Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ekonomia – profil praktyczny (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny) - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Szczegóły
Kod W_Ek_S2_KRK
Jednostka organizacyjna Filia Uniwersytetu w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Kierunek studiów Ekonomia - (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)ie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Filia UwB w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, pokój 401, ul. Kalvariju 135, telefon: Tel./fax: 0037052766739 e-mail: dziekanatwilno@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00-16.00
Adres WWW https://wilno.uwb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.06.2024 00:00 – 05.08.2024 23:59)

 Opis

 

Studenci studiów magisterskich na kierunku Ekonomia zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomii i finansów. Absolwent potrafi wykorzystywać zaawansowane metody analityczne do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej, a także identyfikować problemy ekonomiczne i rozwiązywać je w trakcie pracy indywidualnej i zespołowej. Zna podstawowe narzędzia prowadzenia analizy funkcjonowania przedsiębiorstw oraz potrafi je zastosować w praktyce. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach o różnej wielkości i formie prawnej oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wśród realizowanych przedmiotów są m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, rynek kapitałowy, marketing międzynarodowy.

Link do programów studiów: https://wilno.uwb.edu.pl/student/programy-studiow 

 

 Opłata rekrutacyjna

Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej w walucie innej niż PLN. W tym celu jest niezbędny kontakt z komisją rekrutacyjną Filii UwB w Wilnie.

 

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich wraz z suplementem,
3) poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego na podstawie przedłożonego oryginału lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

 

Dodatkowe informacje


Kandydat po zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów powinien, przed ogłoszeniem wyników skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną.

 

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

– ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub innych studiów na poziomie odpowiadającym 6. lub 7. poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji),
– średnia arytmetyczna ocen ze studiów,
– wynik testu z języka polskiego – w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub studia jednolite magisterskie w języku innym niż język polski lub nie posiadają oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (kryterium niepunktowane)..


W przypadku braku posiadania potwierdzonych efektów uczenia się odpowiadających przedmiotom mikroekonomia I i II, ekonometria I oraz podstawy rachunkowości realizowanych na studiach pierwszego stopnia, zachodzi konieczność uzupełnienia programu kształcenia studiów drugiego stopnia o efekty uczenia się odpowiadające tym przedmiotom w trakcie pierwszego roku studiów.