• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny) - stacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie

Szczegóły
Kod W_PPiW_SJ_PRK
Jednostka organizacyjna Filia Uniwersytetu w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 5 lat
Adres komisji rekrutacyjnej Filia UwB w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, pokój 401, ul. Kalvariju 135, telefon: Tel./fax: 0037052766739 e-mail: dziekanatwilno@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00-16.00
Adres WWW https://wilno.uwb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają zapisy.

Opis

Jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna trwają 5 lat (10 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Program studiów odpowiada standardom kształcenia nauczycieli właściwych dla polskiego i litewskiego sytemu oświaty.

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej. Dysponuje pogłębioną wiedzą pedagogiczną, psychologiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową i biologiczną, która stanowi teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka.

Posiada umiejętności samodzielnego zdobywania fachowej wiedzy i posługiwania się nią w celu opisywania, analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych.

Dysponuje umiejętnościami w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi profesjonalnie porozumiewać się z różnymi podmiotami procesów oświatowych - w tym w środowiskach wielokulturowych.

Zna podstawowe akty prawne regulujące pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej w Polsce i klasach I-IV na Litwie. Uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe potrzebne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły, do samodzielnego przygotowania lub dostosowania programu edukacji do potrzeb i możliwości dzieci. 

Potrafi projektować i organizować działania skoncentrowane na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się; zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne dzieci. Potrafi planować i realizować działania wynikające z założeń systemu oświaty oraz uwzględniać w swoich działaniach edukacyjnych współczesne tendencje w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Potrafi twórczo podchodzić do zadań edukacyjnych oraz dobierać właściwy sposób postępowania edukacyjnego do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości uczenia się dziecka. Absolwent posiada umiejętność doskonalenia kompetencji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania oraz przetwarzania informacji.

 

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych placówkach realizujących działania edukacyjne i oświatowe – wykazuje przy tym świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.

Link do programów studiów: https://wilno.uwb.edu.pl/student/programy-studiow

 

 Opłata rekrutacyjna

Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej w walucie innej niż PLN. W tym celu jest niezbędny kontakt z komisją rekrutacyjną Filii UwB w Wilnie.

 

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

1)
 ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału)
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.
Świadectwa dojrzałości uzyskane poza Polską i Litwą muszą być zalegalizowane lub opatrzone apostille (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomów International Baccalaureate oraz dyplomów European Baccalaureate) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
3) poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego na podstawie przedłożonego oryginału lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

 

Dodatkowe informacje

Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

Kandydat po zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów powinien, przed ogłoszeniem wyników skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną.


Zasady kwalifikacji: 

Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia:

– podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka litewskiego lub dowolnego języka obcego nowożytnego – poziom szkolny lub państwowy,
w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z języka litewskiego lub dowolnego języka obcego nowożytnego pod uwagę będzie brana ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwiedojrzałości z tych przedmiotów,
– niepunktowane kryterium dodatkowe – ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna),
w przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.


W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie decyzję o przyjęciu na studia podejmuje rektor w porozumieniu z dyrektorem filii.

 

Sposób przeliczania punktów:

wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia,
– wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach i pomnożony przez współczynnik 0,65 stanowi liczbę punktów w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia,
– w przypadku braku wyniku maturalnego egzaminu państwowego lub szkolnego w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia brana będzie ocena końcowowroczna ze świadectwa dojrzałości:
* uzyskana na poziomie A zamieniona na punkty i pomnożona przez współczynnik 0,3 lub
* uzyskana na poziomie B zamieniona na punkty i pomnożona przez współczynnik 0,2
– maksymalna liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 100.

 

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990:

– wynik egzaminu maturalnego pomnożony przez współczynnik 2 i zamieniony na punkty stanowi liczbę punktów w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia,
– w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia brana będzie ocena końcoworoczna ze świadectwa dojrzałości pomnożona przez współczynnik 1,5 i zamieniona na punkty