Ekonomia – profil praktyczny (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia


W mocy od: 2 lutego 2021

Zasady kwalifikacji

Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia:

– podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki – poziom szkolny lub państwowy,
w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z matematyki pod uwagę będzie brana ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu,
– niepunktowane kryterium dodatkowe – ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna),
w przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.
W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie decyzję o przyjęciu na studia podejmuje rektor w porozumieniu z dyrektorem filii.

 

Sposób przeliczania punktów:

– wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia,
– wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach i pomnożony przez współczynnik 0,65 stanowi liczbę punktów w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia,
– w przypadku braku wyniku maturalnego egzaminu państwowego lub szkolnego w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia brana będzie ocena końcowowroczna ze świadectwa dojrzałości:
* uzyskana na poziomie A zamieniona na punkty i pomnożona przez współczynnik 0,3 lub
* uzyskana na poziomie B zamieniona na punkty i pomnożona przez współczynnik 0,2
– maksymalna liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 100.

 

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990:

– wynik egzaminu maturalnego pomnożony przez współczynnik 2 i zamieniony na punkty stanowi liczbę punktów w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia,
– w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia brana będzie ocena końcoworoczna ze świadectwa dojrzałości pomnożona przez współczynnik 1,5 i zamieniona na punkty.