodowego w XX i  XXI w.

 

- Wschodoznawstwo i nowe media

Dla kogo proponujemy tę specjalność? Dla wszystkich, którzy chcą budować swoje kompetencje komunikacyjne, szczególnie w otoczeniu cyfrowym. Jeśli chcesz prowadzić swój podcast, zostać dziennikarzem lub analitykiem politycznym- ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

- Przedmioty specjalnościowe: Problematyka euroazjatycka w mediach; Warsztaty kreatywnego pisania; Pozyskiwanie, wizualizacja i prezentacja danych; Dziennikarstwo popularnonaukowe; Komunikacja w mediach cyfrowych; Sztuka wystąpień publicznych i metody autoprezentacji; Komunikowanie polityczne.

 

 

Czego nauczysz się podczas studiów?

Kierunek STUDIA WSCHODNIE to jedyna tego typu oferta dydaktyczna w Białymstoku. Program kształcenia jest interdyscyplinarny i obejmuje przedmioty historyczne, politologiczne, kulturoznawcze, językowe oraz podejmujące problematykę bezpieczeństwa.

 

 

 Podczas studiów:

 • wykładowcy przedstawią Ci zagadnienia związane z historią, a także problematyką transformacji gospodarczej, społeczno- ustrojowej i kulturowej państw obszaru poradzieckiego (m.in. Rosji, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Gruzji, Litwy) oraz Dalekiego Wschodu (m.in. Chin, Japonii, Korei);
 • poznasz dzieje oraz specyfikę mniejszości narodowych i religijnych w państwach bałtyckich, wschodnioeuropejskich, centralnoazjatyckich, kaukaskich oraz dalekowschodnich;
 • zrozumiesz skomplikowaną geopolitykę obszaru euroazjatyckiego i będziesz analizował dylematy geostrategiczne najważniejszych aktorów politycznych tego regionu świata;
 • zdobędziesz wiedzę na temat architektury bezpieczeństwa w Eurazji;
 • pogłębisz wiedzę na temat kulturowej (i popkulturowej) specyfiki państw Dalekiego Wschodu;
 • będziesz mógł uczyć się 3 języków obcych (w tym chińskiego lub japońskiego).

 

 

Gdzie możesz pracować po kierunku studia wschodnie?

Dzięki uzyskaniu rozległej wiedzy z zakresu historii, kultury, religii, polityki i gospodarki, nabyciu umiejętności analitycznych, pozyskaniu kompetencji społęcznych w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym oraz znajomości języków obcych (angielski, rosyjski, chiński/japoński) absolwenci Studiów Wschodnich I będą specjalistami cenionymi na rynku pracy .

Wśród potencjalnych pracodawców można wymienić: administrację krajową i samorządową, w tym ministerstwa zajmujące się stosunkami z krajami regionu (resort spraw zagranicznych w tym służbę zagraniczną); formacje mundurowe (Straż Graniczna, Policja, Wojsko Polskie, Wojska Obrony Terytorialnej); urzędy zajmujące się migrantami i uchodźcami; organizacje pozarządowe, biura handlu zagranicznego, biura i organizacje turystyczne, firmy utrzymujące kontakty handlowe z krajami Wschodu; instytucje kultury, placówki badawcze, think tanki; media oraz organizacje i instytucje międzynarodowe.

 

 

 

 Dodatkowe dokumenty

 

1. Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

 

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

 

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

 

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski zgodne z wymogami określonymi w § 21 ust. 2,

 

3) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

 

4) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

 

5) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu.

 

 

Cudzoziemcy:

 

1. Po zakwalifikowaniu się kandydat powinien dostarczyć na dany wydział/instytut komplet następujących dokumentów:

 

 

 

1) dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

 

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

 

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

 

3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),

 

4) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

 

5) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

 

6) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu,

 

7) w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:

 

a) zezwolenie na pobyt stały,

 

b) Kartę Polaka,

 

c) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,

 

d) dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym,

 

8) w przypadku ubiegania się na studia w języku obcym dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1: certyfikat lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka obcego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu są kandydaci:

 

a) dla których język obcy był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

 

b) dla których język obcy jest językiem ojczystym,

 

c) którzy zdali maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

 

d) którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka obcego na poziomie B1 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 

9) dokument potwierdzający posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):

 

a) polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki kształcenia w Polsce lub

 

b) Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

 

c) powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

 

d) potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro,

 

a w przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. a-d, złoży oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

 

2. Kandydat cudzoziemiec okazuje do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

 

3. Osoby, posiadające dokument zwalniający z opłat za studia, dodatkowo okazują ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski.

 

4. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

 

5. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

 


Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia:

 • geografia, historia, dowolny język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie.

 

Kandydaci, którzy zdali nową maturę:

 • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: dowolny język obcy nowożytny, geografia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy lub rozszerzony

 

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się wg następujących zasad:
   1. Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczania liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).
   2. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
    Np. 90% = 90 x 0,65 = 58,5 pkt.
   3. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony przez współczynnik 1,0.
    Np. 85% = 85 x 1,00 = 85 pkt.
  • Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1.3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika przekroczy liczbę 100, przyjmuje się, że kandydat uzyskał 100 punktów.

 

Kandydaci, którzy zdali starą maturę:

 • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: dowolny język obcy nowożytny, geografia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie.

 

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy kwalifikacji przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, w następujący sposób:

   w skali 6-stopniowej:

   6,0 - 90 pkt.

   5,0 - 75 pkt.

   4,0 - 55 pkt.

   3,0 - 40 pkt.

   2,0 - 20 pkt.

   w skali 4-stopniowej:

   5,0 - 80 pkt.

   4,0 - 60 pkt.

   3,0 - 40 pkt.

 

Kandydaci, którzy zdali European Baccalaueate (EB):

 • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: dowolny język obcy nowożytny, geografia, historia, język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony.

 

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom EB (European Baccalaueate) wydawane przez Szkoły Europejskie odbywa się według następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70.
   3. oceny (punkty na dyplomie EB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:
    1. poziom rozszerzony i zaawansowany:(8,0-10,0) - 100 pkt., (7,0-7,9) - 85 pkt., (6,0-6,9) - 70 pkt., (5,0-5,9) - 55 pkt., (4,0-4,9) - 40 pkt., (3,0-3,9) - 25 pkt., (1,0-2,9) - 10 pkt.
    2. poziom podstawowy:(9,0-10,0) - 70 pkt., (8,0-8,9) - 60 pkt., (7,0-7,9) - 50 pkt., (6,0-6,9) - 40 pkt., (5,0-5,9) - 30 pkt., (4,0-4,9) - 20 pkt., (1,0-3,9) - 0 pkt.
   4. W przypadku języka polskiego i języków obcych za poziom podstawowy uznaje się L1, L4, L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 i L3, a za poziom zaawansowany uznaje się L2+3.
   5. W przypadku pozostałych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2 i 3 (liczba godzin tygodniowo), za poziom rozszerzony uznaje się 4 i 5, a za poziom zaawansowany 5+3.

 

Kandydaci, którzy zdali International Baccalaureat (IB):

 • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: dowolny język obcy nowożytny, geografia, historia, język polski – poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL)

 

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureat) uzyskany w ramach programu Matury Międzynarodowej, odbywa się wg następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL) wynosi 65 .
   3. Oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym w sposób następujący:
    1. poziom rozszerzony przedmiotu (HL): 7 – 100 pkt, 6 – 85 pkt, 5 – 70 pkt, 4 – 55 pkt, 3 – 45 pkt, 2 – 30 pkt, 1 – 15 pkt.
    2. poziom podstawowy (SL) odpowiednio: 7 – 65 pkt, 6 – 60 pkt, 5 – 50 pkt, 4 – 40 pkt, 3 – 30 pkt, 2 – 20 pkt, 1 – 10 pkt.
   4. W przypadku języków obcych za poziom podstawowy - SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za poziom rozszerzony - HL uznaje się poziomy A1 (SL lub HL), A2 (SL lub HL) oraz B HL

 

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą:

 • podstawą rekrutacji jest wynik/ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: dowolny język obcy nowożytny, geografia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie.

 

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas rekrutacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą na studia prowadzone w języku polskim, odbywa się na podstawie załącznika nr 8 do Uchwały 2058 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 roku z późn. zm.

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych  i ogólnopolskich uzyskują podczas postępowania w sprawie przyjęcia na studia maksymalną liczbę punktów na niżej wymienione kierunki studiów:

 

-Olimpiada Geograficzna

-Olimpiada Historyczna

-Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym

-Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

-Olimpiada Wiedzy o III RP

-Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

-Olimpiada Języka Rosyjskiego

-Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

-Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Historycznej

-Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

-Olimpiada Języka Łacińskiego 

-Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”

-Konkurs Historyczny „Epoka Prymasa Tysiąclecia”

 

są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego.

 

Wyżej wymienione uprawnienia, niezależnie od roku ich uzyskania, przysługują kandydatowi w roku uzyskania świadectwa dojrzałości na jeden kierunek wybrany przez kandydata podczas rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów. W przypadku niewykorzystania tych uprawnień w roku uzyskania świadectwa dojrzałości kandydat może z nich skorzystać w roku następnym, jeśli regulamin olimpiady lub konkursu lub dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu nie stanowią inaczej.

Podstawą uzyskania uprawnień jest dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydany przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu, zgodny ze wzorem określonym odrębnymi przepisami, który należy dostarczyć przy składaniu dokumentów.

Zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego mają obowiązek wniesienia opłaty rekrutacyjnej i muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg.