• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Prawo i podatki w biznesie – niestacjonarne 3 – letnie studia

Szczegóły
Kod Pr_PPB_N1_PRK
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa
Kierunek studiów Prawo i podatki w biznesie
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok, tel. 85 745 72 02, 85 745 72 01, e-mail: wp-niestacjonarne@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu https://prawo.uwb.edu.pl/rekrutacja-na-studia-niestacjonarne-4959
Adres WWW https://prawo.uwb.edu.pl/kandydat
Obecnie nie trwają zapisy.

Opis

1. Charakterystyka studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku Prawo i podatki w biznesie trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 891.

Kierunek Prawo i podatki w biznesie wpisuje się w obszar kształcenia w zakresie dziedziny nauk społecznych.

W procesie tworzenia programu studiów uwzględniono opinie interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych. Miało to odzwierciedlenie w konsultacjach przeprowadzonych z kierownikami katedr i zakładów a także innymi pracownikami Wydziału Prawa UwB. Konsultacje były prowadzone także z przedstawicielami Samorządu Studenckiego działającego na tym wydziale. Zwrócono się również o sugestie w przedmiotowej tematyce do wybranych organów administracji oraz innych podmiotów.

2. Wymagania wstępne

Nie dotyczy.

3. Przedmioty objęte planem studiów

Technologie informacyjne

Podstawy prawoznawstwa

Podstawy prawa cywilnego

Źródła prawa podatkowego

Podstawy ustroju konstytucyjnego RP

Podstawy prawa gospodarczego publicznego

Podstawy prawa administracyjnego

Ordynacja podatkowa

Język obcy

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

Prawo Unii Europejskiej (przedmiot oferowany także w j. angielskim)*

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Prawo przedsiębiorców

Zamówienia publiczne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

System podatków państwowych

Prawo handlowe

Podstawy rachunkowości

Ochrona danych osobowych

Kontrola finansowa i audyt lub

Bezpieczeństwo finansowe

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub

Europejskie prawo gospodarcze

System podatków samorządowych

Podstawy europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego

Opodatkowanie spółek

Etyka w biznesie

Opłaty samorządowe

Kontrola podatkowa i celno-skarbowa przedsiębiorców

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo ochrony konkurencji (przedmiot oferowany także w j. angielskim)*

Orzecznictwo w sprawach podatkowych lub

Uchwały podatkowe jednostek samorządu terytorialnego

Proseminarium

Finanse publiczne i prawo finansowe

Ewidencja i sprawozdawczość podatkowa

Prawo własności intelektualnej

Prawo karne skarbowe

Sporządzanie pism w sprawach podatkowych

Opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorców

Legalizacja działalności gospodarczej

Znaki towarowe w obrocie gospodarczym

Przestępstwa gospodarcze

Przedsiębiorca w sądzie - praktyczne aspekty stosowania prawa gospodarczego

Krajowa Administracja Skarbowa (struktura i funkcjonowanie)

Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji

Doradztwo podatkowe  lub

Interpretacje i objaśnienia podatkowe

Nadzwyczajne tryby wzruszenia ostatecznych decyzji podatkowych lub

Odpowiedzialność osób trzecich i następców prawnych w prawie podatkowym

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa lub

Ekonomika przedsiębiorstwa

Europejskie prawo własności przemysłowej lub

Prawa własności przemysłowej jako składniki niematerialne przedsiębiorstwa

Seminarium

Praktyka zawodowa

 

 

* Powyższe zajęcia student może zaliczyć również poprzez

1. uczestnictwo w oferowanych przez Uniwersytet w Białymstoku zajęciach, w szczególności:

a) na kierunkach studiów prowadzonych w językach obcych,

b) prowadzonych dla studentów programu Erasmus+,

c) prowadzonych w języku obcym przez profesorów wizytujących,

d) w formie wykładów gościnnych prowadzonych w języku obcym,

e) w ramach specjalistycznych szkół prowadzonych w języku obcym,

f) określonych w programach innych kierunków studiów i prowadzonych w językach obcych,

2. realizację zajęć w języku obcym na innej uczelni w ramach międzynarodowej wymiany studentów,

w tym programu Erasmus+ lub w ramach programu MOST,

3. realizację części studiów lub praktyk za granicą w ramach programu Erasmus+ lub zajęć realizowanych

w języku obcym w uczelni zagranicznej w ramach międzynarodowych umów o współpracy -

w okresie nie krótszym niż 3 miesiące.

 

 

4. Plan studiów

https://prawo.uwb.edu.pl/program-studiow-plany-programy-efekty-5239

5. System punktowy ECTS

Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180.

6. Kwalifikacje absolwenta

Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętność wykorzystania zdobytych informacji do analizowania i rozstrzygania konkretnych problemów praktycznych, w szczególności w zakresie wskazywania konsekwencji podatkowych związanych z określonymi działaniami gospodarczymi. Zostanie on także wyposażony w umiejętność diagnozowania i interpretowania zjawisk gospodarczych pod względem m.in. podatkowym, cywilnym, rachunkowym, karnym, a także etycznym. Będzie potrafił także współdziałając w grupie w sposób efektywny i skoordynowany, przygotowywać oraz wdrażać konkretne rozwiązania problemów praktycznych. Wyposażenie absolwenta we wszechstronną wiedzę pozwoli przygotować go do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz dostosuje go do potrzeb rynku pracy i podjęcia zatrudnienia, m.in. w przedsiębiorstwach, organach podatkowych państwowych i samorządowych, podmiotach świadczących obsługę prawną przedsiębiorców.

7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjat.

 

 Wysokość czesnego

I rok - 5 400 zł
II rok - 5 400 zł
III rok - 5 400 zł
Razem - 16 200 zł

 

 

 Dodatkowe dokumenty

 

1. Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

 

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

 

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

 

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski zgodne z wymogami określonymi w § 21 ust. 2,

 

3) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

 

4) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

 

5) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu.

 

 

Cudzoziemcy:

 

1. Po zakwalifikowaniu się kandydat powinien dostarczyć na dany wydział/instytut komplet następujących dokumentów:

 

 

 

1) dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

 

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

 

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

 

3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),

 

4) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

 

5) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

 

6) dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu,

 

7) w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:

 

a) zezwolenie na pobyt stały,

 

b) Kartę Polaka,

 

c) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,

 

d) dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym,

 

8) w przypadku ubiegania się na studia w języku obcym dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1: certyfikat lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka obcego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu są kandydaci:

 

a) dla których język obcy był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

 

b) dla których język obcy jest językiem ojczystym,

 

c) którzy zdali maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

 

d) którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka obcego na poziomie B1 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 

9) dokument potwierdzający posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):

 

a) polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki kształcenia w Polsce lub

 

b) Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

 

c) powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

 

d) potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro,

 

a w przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. a-d, złoży oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

 

2. Kandydat cudzoziemiec okazuje do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata.

 

3. Osoby, posiadające dokument zwalniający z opłat za studia, dodatkowo okazują ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski.

 

4. Ankieta osobowa zawierająca wymagane dane kandydata (m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) zostanie wygenerowana z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

 

5. W przypadku wyrażenia w IRK woli otrzymania legitymacji studenckiej podanie o jej wydanie zostanie wygenerowane z IRK do teczki akt osobowych studenta prowadzonej w postaci elektronicznej.

 


Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia:

 • historia, język łaciński, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. 

 

Kandydaci, którzy zdali nową maturą:

 • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: historia, język łaciński, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy lub rozszerzony. 

 

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się wg następujących zasad:
   1. Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczania liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).
   2. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
    Np. 90% = 90 x 0,65 = 58,5 pkt.
   3. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony przez współczynnik 1,0.
    Np. 85% = 85 x 1,00 = 85 pkt.
  • Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1.3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika przekroczy liczbę 100, przyjmuje się, że kandydat uzyskał 100 punktów.

 

Kandydaci, którzy zdali starą maturę:

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: historia, język łaciński, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. 

 

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy kwalifikacji przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, w następujący sposób:

   w skali 6-stopniowej:

   6,0 - 90 pkt.

   5,0 - 75 pkt.

   4,0 - 55 pkt.

   3,0 - 40 pkt.

   2,0 - 20 pkt.

   w skali 4-stopniowej:

   5,0 - 80 pkt.

