• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Europeistyka – profil praktyczny (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Szczegóły
Kod W_Eur_S1_KRK
Jednostka organizacyjna Filia Uniwersytetu w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Kierunek studiów Europeistyka - (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny)
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Filia UwB w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, pokój 401, ul. Kalvariju 135, telefon: Tel./fax: 0037052766739 e-mail: dziekanatwilno@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00-16.00
Adres WWW https://wilno.uwb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają zapisy.

 Opis

Studia skierowane są do kandydatów zainteresowanych zjawiskami i procesami politycznymi, ekonomicznymi i społecznymi zachodzącymi w Europie. Studenci Europeistyki będą znali m.in. zasady funkcjonowania instytucji i organów Unii Europejskiej, zasady tworzenia i stosowania prawa UE w różnych obszarach, regulacje prawne dotyczące mniejszości narodowych, międzynarodowe standardy i europejskie modele ochrony prawnej.

Kierunek europeistyka przygotowuje specjalistów, którzy będą mogli pracować jako: urzędnicy, doradcy, referenci w gminach rejonowych i miast Litwy, w samorządach rejonów i miast kraju, w instytucjach Litwy i Unii Europejskiej; jako specjaliści i administratorzy w firmach tworzących i realizujących projekty unijne; dziennikarze pracujący w czasopismach, radiu, telewizji i portalach internetowych.

 

Link do programów studiów: https://wilno.uwb.edu.pl/student/programy-studiow

 

 Opłata rekrutacyjna

Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej w walucie innej niż PLN. W tym celu jest niezbędny kontakt z komisją rekrutacyjną Filii UwB w Wilnie.

 

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:


1)
 ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału)
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.
Świadectwa dojrzałości uzyskane poza Polską i Litwą muszą być zalegalizowane lub opatrzone apostille (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomów International Baccalaureate oraz dyplomów European Baccalaureate) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
3) poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego na podstawie przedłożonego oryginału lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

Dodatkowe informacje

Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

Kandydat po zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów powinien, przed ogłoszeniem wyników skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną.


Zasady kwalifikacji:

Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia:

– podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii lub matematyki
– poziom szkolny lub państwowy,
– w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego z historii na poziomie państwowym lub szkolnym będzie brana pod uwagę ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu,
– niepunktowane kryterium dodatkowe – ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna),
– w przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie decyzję o przyjęciu na studia podejmuje rektor w porozumieniu z dyrektorem filii.

Sposób przeliczania punktów:

wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia,

– wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach i pomnożony przez współczynnik 0,65 stanowi liczbę punktów w postępowaniu w sprawie
przyjęcia na studia,
– w przypadku braku wyniku maturalnego egzaminu państwowego lub szkolnego w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia brana będzie ocena końcowowroczna ze świadectwa dojrzałości:
* uzyskana na poziomie A zamieniona na punkty i pomnożona przez współczynnik 0,3 lub
* uzyskana na poziomie B zamieniona na punkty i pomnożona przez współczynnik 0,2
– maksymalna liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 100

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990:

– wynik egzaminu maturalnego pomnożony przez współczynnik 2 i zamienionyna punkty stanowi liczbę punktów w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia,
– w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia brana będzie ocena końcoworoczna ze świadectwa dojrzałości pomnożona przez współczynnik 1,5 i zamieniona na punkty.