• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia polska nauczycielska - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Szczegóły
Kod Fil_Pol_Naucz_S2_PRK
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Filologia polska nauczycielska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 47, telefon: 85 745 74 60, e-mail: e-mail: a.skrodzka@uwb.edu.pl, Znajdź nas na mapie: kliknij
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00-14.00
Adres WWW https://filologia.uwb.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

Opis

 

Będziesz mógł/mogła wybrać zajęcia z następujących bloków tematycznych:


- językowy obraz świata

- kulturowa interpretacja tekstu

- gatunki i konwencje

- literatura i doświadczenie

- literatura i sztuka

Czego nauczysz się podczas studiów?

Podczas studiów zdobędziesz po pierwsze wiedzę historyczno- i teoretycznoliteracką oraz lingwistyczną, zgodną z aktualnym stanem badań naukowych. Po drugie, nabędziesz umiejętności w zakresie tradycyjnych, sprawdzonych, jak też innowacyjnych metod efektywnego przekazywania tejże wiedzy i różnych kompetencji uczniom o zróżnicowanych możliwościach i potrzebach edukacyjnych. Dzięki zajęciom zakresu pedagogiki i psychologii będziesz poprawnie diagnozować i rozwiązywać problemy natury wychowawczej, komunikacyjnej oraz etycznej. Poprawisz też swoje kompetencje z zakresu korzystania z nowych technologii. Nasza kadra badawczo-dydaktyczna to doświadczeni wykładowcy, wciąż podnoszący swoje kwalifikacje.

Czym możesz się zajmować po FILOLOGII POLSKIEJ PRZYGOTOWUJĄCEJ DO ZAWODU NAUCZYCIELA?

Studia przygotowują przede wszystkim do pracy w zawodzie nauczyciela, w szkołach różnego typu. Ale odnajdziesz się również wszędzie tam, gdzie potrzebne są umiejętności tworzenia i redagowania tekstów, otwartość na współpracę, umiejętność przekazywania wiedzy, wszechstronność i dar przekonywania. Absolwentów filologii polskiej przygotowującej do zawodu nauczyciela możesz spotkać głównie w:

- szkołach,

- innych instytucjach edukacyjnych i kulturalno-oświatowych,

- bibliotekach,

- ale również w redakcjach wydawnictw czy agencjach reklamowych i public relations.

 

 

Kwalifikacje absolwenta 

Absolwent studiów II stopnia kierunku Filologia polska nauczycielska na Uniwersytecie w Białymstoku posiada rzetelne wykształcenie polonistyczne z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, w tym zwłaszcza metodyki nauczania języka i literatury polskiej. Zdobywa tym samym uprawnienia do podjęcia pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas studiów zdobywa po pierwsze wiedzę historyczno- i teoretycznoliteracką oraz lingwistyczną, zgodną z najnowszymi ustaleniami naukowymi. Po drugie, nabywa umiejętności w zakresie tradycyjnych, sprawdzonych, jak też innowacyjnych metod efektywnego przekazywania tejże wiedzy i różnych kompetencji uczniom o zróżnicowanych możliwościach i potrzebach edukacyjnych. Dzięki zajęciom zakresu pedagogiki i psychologii absolwent dysponuje odpowiednim przygotowaniem, umożliwiającym mu poprawne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów natury wychowawczej, komunikacyjnej oraz etycznej. Potrafi korzystać z nowych technologii, a zarazem ma świadomość problemów społecznych, psychologicznych, poznawczych, które stwarza cywilizacja cyfrowa. Absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych. Ponadto ma wstępną orientację w sferze metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.

 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

 magister

 

Grupy zajęć objętych programem studiów

·         Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne

·         Podstawy dydaktyki i emisja głosu

·         Przedmioty uzupełniające: Ochrona własności intelektualnej; Technologia informacyjna

·         Język obcy

·         Dydaktyka przedmiotu Język polski w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

·         Zajęcia językoznawcze

·         Zajęcia literaturoznawcze

·         Zajęcia warsztatowe i terenowe

·         Zajęcia fakultatywne

·         Seminarium magisterskie 

 

 Dodatkowe dokumenty

1. Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski zgodne z wymogami określonymi w § 21 ust. 2,

3) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

4) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

5) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu.

 

Cudzoziemcy:

1. Po zakwalifikowaniu się kandydat powinien dostarczyć na dany wydział/instytut komplet następujących dokumentów:

 

1) dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),

4) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

5) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

6) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu,

7) w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:

a) zezwolenie na pobyt stały,

b) Kartę Polaka,

c) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,

d) dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym,

8) w przypadku ubiegania się na studia w języku obcym dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1: certyfikat lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka obcego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu są kandydaci:

a) dla których język obcy był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

b) dla których język obcy jest językiem ojczystym,

c) którzy zdali maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

d) którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka obcego na poziomie B1 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

9) dokument potwierdzający posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):

a) polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki kształcenia w Polsce lub

b) Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

c) powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

d) potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro,

a w przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. a-d, złoży oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

2. Kandydat cudzoziemiec okazuje do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

3. Osoby, posiadające dokument zwalniający z opłat za studia, dodatkowo okazują ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski.

4. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

5. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

 

 


W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

– ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska,

– średnia arytmetyczna ocen ze studiów. 

  

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

1) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to: 

a) ocena z dyplomu przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w następujący sposób:

5,0 – 100 pkt

4,5 – 80 pkt

4,0 – 60 pkt

3,5 – 40 pkt

3,0 – 20 pkt

Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.  

b) średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w stosunku 1:1.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen, wynosi 5,0. 

c) maksymalna liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania w sprawie przyjęcia na studia wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),  

2) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalna liczba punktów uzyskanych z egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100.