   4,0 - 60 pkt.

   3,0 - 40 pkt.

Kandydaci, którzy zdali European Baccalaueate (EB):

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: historia, język łaciński, język polski, matematyka – poziom podstawowy lub rozszerzony. 

 

Sposób przeliczania punktów

 • Podstawą kwalifikacji na studia pierwszego stopnia kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości są wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości.
 • Maksymalna liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 100.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
 • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny - przyjmuje się jako wynik ostateczny liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.

Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie EB (European Baccalaueate) odbywa się wg następujących zasad:

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100.

oceny (punkty na dyplomie EB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:

poziom rozszerzony i zaawansowany

(8,0-10,0) - 100 pkt.

(7,0-7,9) - 85 pkt.

(6,0-6,9) - 70 pkt.

(5,0-5,9) - 55 pkt.

(4,0-4,9) - 40 pkt.

(3,0-3,9) - 25 pkt.

(1,0-2,9) - 10 pkt.

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70.

oceny (punkty na dyplomie EB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:

poziom podstawowy

(9,0-10,0) - 70 pkt.

(8,0-8,9) - 60 pkt.

(7,0-7,9) - 50 pkt.

(6,0-6,9) - 40 pkt.

(5,0-5,9) - 30 pkt.

(4,0-4,9) - 20 pkt.

(1,0-3,9) - 0 pkt.

3. Za poziom podstawowy w przypadku języka polskiego i języków obcych uznaje się L1, L4, L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 i L3, a za poziom zaawansowany uznaje się L2+3.

4. Za poziom podstawowy w przypadku pozostałych przedmiotów uznaje się 2 i 3 (liczba godzin tygodniowo), za poziom rozszerzony uznaje się 4 i 5, a za poziom zaawansowany 5+3.

 

Kandydaci, którzy zdali International Baccalaureat (IB):

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: historia, język łaciński, język polski, matematyka – poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).

 

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureat) uzyskany w ramach programu Matury Międzynarodowej, odbywa się wg następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL) wynosi 65 .
   3. Oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym w sposób następujący:
    1. poziom rozszerzony przedmiotu (HL): 7 – 100 pkt, 6 – 85 pkt, 5 – 70 pkt, 4 – 55 pkt, 3 – 45 pkt, 2 – 30 pkt, 1 – 15 pkt.
    2. poziom podstawowy (SL) odpowiednio: 7 – 65 pkt, 6 – 60 pkt, 5 – 50 pkt, 4 – 40 pkt, 3 – 30 pkt, 2 – 20 pkt, 1 – 0 pkt.
   4. W przypadku języków obcych za poziom podstawowy - SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za poziom rozszerzony - HL uznaje się poziomy: A1 (SL lub HL), A2 (SL lub HL) oraz B HL.

 

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą:

 • podstawą rekrutacji jest wynik/ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: historia, język łaciński, wiedza o społeczeństwie.

 

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas rekrutacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą na studia prowadzone w języku polskim, odbywa się na podstawie załącznika nr 8 do Uchwały 2058 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 roku z późn. zm.

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych  i ogólnopolskich uzyskują podczas postępowania w sprawie przyjęcia na studia maksymalną liczbę punktów na niżej wymienione kierunki studiów:

 

-Olimpiada Historyczna

-Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym

-Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

-Olimpiada Wiedzy o Prawie

-Olimpiada Wiedzy o III RP

-Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

-Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

-Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

-Olimpiada Przedsiębiorczości

-Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

-Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach

 

 

są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego.

 

Wyżej wymienione uprawnienia, niezależnie od roku ich uzyskania, przysługują kandydatowi w roku uzyskania świadectwa dojrzałości na jeden kierunek wybrany przez kandydata podczas rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów. W przypadku niewykorzystania tych uprawnień w roku uzyskania świadectwa dojrzałości kandydat może z nich skorzystać w roku następnym, jeśli regulamin olimpiady lub konkursu lub dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu nie stanowią inaczej.

Podstawą uzyskania uprawnień jest dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydany przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu, zgodny ze wzorem określonym odrębnymi przepisami, który należy dostarczyć przy składaniu dokumentów.

Zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego mają obowiązek wniesienia opłaty rekrutacyjnej i muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg.